Závěrečný účet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. 4. 2018 schválilo Závěrečný účet města za rok 2017.

Čerpání rozpočtu města

V prosinci 2016 byl schválen plán finančního hospodaření města na rok 2017 s rozpočtovým saldem ve výši -20 mil. Kč. Závěrečná rozpočtová bilance roku 2017 však vykazuje kladnou bilanci s hodnotou 335 mil. Kč.

Celkové příjmy města za rok 2017 činily 2 080 mil. Kč, tj. o 6 % více než předpokládal upravený rozpočet. V průběhu roku 2017 město uskutečnilo výdaje ve výši 1 745 mil. Kč, což bylo 63 % plánovaných výdajů upraveného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 1 596 mil. Kč. Nevyčerpáno na konci roku zůstalo 212 mil. Kč, přičemž cca 132 mil. Kč je při zachování účelovosti předmětem převodu do rozpočtu roku 2018, nebo bylo součástí vypořádání dotací a odvedeno zpět do rozpočtu kraje nebo státního rozpočtu. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 149 mil. Kč, což je 17 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2017. Nedokončené akce v objemu 698 mil. Kč budou taktéž převedeny do upraveného rozpočtu města na rok 2018 a v tomto roce realizovány.

Úvěry a půjčky města, zadluženost

V průběhu roku 2017 došlo k refinancování úvěrů města ve výši 544,9 mil. Kč. Toto refinancování zvýšilo hodnotu ročního ukazatele dluhové služby, když vlivem předčasně splacených úvěrů dosáhl na hodnotu 28,9 % z předpokládaných 2,7 %. 

Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k 31. 12. 2017 částky 623,8 mil. Kč, přičemž souhrn splátek jistin za uplynulý rok činil 46,5 mil. Kč

Podíl zadluženosti na celkových příjmech, kdy je posuzována hodnota dlouhodobých úvěrů s průměrnou hodnotou rozpočtových příjmů za poslední čtyři roky, činil na konci roku 31 %.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, a to při konsolidovaných výsledcích města a jím zřízených příspěvkových organizací, dosahuje hodnoty 10,2 %.

Přezkoumání hospodaření, ověření účetní závěrky, dopis auditora

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky provedla auditorská společnost: H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, (IČO 46964720). Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky je mimo jiné konstatováno: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové jsme nezjistili žádnou další skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření …“, dále uvedeno vyjádření ohledně chyb a nedostatků: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Hradec Králové za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“

Výsledný Výrok o ověření účetní závěrky zní: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Hradec Králové k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy."

Hospodaření městských organizací, rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Součástí závěrečného účtu jsou též přehledy vybraných ekonomických ukazatelů organizací zřízených nebo založených městem Hradec Králové. Tyto tabulkové přehledy obsahují základní informace o jejich hospodaření za proběhlý kalendářní rok s výjimkou společnosti Mountfield HK, a.s. a FC Hradec Králové, a.s., které využívají k sestavení výkazů hospodářský rok.

Součástí procesu projednávání závěrečného účtu je schvalování rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím. Tato kompetence je v pravomoci zřizovatele, přičemž funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vykonává rada města. Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací, není součástí procesu projednávání závěrečného účtu, je řešeno samostatně z podnětu jednotlivých řídících odborů.


Soubory ke stažení:

Závěrečný účet za rok 2017
Zpráva auditora 2017

Archiv:

Závěrečný účet za rok 2016
Zpráva auditora 2016

Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva auditora 2015

Závěrečný účet za rok 2014
Zpráva auditora 2014

Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet za rok 2008


 


 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty