Značení přeprav nebezpečných látek

Výstražné tabulky

Při silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají výstražné tabulky oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině oddělené od dolní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí, v dolní identifikační číslo látky.

Příklad:

236

Identifikační číslo nebezpečnosti
(KEMLERŮV KÓD)

1053

Identifikační číslo látky
(UN KÓD)

236 -   2 = plyn,  3 = hořlavá kapalina (pára) a plyn,  6 = jedovatý

1053 - sirovodík, zkapalněný

Identifikační číslo nebezpečnosti (KEMLERŮV KÓD):

Skládá se ze dvou nebo tří číslic, která určují nebezpečí a případně písmena X.

1

Výbušné látky a předměty

2

Unikání plynu pod tlakem nebo chemickou reakcí

3

Hořlavost kapalin (par) a plynů

4

Hořlavost tuhých látek

5

Vznětlivost (podporující hoření)

6

Jedovatost nebo nebezpečí nákazy

7

Radioaktivita

8

Žíravost

9

Nebezpečí prudké samovolné reakce

  • zdvojení číslice označuje intenzifikaci příslušného druhu nebezpečí
  • X před identifikačním číslem znamená, že látka reaguje nebezpečně s vodou; pro takové látky smí být použita voda pouze po schválení znalci
  • 9 (nebezpečí prudké samovolné reakce) podle konkrétní látky může znamenat nebezpečí výbuchu, rozpadu nebo polymerační reakce, jejichž následkem může být uvolňování značného tepla nebo hořlavých a nebo jedovatých plynů  

Identifikační číslo látky (UN KÓD):

Je vždy čtyřmístné a značí konkrétní látku podle seznamu Spojených národů.

Identifikační čísla bezpečnosti:

20

dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího rizika

22

zchlazený zkapalněný plyn, dusivý

223

zchlazený zkapalněný plyn, hořlavý

225

zchlazený zkapalněný, oxidující (hoření podporující) plyn

23

hořlavý plyn

239

hořlavý plyn, který může vyvolat samovolně prudkou reakci

25

vznětlivý plyn (podporující hoření)

26

jedovatý plyn

263

jedovatý plyn, hořlavý

265

jedovatý plyn, vznětlivý (podporující hoření)

268

jedovatý plyn, žíravý

30

hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) nebo hořlavá kapalina nebo tuhá látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí vyšším než 61 oC ohřátá na teplotu rovnou nebo vyšší než její bod vzplanutí, nebo samozahřívající se kapalina

323

hořlavá kapalina reagující s vodou a vyvíjející hořlavé plyny

X 323

hořlavá kapalina reagující nebezpečně s vodou a vyvíjející hořlavé plyny

33

lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 oC)

333

samozápalná kapalina

X 333

samozápalná kapalina reagující nebezpečně s vodou

336

lehce hořlavá kapalina, jedovatá

338

lehce hořlavá kapalina, žíravá

X 338

lehce hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou

339

lehce hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci

36

hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) slabě jedovatá nebo samozahřívající se kapalina, jedovatá

362

hořlavá kapalina, jedovatá, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

X 362

hořlavá kapalina, jedovatá, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

368

hořlavá kapalina, jedovatá, žíravá

38

hořlavá kapalina (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) slabě žíravá nebo kapalina schopná samoohřevu, žíravá

382

hořlavá kapalina, žíravá, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

X 382

hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

39

hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci

40

hořlavá tuhá látka nebo samovolně se rozkládající látka nebo samozahřívající se látka

423

tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

X 423

hořlavá tuhá látka reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

43

samozápalná (pyroforická) tuhá látka

44

hořlavá tuhá látka, která je při zvýšené teplotě v roztaveném stavu

446

hořlavá tuhá látka, jedovatá, která je při zvýšené teplotě v roztaveném stavu

46

hořlavá látka nebo látka schopná samoohřevu, tuhá, jedovatá

462

jedovatá tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

X 462

tuhá látka reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející jedovaté plyny

48

hořlavá nebo samozahřívající se tuhá látka, žíravá

482

žíravá tuhá látka reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

X 482

tuhá látka reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející žíravé plyny

50

vznětlivá látka (podporující hoření)

539

hořlavý organický peroxid

55

silně vznětlivá látka (podporující hoření)

556

silně vznětlivá látka (podporující hoření), jedovatá

558

velmi vznětlivá látka (podporující hoření), žíravá

559

velmi vznětlivá látka (podporující hoření), která může vyvolat samovolně prudkou reakci

56

vznětlivá látka (podporující hoření), jedovatá

568

vznětlivá látka (podporující hoření), jedovatá, žíravá

58

vznětlivá látka (podporující hoření), žíravá

59

vznětlivá látka (podporující hoření), která může vyvolat samovolně prudkou reakci

60

jedovatá nebo slabě jedovatá látka

606

infekční látka

623

jedovatá kapalina, která reaguje s vodou, vytvářející hořlavé plyny

63

jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC)

638

jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), žíravá

639

jedovatá látka, hořlavá (s bodem vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), která může vyvolat samovolně prudkou reakci

64

jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se

642

jedovatá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

65

jedovatá tuhá látka, působící vznětlivě (podporující hoření)

66

velmi jedovatá látka

663

velmi jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí nejvýše 61 oC)

664

velmi jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se

665

velmi jedovatá látka, působící vznětlivě (podporující hoření)

668

velmi jedovatá látka, žíravá

669

velmi jedovatá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci

68

jedovatá látka, žíravá

69

jedovatá nebo slabě jedovatá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci

70

radioaktivní látka

72

radioaktivní plyn

723

radioaktivní plyn, hořlavý

73

radioaktivní kapalina, hořlavá (bod vzplanutí 61 oC nebo nižší)

74

radioaktivní tuhá látka, hořlavá

75

radioaktivní látka, působící vznětlivě (podporující hoření)

76

radioaktivní látka, jedovatá

78

radioaktivní látka, žíravá

80

žíravá nebo slabě žíravá látka

X 80

žíravá nebo slabě žíravá látka reagující nebezpečně s vodou

823

žíravá kapalina, která reaguje s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

83

žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC)

X 83

žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC) reagující nebezpečně s vodou

839

žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), která může vyvolat samovolně prudkou reakci

X 839

žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC), která může vyvolat samovolně prudkou reakci a reagující nebezpečně s vodou

84

žíravá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se

842

žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

85

žíravá nebo slabě žíravá látka, vznětlivá (podporující hoření)

856

žíravá nebo slabě žíravá látka, vznětlivá (podporující hoření), jedovatá

86

žíravá nebo slabě žíravá látka, jedovatá

88

silně žíravá látka

X 88

silně žíravá látka reagující nebezpečně s vodou

883

silně žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí mezi 23 oC a 61 oC)

884

silně žíravá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se

885

silně žíravá látka, vznětlivá (podporující hoření)

886

silně žíravá látka, jedovatá

X 886

silně žíravá látka, jedovatá, reagující nebezpečně s vodou

89

žíravá nebo slabě žíravá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci

90

prostředí ohrožující látka, jiné nebezpečné látky

99

jiné nebezpečné látky přepravované v zahřátém stavu

Bezpečnostní značky ADR/RID

Bezpečnostní značky (nálepky k označení nebezpečí) informují o druhu nebezpečí. Při silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají značky stejných vzorů. Značky mohou být ve spodní části opatřeny číslicí nebo nápisem, který upřesňuje informace o nebezpečí. V abecedních a číselných seznamech ADR i RID je u každé látky uvedeno, které značky musí být k označení použity.

Značky užívané pro skladování, leteckou a lodní přepravu jsou odlišné, avšak pro označení nebezpečí využívají stejných grafických symbolů.

Bezpečnostní značky

image001

image003

image005

image007

image010

image011

přehřáté látky

Zdroj:

Příručka Znát – znamená být připraven Propagační agentura FOTOpress Pardubice

159/1997 Sb., SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty