Živnostenský úřad

Vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění. Přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku. Provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se k živnostenskému podnikání.  Vede evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí ověřování pravosti podpisů a listin a poskytuje služby kontaktního místa Czech Point. Zároveň plní funkci Jednotného kontaktního místa.

Pověřen vedením Živnostenského úřadu

Bc. Petr Lámus, DiS.

Telefon: +420 495 707 520

Fax:      +420 495 707 127

E-mail:  Petr.Lamus@mmhk_cz

Seznam pracovníků

Adresa pro korespondenci

Magistrát města Hradec Králové

Živnostenský úřad

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

Sídlo detašovaného pracoviště

Střelecká 824, Hradec Králové

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.

Mimo výše stanovenou dobu je možné si domluvit osobní schůzku s kompetentním zaměstnancem.

Vnitřní členění
 • oddělení živnostenských oprávnění
  vedoucí: Bc. Petr Lámus, DiS., tel. +420 495 707 520, e-mail: Petr.Lamus@mmhk_cz
 • oddělení kontroly
  vedoucí: Otakar Jirků, DiS., tel. +420 495 707 530, e-mail: Otakar.Jirku@mmhk_cz
Rozsah činnosti
 • Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,  platném znění, a dle tohoto předpisu:
 • úřad zabezpečuje v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání ve smyslu a rozsahu uvedeného zákona
 • plní funkci Centrálního registračního místa
   
 • Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, a v souladu s vyhláškou č. 248/2009 Sb.:
 • plní funkci Jednotného kontaktního místa pro osoby usazené na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace
    
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 • vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání
 • při zjištění porušení živnostenského zákona ukládá pokuty ve správním nebo blokovém řízení
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují-li překážky provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a to zejména:
 • vede agendu zemědělských podnikatelů
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí změny v této evidenci
 • ukládá pokuty za přestupky v rozsahu uvedeného zákona
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném nařízením č. 7/2013 města Hradec Králové o tržním řádu (tržní řád), a to zejména:
 • vydává povolení k prodeji na tržních místech na území města
 • provádí kontrolu dodržování tržního řádu města Hradec Králové
 • v souvislosti s tržním řádem provádí vyměření poplatku za využití tržišť, včetně jeho zaplacení podle Obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 9/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 • je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem (§ 9 - informační povinnost prodávajícího o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, § 10 - informační povinnosti o označení výrobku, § 10a - informační povinnosti o označení obuvi, § 11 - povinnost podávat informace o výrobcích v českém jazyce a další informace o podobě užívání symbolů, § 12 - informační povinnosti o označení zboží cenami, § 13 - informační povinnosti o reklamacích a provádění záručních oprav, §14a - povinnost provozovatele tržnice vést evidenci prodávajících, § 15 - povinnost prodávajícího předvést výrobek a vyplnit záruční list, § 16 - povinnost prodávajícího vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, předložení identifikačních údajů při nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, § 18 - informační povinnost prodávajícího o částkách za výkup vratných zálohovaných obalů)
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 • provádí specializovanou kontrolní činnost nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem
 • provádí kontrolu značení tabákových výrobků a zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích, tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím
 • ukládá sankce fyzickým a právnickým osobám za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, a to zejména:
 • je dozorovým orgánem nad dodržováním zákazu a omezení prodeje tabákových výrobků, povinností osob prodávajících tabákové výroby a zákazu kouření
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem týkající se opatření směřujících k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky
 • Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách:
 • vykonává v přenesené působnosti státní dozor nad dodržováním podmínek provozu výherních hracích přístrojů - ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona
 • kontroluje dodržování podmínek provozu výherních hracích přístrojů v souvislosti s Vyhláškou města č. 7/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • při zjištění porušení výše uvedeného zákona ukládá pokuty ve smyslu ustanovení § 48
 • Kontaktní místo Czech POINT:
 • plní funkci kontaktního místa Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů ČR, dále výpis z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a registru účastníků provozu MAISOH
 • v rámci kontaktního místa jsou prováděny úkony týkající se datových schránek 
 • Další činnosti:
 • provádí vidimaci, legalizaci (ověřování pravosti listin a podpisů)
 • spolupracuje s Policií ČR (hosp. krim., odd. cizinecké policie), finančními úřady, Okresní správou sociálního zabezpečení, úřady práce, Českou obchodní inspekcí, Českou inspekcí životního prostředí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Krajskou hygienickou stanicí, celními úřady, Oblastním inspektorátem práce, apod.
 • je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živnosti ohlašovací volné.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty