Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2000 podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím Magistrát města Hradec Králové zveřejňuje následující údaje o poskytování informací za rok 2000:

  • Počet písemně podaných žádostí o informace: 38
  • Počet podaných odvolání: 3
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí
    v oblasti poskytování informací: 0
    (žádné rozhodnutí o odepření poskytnutí informace nebylo soudem přezkoumáno)
  • Počet žádostí odložených: 3
  • Výše úhrady za poskytování informací v Kč: 443,50
  • Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2000 zaměstnanci města zařazeni v magistrátu města poskytli značné množství ústních, telefonických i e-mailových informací, či pořízení kopií obecně závazných vyhlášek města, kopírování listin a dalších informací osobám, které se na magistrát města obrátili. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů, které poskytly jednotlivé odbory a samostatné oddělení magistrátu města.

Výroční zprávu zpracovala a zveřejňuje kancelář tajemníka.

Mgr. Petr Kmoch
tajemník magistrátu města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty