Vývoz vozidla

Přidělení registrační značky pro vývoz vozidla z ČR do jiného státu

A/ Vývoz vozidla zapsaného v registru silničních vozidel - § 14 zák.č. 56/2001 Sb.

Vlastník vozidla žádá o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a podává "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz". K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Proces podání žádosti

Žadatel - vlastník vozidla (statutární zástupce, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.    

K žádosti se přikládá:

 • tabulka/tabulky s dosud přidělenou registrační značkou vozidla;
 • technický průkaz silničního vozidla;
 • osvědčení o registraci vozidla ("malý technický průkaz");
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší 30 dní;
 • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
 • originál (ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku při registraci na právnickou osobu (není potřeba, pokud je ověřitelný v elektronické podobě);
 • originál (ověřenou kopii) živnostenského listu nebo jiného dokladu o přidělení IČ v případě registrace na fyzickou osobu podnikající (není potřeba, pokud je ověřitelný v elektronické podobě);
 • identifikační údaje osoby z jiného státu, na kterou se vývoz provádí, vč. data narození, u právnických osob vč. IČ;
 • plná moc nebo zaměstnanecké pověření při zastupování vlastníka vozidla.

B/ Vývoz vozidla nezapsaného v registru silničních vozidel - § 38d  zák.č. 56/2001

Vlastník silničního vozidla žádá o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu vozidla, které není zapsáno v RSV a podává "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz". K provedení úkonu je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny prodejce silničního vozidla.

Proces podání žádosti

Žadatel - vlastník vozidla (statutární zástupce, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.    

K žádosti se přikládá:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla (nový tuzemský technický průkaz - bez zápisu o registraci vozidla (čistopis), COC list = prohlášení o shodě, osvědčení o registraci vozidla vydané jiným členským státem + technický průkaz tohoto vozidla, rozhodutí obecního úřadu ORP o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech);
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší 30 dní, v případě, že se nejedná o nové vozidlo;
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 • doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu (včetně identifikace místa provozovny prodejce silničního vozidla);
 • platný doklad totožnosti žadatele/zmocněnce (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
 • plná moc nebo zaměstnanecké pověření při zastupování vlastníka vozidla.

Vyřízení vývozu vozidla na jiného vlastníka a provozovatele je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty