Výpis bodů řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Registr řidičů je informačním systémem, evidencí údajů o řidičích (dle § 119 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.).

Výdej dat z registru řidičů je příslušný obecní úřad oprávněn poskytnout fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedených (dle § 121 odst. 1 písm f) zákona č. 361/2000 Sb.).

Příslušným pro výdej dat z registru řidičů je obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu občana (dle § 120 odst. 1, 2 zákona č. 361/2000 Sb.).


Proces podání žádosti

Fyzická osoba předkládá předepsanou "Žádost o výpis z bodového hodnocení" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

K žádosti musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • zplnomocnění při zastupování;
  • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li řidič státním občanem České republiky.

Vyřízení úkonu výpisu z bodového hodnocení řidiče je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty