Základní rozdělení mimořádných událostí

Základní rozdělení mimořádných událostí

I. Přírodní (naturogenní) mimořádné události

- lokálního charakteru

- celosvětového charakteru
  II. Antropogenní mimořádné události – mimořádné události způsobené činností člověka

- způsobené úmyslně

- způsobené neúmyslně

- mající nevojenský charakter

- mající vojenský charakter

III. Mimořádné události způsobené smíšenými příčinami

Základní dělení přírodních mimořádných událostí

  1. Abiotické mimořádné události – způsobené neživou přírodou
  2. Biotické mimořádné události – způsobené živou přírodou
  3. Kosmogenní mimořádné události – způsobené kosmickými vlivy

Základní dělení antropogenních mimořádných události

  1. Technogenní mimořádné události - provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou
  2. Sociogenní mimořádné události – společenské a sociální
  3. Ekonomické mimořádné události – mající hospodářský charakter

Abiotické mimořádné události

Krupobití

Sněhové laviny

Tsunami

Sopečná činnost

Půdní eroze, degradace kvality půdy, splavování půd do vodních toků

Geomagnetické anomálie, přepólování zemských pólů

Propad zemských dutin

Mlhy – dlouhodobá ztráta viditelnosti

Radioaktivita přírodního prostředí, únik radonu, zvýšené radioaktivní pozadí
Posuny říčních koryt

Vysychání  a znehodnocování vodních zdrojů

Sněhové kalamity

Silné mrazy a vznik námraz

Náledí a ledovky

Zemětřesení

Svahové nestability a zemské sesuvy

Dlouhodobé inverzní situace

Požáry způsobené přírodními vlivy

Přirozené povodně a záplavy, přívalové povodně

Vydatné, dlouhodobé srážky
Extrémní dlouhodobá sucha
Extrémní větrné jevy - vichřice, větrné poryvy, větrné víry – tornáda
Extrémní atmosférické výboje

Narušení krajinných celků a celkové ekologické rovnováhy
Globální změna klimatu

Biotické mimořádné události

Epifylie – rozsáhlá nákaza rostlin Epizootie – rozsáhlá nákaza zvířat
Epidemie – velká nákaza lidí
Přemnožení přírodních škůdců a parazitů
Živočišní a rostlinní vetřelci
Rychlé vymírání druhů

Kosmogenní mimořádné události

Narušení ozónové vrstvy

Velké sluneční erupce

Pád kosmických těles, meteorických dešťů

Extrémní kosmické záření

Výbuch supernovy

Technogenní mimořádné události

Nezvládnuté genové a biologické manipulace

Havárie v dopravě s výronem nebo únikem nebezpečných látek, únikem biologických agens a toxinů, únik radioaktivních látek
Závažné dopravní havárie v silniční, železniční, letecké, městské, lodní dopravě a  na lanovkách

Důlní mimořádné události – nekontrolovaný výstup důlních plynů, důlní neštěstí, důlní otřesy s vlivem na stabilitu, propad starých důlních děl

Havárie spojené s těžbou nerostů a surovin

Průvaly odkališť a zamoření vodotečí nebezpečnými látkami

Radiační havárie velkého rozsahu
Technologické havárie spojené s výronem  nebo únikem nebezpečných látek
Rozsáhlé ropné havárie
Požáry v zástavbě a průmyslu

Výbuchy v zástavbě a průmyslu, výbuchy skladů trhavin, výbušnin, munice a střeliva
Rozsáhlé mechanické a statické poruchy staveb a zařízení
Mimořádné události v tunelech a jiných podzemních stavbách
Narušení hrází vodohospodářských děl a vznik zvláštních povodní
Nepříznivé působení člověka na životní prostředí (ekologické havárie) – smog, skleníkový efekt, ztenčování ozónové vrstvy, toxické a infekční odpady, likvidace ekologické rovnováhy, neodborné používání agrochemikálií, odpady ve vodních tocích apod.

Rozsáhlé ekologické havárie, přesahující hranice států

Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepla velkého rozsahu
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu
Narušení funkčnosti dopravních systémů
Narušení funkčnosti informačních systémů kritické informační infrastruktury a funkčnosti významných systémů elektronických komunikací

Sociogenní mimořádné události

Migrační vlny a rozsáhlá emigrace ze státu
Rozvoj rasové, národností, náboženské a jiných nesnášenlivostí
Hromadné zdravotní postižení osob mimo epidemií
Hrozba teroristických akcí, aktivity vnitřního a mezinárodního zločinu a terorismu
Závažné narušení veřejného pořádku, nárůst závažné majetkové a násilné kriminality, soupeření militantních nebo extrémních politických skupin mezi sebou Ohrožení života a zdraví občanů jiných zemí takového rozsahu, kdy je vyžadována humanitární pomoc nebo nasazení záchranných sil v rámci zahraniční pomoci
Ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými skupinami
Psychosociální negativní jevy
Záměrné šíření poplašných a nepravdivých zpráv, vyvolávání stavu paniky
Záměrné šíření drogových závislostí
Použití zbraní hromadného ničení jaderných, chemických a biologických
Decimování  a vyhlazování obyvatelstva
Vlivy přelidnění

Násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků na území, ke kterému jsou plněny spojenecké závazky nebo je poskytována mezinárodní humanitární pomoc.
Diverzní činnost spojená s přípravou vojenské agrese nebo v průběhu vojenské agrese.
Vnější vojenské napadení států nebo jeho spojenců.
Ohrožení základních demokratických hodnot v takovém rozsahu, že je požadováno nasazení ozbrojených sil pro provedení mezinárodní  mírové nebo humanitární operace.

Ekonomické mimořádné události

Totální zhroucení ekonomik států

Přenos hospodářských krizí z důvodů propojení ekonomik

Hospodářské sankce a politickohospodářský nátlak

Narušení finančního a devizového hospodářství států

Globální hospodářské krize

Zdroj:

Modrá kniha – MV – GŘ HZS ČR – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

RNDr. Ivan Veverka CSc. – Vybrané kapitoly krizového řízení, Policejní akademie Praha, 2003

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty