Základní registry veřejné správy

Základní registryHradec Králové se přípravuje na implementaci Informačního systému základních registrů, klíčového projektu českého eGovernmentu. Ostrý start základních registrů veřejné správy byl zákonem stanoven na 1. července 2012. Jednotlivé projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU.
Co tedy celý systém v zásadě obnáší? Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Ve své podstatě jde o údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, například při změně jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech.

Základní registry budou celkem čtyři:

 • Registr obyvatel - ROB
  - obsahující základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství
 • Registr práv a povinností - RPP
  - obsahující referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod.
  - slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech
 • Registr osob - ROS
  -obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN
  -spravující údaje o základních územních a správních prvcích

Všechny čtyři základní registry budou fungovat v rámci Informačního systému základních registrů, tzv. ISZR, jehož správu bude mít na starosti nově vzniklý státní úřad (Správa základních registrů). Technologickou platformu informačního systému budou zajišťovat další součásti eGONa – Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) a Centrální místo služeb (CMS).

Důležitým prvkem systému bude převodník identifikátorů fyzických osob - tzv. ORG, jež bude v gesci Úřadu pro ochranu osobních údajů.  Činnost ORG je pro ochranu osobních údajů v celém systému základních registrů zcela klíčová. ORG bude jedinou institucí, která dokáže přepočítávat agendové identifikátory z jednoho registru pro druhý.  Už tedy nebude možné díky znalosti rodného čísla získat o tomto obyvateli informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy, jako to lze nyní. Důležitosti činnosti ORG bude odpovídat i jeho zabezpečení, jež bude srovnatelné se špičkovou bankou.

Webové stránky Správy základních registrů s aktuálními informacemi pro úřady, instituce, občany i vývojáře.

Zdroj:

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry veřejné správy [online]. 1. Praha, 15. 4. 2010 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-verejne-spravy.aspx

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty