Výroční zpráva

statutárního města Hradec Králové o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009

Statutární město Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009.

V roce 2009 bylo podáno celkem 179 písemných žádostí o informace.

Žádosti vyřizovaly:

Odbor správy majetku města

143

Kancelář primátora

5

Odbor stavební

6

Kancelář tajemníka

6

Odbor hlavního architekta

4

Oddělení personální

1

Odbor správní

3

Oddělení interního auditu a kontroly

2

Odbor živnostenský úřad

3

Odbor investiční

2

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

2

Odbor životního prostředí

2


Magistrát města Hradec Králové v roce 2009 kladně vyřídil 175 žádostí o informace, vydal 2 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a 2 rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace.
Proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové o odmítnutí poskytnutí informace nebylo podáno žádné odvolání. Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové o odmítnutí poskytnutí informace.

V roce 2009 Magistrát města Hradec Králové v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neuzavřel žádnou licenční ani podlicenční smlouvu, neposkytl tedy žádnou výhradní licenci.

Magistrát města Hradec Králové neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

Na postup statutárního města Hradec Králové a jeho orgánů byla v roce 2009 v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, podána jedna stížnost. V rámci řešení stížnosti byla informace poskytnuta.

Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst. 3 uvedeného zákona evidován.

Výroční zpráva je zpracována na základě údajů z centrální evidence žádostí o poskytnutí informací vedené kanceláří tajemníka a podkladů poskytnutých  jednotlivými odbory Magistrátu města Hradec Králové a Městské policie Hradec Králové.

Celkový počet 179 písemných žádostí o poskytnutí informací v roce 2009 byl ovlivněn 134 totožnými žádostmi o poskytnutí informace o postupu města při řešení prodeje městských bytů. Na všechny tyto žádosti byly poskytnuty žadatelům individuální odpovědi.

V Hradci Králové dne 21. 1. 2010

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty