Zápis změn ostatních údajů

Změny ostatních údajů jiných, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

O zápis změny údaje jiného, než je změna vlastníka a provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatel registrovaného silničního vozidla (v souladu s § 11 zákona č. 56/2001 Sb.) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Vlastník vozidla je povinen požádat o zápis změny údaje, jedná-li se o zápis změny údajů o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem; údaje jsou uvedeny v § 4 odst. 2) písm. a) zák. č. 56/2001 Sb.: (jméno, popř. jména a příjmení, adresa místa pobytu ...., obchodní firma nebo jméno, adresa pobytu ...., obchodní firma nebo název, adresa sídla..... IČO....). K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Proces podání žádosti

Žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

K žádosti musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • originál (ověřená kopie) výpisu z obchodního rejstříku při registraci na právnickou osobu (není potřeba, pokud je ověřitelný v elektronické podobě);
  • originál (ověřená kopie) živnostenského listu nebo jiného dokladu o přidělení IČ v případě registrace na fyzickou osobu podnikající (není potřeba, pokud je ověřitelný v elektronické podobě);
  • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla;
  • osvědčení o registraci vozidla, tzv. "malý technický průkaz";
  • zplnomocnění nebo zaměstnanecké pověření při zastupování;
  • souhlas vlastníka se zápisem změn údajů silničního motorového vozidla (např. u vozidla ve vlastnictví leasingové společnosti);
  • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky;
  • doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů - např. doklad osvědčující změnu příjmení či změnu trvalého pobytu apod;  či další doklady pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle - např.: protokol z STK, potvrzení od akreditovaného zástupce značky, typový list, osvědčení Ministerstva dopravy pro povolení montáže/demontáže zařízení apod.

Vyřízení zápisu změn údajů vozidla je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty