Královéhradecká unie sportu přijímá žádosti o dotace na činnost sportovních spolků

logo_khus.jpg [11. duben 2018]  Výzva sportovním spolkům, působícím na území města, k podání žádostí o zařazení do rozdělování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Hradec Králové na podporu činnosti sportovních spolků působících v Hradci Králové Královéhradecké unii sportu.

Originál žádosti, včetně všech povinných příloh, je nutno doručit osobně nebo poštou, nejpozději 30.4.2018 do 15:00 hod. do sídla Královéhradecké unie sportu z.s., Habrmanova 192/2, 500 02 Hradec Králové.

Bližší informace k rozdělování dotací, včetně formuláře k žádosti získáte webových stránkách Královéhradecké unie sportu www.cushk.cz a u administrátora projektu, kterým je Milena Fridrichová, tel.: 604 571 185, e-mail: fridrichova@cushk_cz.

Na žádosti dodané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

  

Žadatel musí splňovat současně všechny následující podmínky:

  • Spolek, který v celém roce 2016 a 2017 vyvíjel sportovní činnost podle zaregistrovaných stanov na území města Hradec Králové, a jeho členové se kromě sportovní přípravy účastnili soutěží družstev či jednotlivců, pořádaných příslušnými svazy/asociacemi nebo jiných veřejných vystoupení (akademií);
  • Spolek, který má individuální členy, kteří platí individuální členské/oddílové/registrační příspěvky alespoň ve výši 150 Kč za kalendářní rok;
  • Spolek, který vede evidenci všech svých členů a jimi zaplacených příspěvků. Vede účetní nebo daňovou evidenci odpovídající typu spolku a v rozlišení, odpovídajícímu těmto pravidlům. V účetní nebo daňové evidenci je schopen odlišit hlavní (sportovní) činnost od vedlejších (podnikatelských);
  • Spolek, který není příjemcem dotace z rozpočtu města Hradec Králové na činnost sportovních organizací – akademií dětí a mládeže (fotbalová, hokejová, basketbalová, tenisová).

(Spolky - nikoli však akciové společnosti města, které jsou příjemci dotací z rozpočtu města Hradec Králové na sportovní akademie dětí a mládeže, mohou žádat pouze o příspěvek na nájemné a energie; o příspěvek na členy pak mohou žádat pouze ty sportovní oddíly spolku, které nejsou příjemci dotací na akademii).

   

Povinné přílohy k žádosti:

  1. Výpis ze spolkového rejstříku na www.justice.cz, po zadání IČ, zvolit úplný výpis (pokud spolek ještě nemá provedeny zákonné úpravy ve spolkovém rejstříku, dodá navíc stanovy a zápis z valné hromady o volbě statutárního zástupce).
  2. Výsledovka nebo Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 v rozlišení na hlavní a vedlejší činnost, která zřetelně obsahuje náklady na nájemné a energie (plyn, elektřina, voda, teplo). Příspěvek se vypočítává z hlavní (sportovní) činnosti.
  3. Seznam členů k 31. 12. 2017, platících příspěvky, nejméně 150 Kč/rok.
  4. Aktuální bankovní výpis (ne starší jeden měsíc), v jehož záhlaví musí být shodný vlastník účtu s názvem žadatele – spolku nebo potvrzení banky o vedení účtu pro žadatele.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty