Vyhláška č. 7/1996 města Hradec Králové

o pěší zóně města Hradec Králové a jejím dopravním řádu

Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo svým usnesením ze dne 28.5.1996 podle § 36, odst. 1, písmeno f, zákona č. 367/90 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Město Hradec Králové zřizuje v souladu s územně plánovací dokumentací města Hradec Králové ke dni 1.6.1996 pěší zónu vymezenou ulicí Čelakovského a Baťkovým náměstím.

Článek 2
Základní ustanovení

1. Pro potřebu informování věřejnosti je začátek a konec pěší zóny vyznačen v souladu s vyhláškou č. 99/1989 Sb., ( o pravidlech silničního provozu ) svislými dopravními značkami D 50a ( pěší zóna ) a D 50b ( konec pěší zóny ) s tím, že ve spodní části těchto značek je vyznačeno vhodným zápisem nebo symbolem, kterým vozidlům a v jaké době je vjezd do pěší zóny povolen.

2. Chodci smějí užívat v pěší zóně komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje ustanovení § 54 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech silničního provozu.

3. Chodci musí umožnit v pěší zóně vozidlům jízdu.

4. Řidiči smějí v pěší zóně jet nejvýše rychlostí 20 km/hod., musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí vozidlo zastavit.

Článek 3
Provozní řád pěší zóny

1. Bez časového omezení mohou do pěší zóny vjíždět označená vozidla Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Městské policie, Vojenské policie, Hasičského záchranného sboru, vozidla správce komunikací při zabezpečování letní a zimní údržby, vozidla provádějící odvoz TDO a označená vozidla prokazatelně zajišťující zcela neodkladně odstranění havarií na inž. sítích, budovách a ostatních zařízeních a uživatelé garáží, jejichž vozidlo je označeno povolením MP.

2. Vozidla zásobování o celkové hmotnosti nepřevyšující 3,5 t smějí vjíždět do pěší zóny v době od 18.00 hod. do 09.00 hod. následujícího dne, nejde-li o případy zásobování podle článku III. odst. 3 vyhlášky.

3. V době od 13.00 hod. do 14.00 hod. smějí do pěší zóny vjíždět vozidla zásobování o celkové hmotnosti nepřevyšující 3,5 t a to pouze za účelem dozásobení obchodní sítě zbožím rychle podléhajícímu zkáze.

4. Při provádění kontroly užívání pěší zóny řidič každého vozidla předloží oprávněnému orgánu doklad, že užívá pěší zónu v souladu s ustanovením dle předchozích odstavců článku III. této vyhlášky.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není výše stanoveno jinak, řídí se režim pěší zóny příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 99/1989 Sb. o pravidlech silničního provozu.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, t.j. 31.5.1996.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty