Závěrečný účet 2009

KalkulačkaV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů projednalo zastupitelstvo města dne 27. 4. 2010 závěrečný účet města Hradec Králové za rok 2009.

Celková bilance příjmů a výdajů

Celkové hospodaření rozpočtu města skončilo schodkem ve výši 383 mil. Kč, když původně plánováný schodek byl 807 mil. Kč. Nižší výsledné saldo je způsobeno nižším čerpáním v oblasti výdajů, a to jak běžných, tak kapitálových. Část nevyčerpaných prostředků tvoří úspory, část byla v rámci finančního vypořádání převedena do roku 2010.

Příjmy a výdaje

Celkové příjmy za rok 2009 činily 2,05 mld. Kč, tj. o 46 mil. Kč (2%) méně než předpokládal upravený rozpočet. Výdaje rozpočtu města dosáhly skutečnosti 2,43 mld. Kč, tj. 84% upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje činily 1,69 mld. Kč a kapitálové výdaje činily 744 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo hodnoty 1,69 mld. Kč z plánovaných 1,83 mld. Kč (plnění 92%). Nevyčerpáno bylo 141 mil. Kč, z toho 28 mil. Kč je při zachování původního účelu předmětem převodů do roku 2010, zbývající část tvoří úspory. V oblasti kapitálových výdajů bylo z plánovaných 1,06 mld. Kč vyčerpáno 744 mil. Kč (plnění 70%). Nedočerpáno zůstalo 317 mil. Kč, z toho úspory činí 25 mil. Kč, zbývajících 292 mil. Kč se převádí při zachování původně schváleného účelu do roku 2010.

Úvěry, půjčky, zadluženost

V roce 2009 pokračovalo čerpání úvěru Komerční banky v celkové výši 220 mil. Kč na financování výstavby sportovní haly ve Třebši a nákupu startovacích bytů. K 31. 12. 2009 byl úvěr zcela dočerpán. Zahájeno bylo čerpání úvěru od Všeobecné úverové banky na financování výstavby letního koupaliště ve smluvní výši 435 mil. Kč, vyčerpáno bylo 277,2 mil. Kč, zbývající část bude čerpána v roce 2010. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k 31. 12. 2009 částky 779 mil. Kč vč. KTK úvěru, samotné dlouhodobé úvěry představují cca 603 mil. Kč.

Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření provedla Auditorská společnost: ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. se sídlem Krátká 1083, 390 02 Tábor a ve Zprávě auditora a výroku auditora bylo konstatováno: Hospodaření statutárního města, údaje účetní závěrky a závěrečný účet odpovídá platným obecně závazným právním předpisům. Statutární město hospodařilo podle rozpočtu pro rok 2009, schváleného městským zastupitelstvem na zasedání dne 16. 12. 2008, usnesením č. ZM/2008/1166. Při provádění přezkoumání hospodaření statutárního města nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovuji výsledek přezkoumávání hospodaření statutárního města BEZ CHYB A NEDOSTATKŮ.

Výrok auditora: Ověřili jsme účetní závěrku Statutárního města Hradec Králové k datu 31. 12. 2009 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v aktuálním znění. Při ověřování jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena by nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, Statutárního města Hradec Králové k 31. 12. 2009, nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.


Soubory ke stažení:
Závěrečný účet za rok 2009 (pdf, 602kB)
Výsledky hospodaření organizací (pdf, 566kB)
Zpráva auditora (pdf, 531kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty