Zemědělský podnikatel

doc Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, (361 kB) 

Právní stav zveřejněného znění je ke dni 1.1.2015 .

Kdo musí být zapsán do Evidence zemědělského podnikatele?

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou, která je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky a prokáže základní znalost českého jazyka, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.

Kdo nemusí být zapsán do Evidence zemědělského podnikatele?

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Charakteristika zemědělské výroby

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Kde se lze zaevidovat?

Od 1.1.2015 lze podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Hradci Králové se může zemědělský podnikatel zaevidovat na Živnostenském úřadě sídlícím ve Střelecké 824, Hradec Králové (v blízkosti autobusové zastávky V Lipkách). Podrobnější informace Vám mohou poskytnout pracovnice úřadu na telefonních číslech pí. Bédiová - tel. 495 707 512, pí. Riegerová - tel. 495 707 513.

Jaké doklady jsou potřebné k zápisu do evidence?

Fyzické osoby k zápisu do této evidence musí mít tyto doklady: průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě), doklad o zaplacení správního poplatku, dále doporučujeme osvědčení samostatně hospodařícího rolníka (v případě, že dříve fyzická osoba podnikala v zemědělství).

Osoba jednající jménem právnické osoby k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele předloží: průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě), doklad o existenci právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku), doklad o zaplacení správního poplatku.

Dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je stanoven správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000 Kč, za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci ve výši 500 Kč. Poplatek za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele je ve výši 100 Kč (předmětem poplatku není změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním nebo jiném rejstříku).

Existuje formulář - žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele?

Žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele naleznete na stránkách Živnostenského úřadu pod odkazem formuláře.

Oznamování změn v Evidenci zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (nejde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců). V případě porušení této povinnosti hrozí zemědělci pokuta až do výše 50.000 Kč. Dále je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby delší než 6 měsíců, popř. opětovné pokračování v provozování zemědělské výroby. Od 1.1.2015 je možné oznámení o provedení změny v této evidenci nebo žádost o vyřazení z této evidence podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Platí ještě osvědčení pro samostatně hospodařící rolníky?

Dle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 85/2004 Sb. (později změněno novelou č. 441/2005 Sb.), kterým se novelizoval zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, které nabyly účinnosti dnem 1.5.2004, platilo osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pouze 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tj. do 1.5.2009. Fyzická osoba, která nadále hodlá podnikat v zemědělství, musí být zapsána v Evidenci zemědělského podnikatele, nemůže provozovat svoji činnost na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka. Upozorňujeme, že výše uvedené lhůty platily pouze pro podnikatele - fyzické osoby, kterým bylo podle původní právní úpravy vydáno osvědčení o samostatně hospodařícím rolníkovi. Právnické osoby, které podnikají v zemědělství, měly požádat o vydání osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele dnem nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tzn. již 1.5.2004.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty