Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2001 podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zveřejňuje Magistrát města Hradec Králové následující údaje o poskytování informací za rok 2001:

  • Počet písemně podaných  žádostí o informace: 20
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumané rozhodnutí
    v oblasti poskytování informací: 0
    (žádné rozhodnutí o odepření poskytnutí informace nebylo soudem přezkoumané)
  • Počet žádostí odložených: 0
  • Výše úhrady za poskytování informací  v Kč: 311,-
  • Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2001 zaměstnanci města Hradec Králové zařazeni v magistrátu města poskytli množství ústních, telefonických a e-mailových informací, či pořízení kopií obecně závazných vyhlášek a nařízení města, kopírování listin a dalších informací osobám, které se na magistrát města obrátili. Organizační oddělení umožnilo žadatelům nahlédnout do obsahu usnesení rady města a zastupitelstva města a zápisů ze zasedání rady města a zastupitelstva města. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých  jednotlivými odbory a samostatnými odděleními magistrátu města Hradec Králové.

V Hradci Králové  18. 2. 2002

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty