Závěrečný účet 2008

KalkulačkaV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů projednalo zastupitelstvo města dne 28.4.2009 závěrečný účet města Hradec Králové za rok 2008.

Celková bilance příjmů a výdajů

Celkové hospodaření rozpočtu města skončilo schodkem ve výši 75 mil. Kč, když původně plánováný schodek byl 598 mil. Kč. K nižšímu výslednému saldu přispělo překročení plánovaných příjmů o 23 mil. Kč a nižší čerpání v oblasti výdajů, když nevyčerpáno zůstalo 499 mil. Kč. Část nevyčerpaných prostředků tvoří úspory, část byla v rámci finančního vypořádání převedena do roku 2009.

Příjmy a výdaje

Celkové příjmy za rok 2008 činily 2,17 mld. Kč, tj. jak již bylo zmiňováno o 23 mil. Kč (1%) více než předpokládal upravený rozpočet. Výdaje rozpočtu města dosáhly skutečnosti 2,24 mld. Kč, tj. 82% upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje činily 1,68 mld. Kč a kapitálové výdaje činily 565 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo hodnoty 1,68 mld. Kč z plánovaných 1,76 mld. Kč (plnění 95%). Nevyčerpáno bylo 86 mil. Kč, z toho 29 mil. Kč je předmětem převodů do roku 2009 a 57 mil. Kč tvoří úspory. V oblasti kapitálových výdajů bylo z plánovaných 939 mil. Kč vyčerpáno 565 mil. Kč (plnění 60%). Nedočerpáno zůstalo 373 mil. Kč, z toho úspory činí 14 mil. Kč, zbývajících 359 mil. Kč se převádí při zachování původně schváleného účelu do roku 2009.

Úvěry, půjčky, zadluženost

V roce 2008 pokračovalo čerpání úvěru Komerční banky v celkové výši 220 mil. Kč na financování výstavby sportovní haly ve Třebši a nákupu startovacích bytů. K 31.12.2008 bylo vyčerpáno celkem 131 mil. Kč. V závěru roku 2008 zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí úvěru od Všeobecné úverové banky na financování výstavby letního koupaliště ve výši 435 mil. Kč, lhůta pro čerpání je do konce roku 2010. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k 31.12.2008 částky 445 mil. Kč vč. KTK úvěru, samotné dlouhodobé úvěry představují cca 269 mil. Kč.

Zpráva auditora

Přezkoumání hospodaření provedla společnost AV-AUDITING, spol. s r. o., Tolarova 317, 533 51 Pardubice a v závěru zprávy a výroku auditora bylo konstatováno: Po přezkoumání hospodaření provedeném ve výše uvedeném rozsahu konstatujeme v souladu s odst. 3 písm. a), že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by znamenaly porušení rozpočtové kázně nebo neúplné či neprůkazné účetnictví. Nebyla rovněž zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Statutárního města Hradec Králové v budoucnu.

Výrok auditora: Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci Statutárního města Hradec Králové k 31.12.2008 a náklady, příjmy a výsledek jeho hospodaření za rok 2008 a je sestavená v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.


Soubory ke stažení:
Závěrečný účet za rok 2008 (pdf, 352kB)
Výsledky hospodaření organizací (pdf, 384kB)
Zpráva auditora (pdf, 1,77MB)

Archiv:
Závěrečný účet za rok 2007 (pdf, 2,53MB)
Výsledky hospodaření organizací (pdf, 370kB)
Zpráva auditora (pdf, 2,79MB)

Závěrečný účet za rok 2006 (pdf, 1,74MB)
Výsledky hospodaření organizací (pdf, 243kB)
Zpráva auditora (pdf, 392kB)Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty