Výroční zpráva

statutárního města Hradec Králové o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010

Statutární město Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010.

V roce 2010 bylo podáno celkem 118 písemných žádostí o informace.

Žádosti vyřizovaly:

Kancelář primátora

3

Odbor školství a volnočasových aktivit

2

Kancelář tajemníka

8

Odbor stavební

19

Úřad pro technické záležitosti města

2

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1

Úřad pro rozvoj města

2

Odbor hlavního architekta

4

Odbor vnitřních služeb

2

Investiční odbor

2

Odbor ekonomický

3

Odbor správní

10

Odbor správy majetku města 50 Odbor dopravy 2
Odbor životního prostředí 3 Odbor památkové péče 1
Odbor samosprávných činností města 1 Technické služby Hradec Králové 2
Odbor interního auditu a kontroly 1


Magistrát města Hradec Králové v roce 2010 kladně vyřídil 116 žádostí o informace, vydal 2 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a 2 rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace. Celkový počet 118 žádostí byl ovlivněn 32 totožnými žádostmi o poskytnutí informace o privatizaci městských domů a bytů. Na všechny tyto žádosti byly žadatelům poskytnuty individuální odpovědi.

Proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové o odmítnutí poskytnutí informace nebylo podáno žádné odvolání. Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové o odmítnutí poskytnutí informace.

V roce 2010 Magistrát města Hradec Králové v souvislosti s poskytováním informací podle zákona neuzavřel žádnou licenční ani podlicenční smlouvu, neposkytl tedy žádnou výhradní licenci.

Na postup statutárního města Hradec Králové a jeho orgánů nebyla v roce 2010 v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona podána stížnost.

Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst. 3 zákona evidován.

Výroční zpráva je zpracována na základě údajů z centrální evidence žádostí o poskytnutí informací vedené kanceláří tajemníka a podkladů poskytnutých jednotlivými odbory Magistrátu města Hradec Králové a Městskou policií Hradec Králové.


MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

V Hradci Králové dne 21. 2. 2011

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty