Vyhláška č. 9/1994 města Hradec Králové

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo na základě § 36 odst. 1, písm. f) zákona č. 410/92 Sb., o obcích, na svém řádném zasedání dne 29.6. 1994 obecně závaznou vyhlášku tohoto znění:

Článek 1

1) Město Hradec Králové v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení města HK" (dále jen fond), který bude sloužit k financování vestaveb, oprav a rekonstrukcí obecních bytů a k poskytování půjček na zvelebení obytných budov na území města jiným vlastníkům těchto objektů, podle dále stanovených pravidel a podmínek.

2) "Fond" se zakládá zejména na základě dohody s MF ČR o poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčce) ze státního rozpočtu na dobu 10 let.
Právo disponovat prostředky "Fondu" je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s MF ČR a dalšími ustanoveními této vyhlášky, popř. doplňků a novel ze strany města Hradec Králové.

Článek 2
Příjmy "Fondu
"

1) Příjmy fondu jsou:

 • návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu a případné další dotace 
 • prostředky z rozpočtu města HK
 • příjmy ze splátek půjček a úroků
 • dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem a pod.) 
 • dotace a případné výpomoci z rozpočtu OKu, popř. jiného orgánu 
 • jiné příjmy

2) Přebytky finančních prostředků na "Fondu" mohou být krátkodobě vázány na termínovaných vkladech a výnosy z těchto vkladů budou zdrojem "Fondu".

3) Případné přírůstky stavu "Fondu" se nestávají výnosem (ziskem) města HK a musí být bezezbytku ponechány ve "Fondu" po dobu jeho trvání k použití podle níže uvedených pravidel. Po ukončení doby trvání "Fondu" budou finanční prostředky vráceny dle dohody s MF ČR, příp. dalším sponzorům a orgánům podle smluv a zbytek "Fondu" bude převeden na příjmový účet města.

Článek 3
Výdaje "Fondu"

1) Prostředky "Fondu" budou použity na opravy a modernizace bytů v majetku města podle návrhu organizace pověřené správou bytového fondu (dále jen obstaravatel) a schválení zastupitelstva.

2) Prostředky "Fondu" budou dále používány k poskytování půjček jiným vlastníkům obytných budov podle pravidel dále uvedených. Adresáty půjček z "Fondu" podle tohoto odstavce mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov použít.

3) Výdaji "Fondu" jsou též úhrady poskytované České spořitelně a.s., za zřízení a vedení účtu a náklady spojené s výběrovým řízením v rámci této vyhlášky.

4) Z "Fondu" se poskytují tyto druhy půjček:
Poř.č. / Název / Účel / Lhůta splatnosti / Horní hranice / / Úrok půjčky

01 Obnova střechy / krytina i konstrukce / do 100 tis.Kč / starší 10 let / 5 let 4% / na 1 dům

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení do 25 tis.Kč ve stávajícím domě / 4 roky / 4% / na 1 byt

03 výměna oken a vchodových dveří / 4 roky / 4% / 10 tis.Kč / na 1 byt

04 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě / do 50 tis.Kč / stáří nad 10 let / 3 roky / 4% / na 1 dům

05 Obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let / 4 roky / 4% / do 10 tis.Kč / (u domu staršího 20 let lze na 1 byt částku zvýšit až na 2x)

06 Zateplení obvodového pláště domu staršího do 20 tis.Kč / 10 let / 4 roky / 4% / na 1 byt

07 Vybudování WC, koupelny nebo sprch.koutu v bytě, kde dosud není / do 20 tis.Kč / 5 let / 4% / na 1 byt

08 rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody /do 20 tis.Kč / / 3 roky / 4% / na 1 byt

09 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy / do 100 tis.Kč / 5 let / 6% / na 1 byt

10 Při vestavbě bytu do půdního prostoru / do 80 tis.Kč / 5 let / 6% / na 1 byt

11 napojení opravovaného domu na inženýr.sítě / do 50 tis.Kč / 4 roky / 4% / na 1 dům

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - obnova fasády a půjčky 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Splátky půjček i úroků se řídí podle uzavřené smlouvy s vlastníkem obytných budov.

Článek IV.
Režim čerpání finančních prostředků z "Fondu"

1) Opravy a modernizace bytů v majetku města v rámci této vyhlášky bude zajišťovat org. pověřená městem jejich správou.Na základě schválení konkrétních oprav a modernizací zastupitelstvem města a skutečně provedených prací, bude obstaravatel provádět řádné fakturace, které po odsouhlasení odpovědnými pracovníky ÚM HK budou proplaceny tomuto obstaravateli správy majetku města z podúčtu, který si město zabezpečí u Čs a.s.

2) Půjčky jiným vlastníkům obytných budov po úspěšném výběrovém řízení a podpisu smlouvy s městem HK, budou převedeny z "Fondu" na účet vlastníka (uživatelský) obytných budov a samotné platby nebudou prováděny hotovostním stykem, budou hrazeny předložené faktury, kromě výjimek schválených městem HK.

3) Úhrada České spořitelně a.s. za vedení účtů, příp. náklady spojené s výběrovým řízením budou hrazeny přímo z prostředků zprostředkovatelského účtu.
Konkrétní způsob a lhůty převodu prostředků mezi "Fondem", městem a uživatelskými účty vlastníků obyt. budov a o správě všech pohledávek "Fondu" budou realizovány v rámci smlouvy mezi městem HK a Českou spořitelnou a.s. pobočka HK.

Článek 5
Výběrové řízení pro určení konkrétních vlastníků obytných budov, kterým bude půjčka poskytnuta

1) Osoby, které splňují podmínky dle tohoto článku, odst.č.3, mohou získat půjčku z "Fondu" výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení, včetně ustavení výběrové komise, organizuje město Hradec Králové pro každý kalendářní rok samostatně.

2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny v tisku a v podstatě jsou řešeny článkem III. odst. 2 a 4 této vyhlášky.

3) Další podmínkou výběrového řízení konkrétního vlastníka obytných budov je žádost o předmětné výběrové řízení. Žádost musí obsahovat zejména:

a/ jméno nebo název žadatele je-li práv. osobou i jeho statutár. zástupce

b/ adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c/ přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby;

 • adresa, číslo popisné ,číslo stavebí parcely
 • doklad o vlastnictví domu či stavby
 • stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
 • příslušnou projektovou dokumentaci

d/ předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

e/ přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně

f/ předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

g/ požadovaná částka půjčky a kalkulace jejího výpočtu

h/ záruka za poskytovanou půjčku ve výši alespoň 130% předpokládané půjčky z podílu rekonstruovaného či modernizovaného objektu

4) Výběrová komise vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení, který podléhá schválení zastupitelstva. Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

5) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku zastupitelstvem schváleného výběru řízení.

Článek 6
Smlouva o půjčce

1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen "uživatelé"), uzavře město smlouvu o půjčce.

2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 • smluvní strany
 • identifikace typu půjčky podle čl. III
 • celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba
 • lhůta splatnosti půjčky
 • režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci
 • způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)
 • závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu spolu se zachováním stávající výměry obytné plochy po dobu 10 let rekonstruovaného objektu;
 • smluvní pokuta za porušení účelovosti ve výši 30% s po- vinností okamžitého vrácení
 • poskytnuté úročené jistiny
 • záruka za půjčku
 • dohoda o otevření účtu u České spořitelny a.s.pobočce Hradec Králové
 • souhlas uživatele s kontrolním působením České spořitelny a ÚM HK a jeho závazek předkládat Spořitelně účetní doklady o čerpání z účtu

3) ÚM HK neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů České spořitelně s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z "Fondu" na něj.

Článek 7
Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

1) Systém čerpání finančních prostředků upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města, České spořitelny a.s. a MF ČR.

2) Rada města je povinna souběžně s vyhlášením výběrového řízení předložit zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření "Fondu" i dosažení věcných efektů za předchozí období.

3) Úřad města pro snazší zpracování žádosti podle článku V; odst. 3. vydá závazný formulář žádosti, který bude zveřejněn v tisku i na vývěsních deskách.

4) Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 27.7.1994.

Ing. Martin Dvořák
primátor města

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty