Vyhláška č. 9/1998 města Hradec Králové

o zřízení přírodní památky Na Plachtě 1

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 19. 5. 1998 dle ustanovení § 24 a § 45 písm. l) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. f) a § 76 odst. 4) zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na této obecně závazné vyhlášce.

Článek 1
Vymezení přírodní památky "Na Plachtě 1" a její poslání:

1. Na území města Hradce Králové se vyhlašuje přírodní památka "Na Plachtě 1" v k. ú. Nový Hradec Králové na pozemcích p. č. 442/1 o výměře 3,4506 ha (LČR), 447/1 o výměře 0,0517 ha (LČR), 451 o výměře 1,4941 ha (LČR), 454/1 o výměře 0,3995 ha (LČR), 454/2 o výměře 0,2637 ha (město HK), 455/1 o výměře 0,1799 ha (Státní rybářství Chlumec nad Cidlinou), vodní plochy 446 o výměře 3,1274 ha a 457/3 o výměře 1,3338 ha (město HK). Celková výměra přírodní památky "Na Plachtě 1" činí 10,2987 ha. Hranice přírodní památky "Na Plachtě 1" je po obvodu v terénu vymezena tabulemi s malým státním znakem České republiky.

2. Účelem zřízení přírodní památky "Na Plachtě 1" je ochrana a zachování diverzity unikátních společenstev rostlin a živočichů. Detailní charakteristika je obsažena v příloze, která je součástí vyhlášky.

3. Přírodní památka "Na Plachtě 1" navazuje na východní straně na přírodní památku "Na Plachtě 2" (28,79 ha), která je vyhlašována MŽP ČR na pozemcích sloužících pro účely obrany státu. Obě území spolu tvoří jedinečný a z hlediska přírodních hodnot nedělitelný celek.

Článek 2
Bližší ochranné podmínky

1. Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze:

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch,

b) používat biocidy a jiné chemické prostředky,

c) provádět jakoukoliv stavební činnost,

d) provádět terénní zásahy v souvislosti s technickým zařízením (podzemní vedení) Ministerstva obrany,

e) měnit druh pozemků a způsob jejich využití,

f) jezdit na kolech nebo na koních mimo stezky vyhrazené orgánem ochrany přírody,

g) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro zemědělské a lesní hospodaření, obranu státu, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu,

h) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, výjimkou je výkon práva myslivosti a rybářství a sběr lesních plodů,

i) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,

j) provádět další činnosti, jež nevyplývají z plánu péče2) a mohou poškozovat přírodní památku, s výjimkou zabezpečování nutných zájmů obrany státu.

Článek 3
Ochranné pásmo

Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku ochranné pásmo3) podle § 37 zákona č. 114/1992 Sb.(území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území) stanovené po celém obvodu přírodní památky s výjimkou JZ hranice (silnice I. tř. HK - Brno) a ploch navazujícího chráněného území "Na Plachtě 2".

Článek 4
Plán péče

Ochranné podmínky a způsob hospodaření na území přírodní památky "Na Plachtě 1" určuje plán péče, který je (včetně mapových podkladů) uložen na odboru životního prostředí Úřadu města Hradec Králové a Agentuře ochrany přírody a krajiny v Pardubicích.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Všechny fyzické a právnické osoby, které na území přírodní památky žijí, působí nebo se v ní přechodně zdržují, jsou povinny dbát jejího poslání, šetřit krajinný ráz a přírodní hodnoty.

2. Porušení povinností uložených touto vyhláškou fyzickou osobou bude postihováno v souladu se zákonem.

3. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 6. 1998.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty