Zpráva určeného zastupitele

Zpráva určeného zastupitele pana Ing. Oldřicha Vlasáka k projednání návrhu zadání  „Územního plánu Hradce Králové“

Vážení občané města Hradce Králové,

rád bych Vás touto cestou informoval o aktuálním průběhu prací na novém územním plánu.

Dne 13.7.2011 jsem v Kongresovém centru Aldis uspořádal otevřenou besedu nad návrhem zadání Územního plánu Hradce Králové. Besedy se zúčastnilo okolo 50 občanů, včetně zástupců některých komisí místních samospráv. Tato beseda se uskutečnila mimo zákonem daný postup projednání návrhu zadání a ukázala se jako velmi přínosná. Stejně tak jako podněty občanů pro nový územní plán, pro které jsme dali občanům prostor na jaře. Získali jsme tak okolo 250 podnětných informací a požadavků pro zpracování nového územního plánu.

Po skončení termínů projednání návrhu zadání probíhalo na odboru hlavního architekta v období od 25.7. do 12.8.2011 zpracování jeho výsledků.

Zde je dílčí shrnutí:

  • - od veřejnosti bylo zasláno celkem 63 připomínek
  • - z 21 obeslaných dotčených orgánů včetně krajského úřadu zaslalo stanoviska a vyjádření s požadavky celkem 16 orgánů
  • - z 15 obeslaných sousedních obcí zaslala podněty pouze 1 obec
  • - z 38 obeslaných správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů zaslalo připomínky 10 oslovených subjektů

Dne 11.8.2011 jsem se zúčastnil na odboru hlavního architekta projednání vyhodnocení všech obdržených připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání. Všechny připomínky, požadavky, stanoviska a podněty byly vyhodnoceny a s komentářem pořizovatele zpracovány do přehledných tabulek. Na základě tohoto vyhodnocení jsme společně návrh zadání upravili.

Zpracované tabulky jsou uloženy na odboru hlavního architekta a je možné do nich po dohodě nahlédnout. Budou předloženy zastupitelstvu města spolu s upraveným návrhem zadání.

Upravený návrh zadání bude v následujícím období projednán v poradních orgánech zastupitelstva města tj. ve Výboru pro územní plánování a rozvoj města a ve Výboru pro životní prostředí.

Upravený návrh zadání pak bude v měsíci říjnu 2011 předložen ke schválení Zastupitelstvu města Hradce Králové.

Na základě schváleného zadání zahájí projektant vlastní práce na konceptu nového územního plánu.

Ing. Oldřich Vlasák

určený zastupitel pro pořízení Územního plánu Hradce Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty