Vyhláška č. 8/1998 města Hradec Králové

o nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo města podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, schválilo usnesením ze dne 28.4. 1998 tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČLÁNEK I.
Základní ustanovení

Paragraf 1.
Předmět a působnost

1/ Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání azneškodňování komunálního odpadu na území města.

2/ Tato vyhláška je závazná pro:

a) všechny fyzické osoby trvale nebo přechodně pobývající na území města

b) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud při jejich činnosti vznikají odpady, zařazené podle Katalogu odpadů1) jako komunální.

Paragraf 2.
Základní pojmy

1/ Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.2)

2/ Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství i při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Zejména se jedná o tyto druhy odpadu, zařazené do skupiny 20 dle Katalogu odpadů1):

a) směsný komunální odpad je zbytkový odpad po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných odpadů (smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.)

b) odpad získaný odděleným sběrem ( papír, plasty, drobné kovové předměty, sklo bílé a tmavé atp.)

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, získané odděleným sběrem (oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atp.)

d) odpad ze zeleně (listí, ořezy stromů, tráva atp.)

e) uliční smetky

3/ Objemný odpad je pro účely této vyhlášky takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebohmotnosti nelze uložit do sběrných nádob ( ledničky, televizory, rádia, nábytek, pračky, matrace, koberce atp.)

4/ Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad.3) Město se stává původcem a zároveň vlastníkem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad na určeném místě. Do doby, než bude odpad uložen na určeném místě zodpovídá za nakládání s odpady tato fyzická osoba.

5/ Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.4) K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města je třeba vždy souhlasu města Hradec Králové, které rovněž stanoví podmínky, za kterých může být souhlas k podnikání s komunálním odpadem udělen. Tyto podmínky byly stanoveny a schváleny Radou města Hradec Králové dne 7. 10. 1997.

6/ Pověřenou osobou je oprávněná osoba,která je pověřena městem Hradec Králové zpravidla na základě uzavřené smlouvy.

7/ Určeným místem pro odkládání komunálního odpadu jsou označené sběrné nádoby a pověřenou osobou stanovené sběrné dvory, příp. mobilní prostředky pro cyklický svoz. Stanovení lokalit sběrných dvorů podléhá souhlasu orgánů města.

ČLÁNEK II.
Systém nakládání s komunálním odpadem

Paragraf 3.
Všeobecné povinnosti

1/ Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

2/ S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 125/1997 Sb. o odpadech a v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení.

3/ Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat výlučně v zařízeních, místech a objektech k tomu určených.

Paragraf 4.
Povinnosti fyzických osob

1) Fyzické osoby mají povinnost komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění oprávněné osobě podle této vyhlášky.

2) Fyzické osoby jsou zejména povinny:

a/ Odpady odděleně shromažďovat a třídit na druhy uvedené v § 2 odst. 2 a 3: 

  • papír, sklo bílé, sklo tmavé, plasty
  • nebezpečné složky komunálního odpadu
  • objemný odpad
  • směsný komunální odpad
  • odpady ze zeleně

b/ Směsný komunální odpad dle § 2 odst. 2 písm. a) odkládat pouze do sběrných nádob k tomu určených.

c/ Odpad získaný oddělený sběrem dle § 2 odst. 2 písm. b) odkládat do zvláštních sběrných nádob (papír, sklo, plasty).

d/ Nebezpečné složky komunálního odpadu dle § 2 odst. 2 písm. c) odkládat do zvláštních sběrných nádob na určených místech sběrných dvorů. Kromě toho se sběr a likvidace těchto druh odpadů zabezpečuje cyklickým svozem.

e/ Odpad ze zeleně dle § 2 odst. 2 písm. d) odkládat pouze na vlastním pozemku mimo veřejná prostranství nebo do přistavených kontejnerů v čase sezónního svozu.

f/ Objemný odpad dle § 2 odst. 3 odkládat pouze na určená místa sběrných dvorů.

g/ Plnit sběrné nádoby postupně, bez jejich přeplňování a přetěžování.

3) Fyzickým osobám není dovoleno:

a/ odkládat odpady jinam, než na určená místa

b/ odkládat do sběrných nádob na směsný odpad jiné druhy odpadů (vánoční stromky, zeminu, suť, cihly, uhynulá zvířata, žhavý popel atp.)

c/ do nádob vyhrazených pro určené druhy odpadů odkládat jiné druhy odpadu

d/ vylévat a odhazovat nebezpečné odpady do kanalizace

e/ umisťovat sběrné nádoby na odpad na veřejná prostranství v historické části městské památkové rezervace a na pěších zónách

f/ odkládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů

Paragraf 5.
Povinnosti vlastníků nemovitostí

1/ Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen zajistit pro obyvatele domu sběr a odvoz komunálního odpadu. Odpovídá za potřebný počet sběrných nádob, za jejich umístění na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly hygienické, pachové, estetické a provozní závady a směsný komunální odpad nebyl odkládán volně mimo ně. Je též povinen zajistit stanoviště sběrných nádob včetně pravidelného úklidu okolí a zajistit ke stanovišti bezpečný přístup (odklízení sněhu, ledu, posyp cesty, osvětlení).

2/ Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen v případě znemožnění odvozu odpadu pověřenou osobou v důsledku stavebních prací, havárií, uzávěru vozovky a pod. přistavit sběrné nádoby na náhradní odvozní místo po dohodě s ní.

3/ Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen podle podmínek sjednané smlouvy mezi ním a městem zajistit přistavení sběrných nádob pověřenou osobou. V případě umístění nádob v domě umožnit pracovníkům pověřené osoby vstup do domu, a to od 6.oo hod. ráno.

4/ Vlastník nemovitosti je povinen učinit veškerá opatření k ochraně své nemovitosti, která lze na něm vyžadovat, aby zabránil odkládání odpadu na ní. Neučiní-li tak, přechází na něho povinnost zajistit zneškodnění odpadu na své vlastní náklady.

Paragraf 6.
Povinnosti fyzických osob při prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu:

1/ Fyzická osoba, která využije nebo zneškodní komunální odpad vlastním způsobem je povinna:
a) předem oznámit orgánům města, že nebude využívat systém města pro využívání a zneškodňování komunálního odpadu

b) odděleně shromažďovat všechny druhy komunálního odpadu dle § 2 odst. 2 a 3.

2/ Na požádání kontrolních orgánů města je dále povinna prokázat způsob využití, nebo likvidace komunálního odpadu zpravidla předložením dokladů o smluvním zabezpečení, separaci, využití i likvidaci komunálního odpadu jinou oprávněnou osobou.

ČLÁNEK III.
Oprávněná osoba

Paragraf 7.
Povinnosti oprávněné osoby:

1) Oprávněná osoba je povinna:

a/ Zabezpečit odvoz ve svozové oblasti nejméně 1 x týdně. V případě potřeby lze po dohodě se smluvním partnerem zabezpečit odvoz v jiných dohodnutých časových intervalech.

b/ Dodržovat v každé ulici pravidelné dny odvozu odpadů. V případech, kdy den odvozu připadne na den pracovního klidu, zajistit odvoz tak, aby nedocházelo k hromadění odpadu.

c/ Nepoškozovat majetek občanů ani právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

d/ Zabezpečit úklid prostranství znečištěného při odvozu odpadu.

e/ Vyprazdňovat všechny sběrné nádoby bez ohledu na množství náplně a vracet vyprázdněné sběrné nádoby na místo dohodnuté se smluvním partnerem.

f/ Viditelně označit sběrné nádoby pro jaký druh odpadu jsou určeny.

g/ Určit stanoviště sběrných nádob po dohodě s vlastníkem, příp. správcem nemovitosti tak, aby nedocházelo k omezení dopravy a narušení rázu města. V nejmenším možném rozsahu využívat stanoviště na veřejném prostranství.

h/ Instalovat na určených místech sběrné nádoby na separovaný sběr (papír, sklo bílé, sklo tmavé, plasty), zabezpečit je proti převrácení větrem, označit názvem oprávněné osoby a termíny svozu. Umístění sběrných nádob pro tyto odpady bude určeno po dohodě s orgány města a příslušnými komisemi místních samospráv(KMS). Zajistit pravidelné vyprazdňování sběrných nádob pro tyto druhy odpadu tak, aby bylo možné tyto odpady odkládat nepřetržitě.
ch/Zajistit sezónní svoz a zneškodnění odpadu ze zeleně po dohodě s orgány města.

i/ Zajistit provoz sběrných dvorů s provozní dobou min. 2 x týdně do 18.oo hod. a mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

j/ Upozornit vlastníka, příp. správce nemovitosti, či původce odpadu, že sběrnou nádobu nelze vyprázdnit a nebo že jsou v ní uloženy odpady, které do ní nepatří.

2) Na požádání vlastníka příp. správce nemovitosti, nebo i původce odpadu je povinna:

a/ zajistit vynesení a zpětné umístění sběrných nádob umístěných na jeho nemovitosti

b/ vyměnit poškozené sběrné nádoby.

ČLÁNEK IV.

Paragraf 8.
Povinnosti původců odpadu

1) Původci odpadu, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů1) jako odpad komunální, jsou povinni tento třídit, využívat, nebo zneškodňovat. K tomu mohou využít systému města realizovaného pověřenou osobou při dodržení všech ustanovení této vyhlášky a na základě písemné dohody s městem.

2) Původce odpadu je zejména povinen:

a/ Zajistit umístění sběrných nádob tak, aby nebránily plynulosti silničního provozu a nebránily obvyklému užívání veřejných prostranství.

b/ Při pořádání veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí, též zajistit v místech konání těchto akcí umístění sběrných nádob na odpady a zabezpečovat jejich včasné a úplné vyprazdňování, jakož i úklid těchto míst a jejich okolí na základě samostatné smlouvy s oprávněnou osobou.

c/ Odkládat zbytky potravin z provozoven hromadného stravování a výroben potravinářského průmyslu do zvláštních nádob. Původce těchto odpadů má povinnost zajistit hygienicky nezávadnou likvidaci těchto odpadů v souladu se zákonem č. 239/1991 Sb. o veterinární péči a zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech.

3) Původci odpadu není dovoleno:

a/ Odkládat odpady z podnikatelské činnosti do sběrných nádob na papír, sklo, plasty a směsný odpad, které jsou určeny pro fyzické osoby.

b/ Odkládat odpady do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a do velkoobjemových kontejnerů pro potřeby občanů.

ČLÁNEK V.

Paragraf 9.
Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu

1) Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby ve výši schválené Radou města Hradec Králové.

2) Původci, kteří na základě písemné dohody s městem Hradec Králové využijí systém sběru a třídění komunálního odpadu na území města prostřednictvím pověřené osoby, platí cenu dohodou.

3) Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem města.

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení

Paragraf 10.
Kontrolní činnost

1) Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonávají: Odbor životního prostředí Úřadu města Hradec Králové a Městská policie.

Paragraf 11.
Sankce

Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky může příslušný orgán uložit sankci fyzickým osobám dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění a původcům odpadu dle zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, příp. dle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů . Uložením těchto sankcí není dotčena odpovědnost vyplývající z jiných předpisů.

Paragraf 12.
Zrušovací ustanovení

Ruší se vyhláška města Hradec Králové č. 7/95 o nakládání s komunálním odpadem ze dne 1. 2. 1996.

Paragraf 13.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 1998.


Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty