Podnikání zahraničních fyzických osob

Podmínky pro získání živnosti volné, řemeslné, vázané ( pouze pro cizí státní příslušníky nebo pro občany ČR bez trvalého pobytu na území ČR ).

Pro zvolení správného postupu je nutno nejprve určit, zda ohlašovatel

 • je občanem EU, EHP a Švýcarské konfederace nebo
 • se pro účely živnostenského zákona považuje za občana členského státu EU (§ 70 ŽZ) nebo
 • je občanem třetí země.

EU (Evropská unie):

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

EHP (Evropský hospodářský prostor):

Lichtenštejnsko, Island, Norsko, členské státy EU (Švýcarsko smlouvu o přistoupení k EHP neratifikovalo)

Pro účely živnostenského zákona se dle § 70 ŽZ považuje za občana členského státu Evropské unie i

a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace,
b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a),
c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník,
d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,
e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt,
g) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
h) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
i) držitel modré karty Evropské unie.

Občan 3. země:

není občanem státu EU, EHP a Švýcarské konfederace a současně jej nelze podle § 70  pro účely živnostenského zákona považovat za občana členského státu EU.


POSTUPY PRO OBČANA 3. ZEMĚ:

Občan 3. země, nepodniká mimo území ČR:

 1. pro ohlášení živnosti nutno použít Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby + (pokyny k vyplnění JRF), doporučujeme vyplnit společně se zaměstnancem živnostenského úřadu
 2. uhradit správní poplatek 1000,- Kč při vstupu do živnostenského podnikání, za další ohlášení živnosti, kdy je již osoba zapsána do živnostenského rejstříku, je stanoven poplatek 500 Kč (lze uhradit v hotovosti v pokladně Živnostenského úřadu, platba bankovní kartou je možná)
 3. občané 3. země bez trvalého pobytu v ČR si zajistí výpis z RT ze země, jejíž je občanem + překlad do ČJ od soudního překladatele, pravost podpisu a otisku razítka musí být ověřena (platnost všech listin je max. 3 měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Pro posouzení bezúhonnosti si současně ŽÚ opatří pro své potřeby výpis z RT ČR.
 4. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (většinou písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, atd.)
 5. u živností řemeslných, vázaných doložit odbornou nebo jinou způsobilost (musí splňovat podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce). Je-li ustanoven odpovědný zástupce, pak dokládá prohlášení odpovědného zástupce).
 6. podat na ŽÚ ohlášení živnosti s výše uvedenými doklady
 7. jako zahraniční osoba, která v zahraničí nepodniká, musí mít doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Pokud v době prvotního ohlášení živnosti tento doklad nemá, obdrží pro účely řízení o povolení k pobytu výpis ze živnostenského rejstříku bez uvedení IČO. 
 8. s výpisem ze živnostenského rejstříku vycestuje na zastupitelský úřad ČR ve své zemi původu, kde podá žádost o udělení dlouhodobého víza (jestliže je vízum udělováno za účelem podnikání, vždy se musí žadatel osobně dostavit k pohovoru), a pokud vyhoví podmínkám zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění, ministerstvo vnitra mu vyznačí vízum do jeho cestovního dokladu
 9. regionální pracoviště ministerstva vnitra udělí povolení k pobytu v České republice
 10. doklad o pobytu předloží ŽÚ, a to do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území ČR (nutno lhůtu dodržet!)
 11. podnikatel obdrží průkaz živnostenského oprávnění - výpis ze živnostenského rejstříku 
 • živnost bude na dobu určitou, dle délky povoleného pobytu
 • vznik oprávnění provozovat živnost je dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena
 • pokud osoba doklad o povolení k pobytu nepředloží ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území ČR, ŽÚ rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění! Stejně živnostenský úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení prvotního výpisu ze živnostenského rejstříku (který byl vydán pro účely řízení o povolení k pobytu)
 • IČO přiděluje ŽÚ.

Občan 3. země, podniká mimo území ČR:

 • zřídit odštěpný závod
 • předloží doklady o provozování obchodního závodu mimo ČR ( + jejich překlad do ČJ od soudního překladatele)
 • podnikatel nemusí dokladovat pobyt v ČR
 • ustanovit odpovědného zástupce pouze v případě, že podnikatel nesplňuje odbornou či jinou způsobilost
 • ustanovit vedoucího odštěpného závodu (pobyt uvede jen pokud ho má povolen),
 • vedoucí odštěpného závodu, který je zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se tohoto závodu
 • adresa sídla je mimo území ČR
 • doložit doklad právním důvodu pro užívání prostor, v němž je v ČR umístěn odštěpný závod
 • postup dle bodů 1,2,3,5,6,11
 • do 90-ti dnů od převzetí výpisu ze živnostenského rejstříku je nutno podat návrh na zápis do obchodního rejstříku u krajského soudu, kde subjekt obdrží IČO
 • v den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného příslušným krajským soudem, může začít podnikat (pokud byla osoba již dříve zapsána do obchodního rejstříku, pak vznik oprávnění je dnem ohlášení)
 • živnost bude na dobu neurčitou.

POSTUPY PRO OBČANA, KTERÝ SE PRO ÚČELY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA POVAŽUJE ZA OBČANA ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

Občan 3. země, který je rodinný příslušník občana EU, EHP, Švýcarské konfederace:

 • rodinný příslušník, který hodlá v ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem EU, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu (žádost nutno podat do 3 měsíců ode dne vstupu na území ČR)
 • povolení k přechodnému pobytu prokazuje průkazem o pobytu rodinného příslušníka občana EU, který je vydáván na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU, nejvýše však na dobu 5 let. Průkazem rodinného příslušníka občana EU je nutné se prokázat při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi).
 • nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, IČO tedy přidělí příslušný ŽÚ
 • musí splňovat body 1,2,4,5,6,11
 • předloží výpis z RT ze státu, jehož je občanem rodinný příslušník EU nebo ze země posledního pobytu členské země EU (popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem v zemi pobytu nebo v zemi posledního pobytu členského státu EU) - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele
 • bezúhonnost je možné také doložit výpisem z RT ze země, jejíž je ohlašovatel občanem + překlad do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele (platnost všech listin je max. 3 měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Pro posouzení bezúhonnosti si současně ŽÚ opatří pro své potřeby výpis z RT ČR.
 • doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • vznik oprávnění dnem ohlášení
 • na tuto osobu se vztahuje oprávnění podle § 69a živnostenského zákona (dočasné poskytování služeb v rozsahu svého podnikatelského oprávnění bez založení odštěpného závodu zahraničního podniku).

Občan 3. země s trvalým pobytem v ČR:

 • prokazuje bezúhonnost stejně jako občan ČR, tedy pro posouzení bezúhonnosti si ŽÚ opatří pro své potřeby výpis z RT ČR
 • osoba s trvalým pobytem nepředkládá výpis z RT ze země, jejíž je občanem
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • vznik oprávnění dnem ohlášení.

Občan 3. země, kterému bylo státem EU přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, včetně jeho rodinných příslušníků s dlouhodobým pobytem v ČR:

 • na tuto osobu se nevztahuje oprávnění podle § 69a živnostenského zákona (dočasné poskytování služeb v rozsahu svého podnikatelského oprávnění bez založení odštěpného závodu)
 • v cestovním dokladu je uvedeno „Povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES/long-term resident – EC“.
 • na tohoto občana se pro účely živnostenského podnikání hledí jako na českou osobu z titulu povolení k trvalému pobytu
 • § 5 odst. 4) ŽZ – požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle § 5 odst. 3) ŽZ se nevztahuje na doklady předložené rezidentem, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popř. o pravosti podpisu
 • § 5 odst. 5) – rezident nemusí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • rezident může prokázat odbornou způsobilost stejným způsobem jako státní příslušník členského státu EU a občan České republiky, tzn. dle zák.č. 18/2004 Sb. (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
 • § 46 odst. 1) ŽZ – rezident připojí k ohlášení výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, kde mu bylo přiznáno postavení rezidenta, nebo členského státu posledního pobytu; nevydá-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží rezident prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Výpis z RT ČR se v tomto případě nevyžaduje.
 • bezúhonnost je možné také doložit výpisem z RT ze země, jejíž je ohlašovatel občanem + překlad do ČJ, který nemusí být od soudního překladatele (platnost všech listin je max. 3 měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Pro posouzení bezúhonnosti si v tomto případě ŽÚ opatří pro své potřeby výpis z RT ČR.
 • živnost na dobu určitou, dle délky povoleného dlouhodobého pobytu (živnost na dobu neurčitou pouze v případě, kdy byl osobě povolen trvalý pobyt).

Občan 3. země, kterému byl na území ČR nebo jiného členského státu EU povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu (+ jeho rodinní příslušníci s dlouhodobým pobytem na území ČR)

Občan 3. země, kterému byl na území ČR nebo jiného členského státu EU povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby

Občan 3. země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem

Držitel modré karty Evropské unie:

 • na tuto osobu se nevztahuje oprávnění podle § 69a živnostenského zákona (dočasné poskytování služeb v rozsahu svého podnikatelského oprávnění bez založení odštěpného závodu zahraničního podniku)
 • § 5 odst. 4) ŽZ – požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle § 5 odst. 3) ŽZ se nevztahuje na doklady předložené touto osobou, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popř. o pravosti podpisu
 • může prokázat odbornou způsobilost stejným způsobem jako státní příslušník členského státu EU a občan České republiky, tzn. dle zák.č. 18/2004 Sb. (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
 • § 46 odst. 1) ŽZ – připojí k ohlášení výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, kde mu byl udělen příslušný druh pobytu, nebo členského státu posledního pobytu; nevydá-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Výpis z RT ČR se v tomto případě nevyžaduje.
 • bezúhonnost je možné také doložit výpisem z RT ze země, jejíž je ohlašovatel občanem + překlad do ČJ, který nemusí být od soudního překladatele (platnost všech listin je max. 3 měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Pro posouzení bezúhonnosti si v tomto případě ŽÚ opatří pro své potřeby výpis z RT ČR.
 • živnost bude na dobu určitou, dle délky povoleného pobytu.

Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana nebo rodinný příslušník takové osoby s dlouhodobým pobytem na území ČR:

 • podniká jako občan ČR
 • bezúhonnost se posuzuje na základě výpisu z RT ČR, není nutný doklad o bezúhonnosti ze země, jejíž je občanem, neboť právo EU o rovném postavení osob, jímž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana má přednost před ustanovením § 5 odst. 6 ŽZ
 • odbornou způsobilost prokazují jako občané ČR, tedy doklady o odborné kvalifikaci dle § 7 odst. 5, § 21 odst. 2, § 24 odst. 2 a § 27 odst. 2 živnostenského zákona
 • azylant má po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu na území ČR trvalý pobyt
 • osobě požívající doplňkové ochrany je povolen pobyt na území po dobu stanovenou v rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany
 • nedokládají doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • rodinný příslušník osoby, které byla udělena mezinárodní ochrana, musí tuto skutečnost prokázat (např. dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny)
 • ustanovení § 5 odst. 6 živnostenského zákona upravující postavení fyzické osoby, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, se vztahuje pouze na osoby, které požádaly o mezinárodní ochranu podle právních předpisů ČR, tj. zákona o azylu. Fyzická osoba, které byla mezinárodní ochrana udělena v jiném členském státě EU, se může v zemích schengenského prostoru, ve kterých jí mezinárodní ochrana nebyla udělena, pohybovat po dobu až 3 měsíce během šestiměsíčního období. Pokud ale hodlá pobývat v jiném členském státě po dobu delší jak 3 měsíce, musí požádat o povolení k pobytu jako ostatní fyzické osoby ze třetích zemí.
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • vznik oprávnění dnem ohlášení.

POSTUPY PRO OBČANA EU, EHP, ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

Občan EU, EHP, Švýcarské konfederace, nepodniká na území států EU, EHP, Švýcarské konfederace:

 • nemusí mít povolen pobyt
 • nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, IČO tedy přidělí příslušný ŽÚ
 • musí splňovat body 1,2,4,5,6,11
 • předloží výpis z RT ze státu, jehož je občanem nebo ze země posledního pobytu členského státu EU, nebo výpis z RT s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu) - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele
 • doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • vznik oprávnění dnem ohlášení.

Občan EU, EHP, Švýcarské konfederace podniká, má oprávnění vydané na území států EU, EHP, Švýcarské konfederace:

 • nemusí mít povolen pobyt
 • k zřízení odštěpného závodu nemusí dokladovat doklad o provozu obchodního závodu v zahraničí
 • musí splňovat body 1,2,5,6,11
 • předloží výpis z RT ze státu, jehož je občanem nebo ze státu posledního pobytu členské země EU, nebo výpis z RT s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu) - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele
 • doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti
 • doložit doklad o právním důvodu pro užívání prostor, v němž je v ČR umístěn odštěpný závod
 • adresa sídla je mimo území ČR
 • do 90-ti dnů od převzetí výpisu ze živnostenského rejstříku je nutno podat návrh na zápis do obchodního rejstříku u krajského soudu, kde subjekt obdrží IČO
 • v den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného příslušným krajským soudem, může začít podnikat (pokud byla osoba již dříve zapsána do obchodního rejstříku, pak vznik oprávnění je dnem ohlášení)
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • tato osoba může na území ČR dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění bez založení odštěpného závodu
 • vymezení pojmu "služby" – výkon podnikatelské činnosti v oblasti průmyslu, obchodu, řemesel, profesních činností podnikatelským subjektem usazeným v jednom členském státě na území jiného členského státu nebo vůči subjektu z jiného členského státu, a to zpravidla za úhradu
 • pojem „dočasné poskytování služeb“ – služba je poskytována nahodile, příležitostně, ojediněle, bez úmyslu se na území druhého státu usadit.

Občan EU, EHP, Švýcarské konfederace s trvalým pobytem v ČR:

 • podniká jako občan ČR s bydlištěm na území ČR
 • prokazuje bezúhonnost výpisem z RT ze státu, jehož je občanem nebo země posledního pobytu členské země EU nebo výpisem z RT s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu) - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele; (výpis z RT ČR může být předložen jako doklad ze země posledního pobytu v členské zemi EU)
 • doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

 Občan ČR s trvalým bydlištěm mimo území ČR, v zemi trvalého pobytu nepodniká:

 • postup stejný jako u zahraniční osoby z EU, ale bezúhonnost se posuzuje na základě výpisu z RT ČR, který si opatřuje živnostenský úřad
 • nemusí mít povolen pobyt
 • musí splňovat body 1,2,4,5,6,11
 • živnost bude na dobu neurčitou
 • vznik oprávnění dnem ohlášení.

Podmínky pro osobu, která plní funkci odpovědného zástupce:

 • nutno splňovat všeobecné podmínky (plná svéprávnost a bezúhonnost)
 • nutno splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná a jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje)
 • odpovědný zástupce - občan ČR prokazuje bezúhonnost výpisem z RT ČR (ŽÚ si opatří sám)
 • u odpovědného zástupce, který je občanem 3. země, ale má na území ČR povolen trvalý pobyt, se bezúhonnost posuzuje podle výpisu z RT ČR (tento si ŽÚ opatří sám)
 • u odpovědného zástupce, který je občanem 3. země a nemá trvalý pobyt na území ČR, se bezúhonnost posuzuje podle výpisu z RT ČR (tento si ŽÚ opatří sám) a výpisu z RT ze státu, jehož je občanem + překlad listiny do ČJ od soudního překladatele, pravost podpisu a otisku razítka musí být ověřena (platnost všech listin je max. 3 měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu.
 • pokud je odpovědný zástupce občanem EU, EHP, Švýcarska, předloží výpis z RT ze státu, jehož je občanem nebo ze země posledního pobytu členského státu EU, nebo výpis z RT s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu) - platnost dokladu max. 3 měsíce + překlad listiny do českého jazyka, který nemusí být od soudního překladatele; doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti
 • musí být ve smluvním vztahu k podnikateli (při ohlášení živnosti se nedokladuje, tuto podmínku však musí splňovat při samotném provozování živnosti)
 • podepisuje prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis před pracovníkem ŽÚ nebo u notáře)
 • odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů
 • upozornění: funkci odpovědného zástupce lze provádět pouze pro 4 podnikatelské subjekty!

Kontaktní adresa pro vyřízení povolení k pobytu na území ČR:

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, Regionální oddělení pobytu cizinců Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 Hradec Králové, tel. 974 520 791, dat. schránka: 6bnaawp

Důležité informace pro cizince naleznete na stránkách www.mvcr.cz/cizinci . 

Použité zkratky: ČR - Česká republika, ČJ - český jazyk, EHP - Evropský hospodářský prostor, EU - Evropská unie, HK - Hradec Králové, IČO - identifikační číslo, RT - rejstřík trestů, OR - obchodní rejstřík, ŽÚ - živnostenský úřad, ŽZ - živnostenský zákon.

Uvedené skutečnosti si ověřte v zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Postupy jsou zpracovány dle právního stavu ke dni 21.11.2016.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty