Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2002 podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zveřejňuje Magistrát města Hradec Králové následující údaje o poskytování informací za rok 2002:

  1. Počet písemně podaných  žádostí o informace: 9
  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0    
  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumané rozhodnutí
    v oblasti poskytování informací: 0
    (žádné rozhodnutí o odepření poskytnutí informace nebylo soudem přezkoumané)
  4. Výsledky řízení  o sankcích za  nedodržování tohoto zákona  bez uvádění osobních údajů: 0           
  5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2002 zaměstnanci města Hradec Králové zařazeni v magistrátu města poskytli množství ústních, telefonických a e-mailových informací, či pořízení kopií obecně závazných vyhlášek a nařízení města, kopírování listin a dalších informací osobám, které se na magistrát města obrátili. Organizační oddělení umožnilo žadatelům nahlédnout do obsahu usnesení rady města a zastupitelstva města a zápisů ze zasedání rady města a zastupitelstva města. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých  jednotlivými odbory a samostatnými odděleními magistrátu města Hradec Králové.

V Hradci Králové  30. 1. 2003

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty