Vyhláška č. 7/1994 města Hradec Králové

o podmínkách zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení

Zastupitelstvo města Hradec Králové vydává podle ust.§ 14 zák.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků, v souladu se zák.č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek, zák.č.368/1992 Sb.,o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR (správní poplatky)ve znění pozdějších změn a dodatků, zák.č.20/1987 Sb.,o státní památkové péči zák.č.135/1961 Sb.(silniční zákon) vyhl.č.99/1989 Sb. o pravidlech silničního provozu, zák.ČNR č.200/1990 Sb.o přestupcích a zák.č.45/94 Sb.o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel vyhlášky

1. Účelem vyhlášky je stanovení podmínek pro povolení (zřizování a provozování) informačních, reklamních a propagačních zařízení v souladu s právy občanů na ochranu jejich osobnosti, na zdravé a estetické prostředí, s veřejnou ochranou kulturního dědictví a s bezpečností dopravy na území města.

2. Pro účely této vyhlášky se informačními,reklamními a propagačními zařízeními rozumějí veškerá zařízení vymezená § 85 vyhlášky č.83/1976 Sb. (dále jen reklamní zařízení), vývěsní štíty nad prostory sloužícími k podnikání (dále jen vývěsní štíty) a malba na obvodovém plášti stávajících staveb vymezených § 1, odst.3, písm. c, vyhlášky č.85/1976 Sb. (dále malba na objektu) s výjimkou plakátovacích ploch a pamětních desek, které budou zřizovány na území města Hradce Králové a budou zde působit na veřejně přístupných místech.

3. Ustanovení této vyhlášky se vztahuje na veškerá reklamní zařízení na území města kromě:

a) zařízení umístěných uvnitř budov a ve výkladních skříních,

b) zařízení umístěných uvnitř průmyslových, obchodních, výstavních a jiných areálů , pokud nejsou vně areálů viditelné či slyšitelné,

c) zařízení umístěných na dopravních prostředcích, na tato reklamní zařízení se však vztahuje ust. Čl.II,odst.1, této vyhlášky.

4. Zřizování a provoz plakátovacích ploch se řídí vyhláškou města Hradce Králové o čistotě, pořádku, dodržování nočního klidu a užívání veřejného prostranství.

Článek 2
Všeobecné podmínky

1. Svou obsahovou náplní ani provedením nesmějí reklamní zařízení narušovat veřejný pořádek a etiku, zejména nesmějí podněcovat nebo šířit rasovou, národnostní a náboženskou nenávist, nesnášenlivost mezi občany, nesmějí se dotýkat chráněných práv občanů, nebo působit se záměrem vyvolat újmu na pověsti fyzických či právnických osob.

2. Reklamní zařízení svým provedením ani umístěním nesmějí ohrožovat veřejnou bezpečnost, nadměrně obtěžovat okolí hlukem nebo světlem, ohrožovat estetiku a pohodu prostředí, nesmějí porušovat vzhled místa nebo krajiny; bránit rozhledu na silnicích a místních komunikacích na území města. Reklamní zařízení musí být po stránce technické i estetické udržováno v dobrém stavu jeho majitelem (provozovatelem).

3. Reklamní zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Hradce Králové se smějí umisťovat ve smyslu uzavřených smluv. misťování probíhá na základě rozhodnutí o umístění reklamního zařízení a povolení reklamního zařízení ve smyslu stavebního zákona na dobu dočasnou. Při umisťování vývěsných štítů a malby na fasádách objektů se postupuje ve smyslu stavebního zákona.

4. Reklamní zařízení se nesmějí umisťovat:

a) v centru města po II.silniční okruh (uvnitř II.silničního okruhu) včetně území ohraničeného II.silničním okruhem, Výpravní budovou ČD ŽS Hradec Králové ,ul.Nerudovou a ul.Ant.Dvořáka. Tento zákaz se nevztahuje pro umístění reklamních zařízení na dočasných záborech prostranství např. pro zařízení staveniště apod. a na případy, kdy dočasné umístění reklamního zařízení je funkčně a esteticky vhodnější než obvyklé řešení použité v danné lokalitě.

b) na chráněných památkách, na památných stromech, na stavbách sloužících kultovním a pietním účelům, na pomnících a památnících a v jejich nejbližším okolí.

c) na měřících bodech geodetických sítí, na mostech, pobřežních zdech,zábradlích a jiných pevných zařízeních vodních toků, silnic a celostátních drah, na sloupech a stožárech telekomunikačních a elektrických vedení.
Tento zákaz se nevztahuje na umístění krátkodobých přenosných zařízení, sloužících k informaci veřejnosti, umisťovaných na nábřežních zdech, zábradlích apod.

d) v parcích a na parkově upravených plochách a to ani po jejich okrajích, s výjimkou označení institucí nalézajících se uvnitř parků.

e) na stromech.

5. Vylepování nebo vyvěšování plakátů na veřejných prostranstvích mimo schválené plakátovací plochy je zakázáno.

Článek 3
Dopravně bezpečnostní podmínky

1. Reklamní zařízení nesmí:

a) bránit v rozhledu účastníkům silničního provozu,

b) být umisťována v rozhledových trojúhelnících křižovatek ve vzdálenostech před křižovatkami kratších než 90 m v obci a 250 m mimo obec,

c) zakrývat dopravní značení ani světelnou signalizaci,

d) být umisťována v rozporu s vyhl. č. 99/1989 Sb. o pravidlech silničního provozu,

e) zakrývat číslování stožárů, výstražné elektrotechnické tabulky a výstražné účelové značení červenobílými pruhy,

f) bránit v plynulém a bezpečném pohybu chodců; týká se i přenosných zařízení umístěných na chodnících při respektování minimální volné šíře chodníku 2 m.

g) být provedeno kolem komunikací z kombinace těchto barev:
modrá - bílá
zelená - bílá
modrá - zelená

2. Reklamní zařízení může být umístěno při splnění těchto podmínek:

a) odslouhlasení orgánem Policie ČR, Dopravní Inspektorát Hradec Králové a odborem dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové; v ojedinělých rozporných případech bude toto řešeno na základě jednání dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.

b) žádná jeho část nesmí zasahovat ve svislém průmětu do prostoru minimálně 0,5 m od obrubníku chodníku, kde není chodník,minimálně 0,5 m od vnějšího okraje vodící čáry (ochranné pásmo komunikace).
Spodní okraje reklamního zařízení na sloupech musí být minimálně 3,0 m nad niveletou vozovky resp.chodníku.

c) pokud bude reklamní zařízení umístěno ve vzdálenosti větší než 2 m od obrubníku nebo zpevněné části komunikace, není nutné dodržovat výšku 3 m nad niveletou vozovky.

Článek 4
Vývěsní štíty

1. Navrhované vývěsní štíty musí splňovat funkční, architektonické, kulturní a dopravní požadavky z hlediska umístění v dané lokalitě.

2. Návrh na umístění vč.souvisejících požadavků a vyjádření musí být předložen k odsouhlasení útvaru hlavního architekta Úřadu města Hradec Králové.

3. Odsouhlasení vývěsních štítů útvarem hlavního architekta Úřadu města Hradec Králové je povinné pro všechny uživatele a vlastníky prostor sloužících k podnikání.

4. Na území městské památkové rezervace a městské památkové zóny je souhlasné stanovisko útvaru hlavního architekta Úřadu města Hradec Králové podmíněno kladným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

5. Tento postup je shodný i pro zřizování malby na objektech.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Porušení této vyhlášky, nepůjde-li o čin přísněji trestný, může být postihováno jako přestupek podle zákona o přestupcích.

2. Zařízení, které je instalováno v rozporu s ustanovením této vyhlášky a na něž se vztahuje režim povolovacího řízení dle stavebního zákona, bude odstraněno v souladu s těmito předpisy a zároveň budou uplatněny sankce dle §§ 105 a 106 stavebního zákona proti zřizovateli nebo fyzické či právnické osobě k jehož prospěchu zařízení slouží.

3. Nelze-li zjistit zřizovatele ani žádnou jinou fyzickou nebo právnickou osobu k jehož prospěchu zařízení v současné době slouží potom odstranění stavby bude uplatněno vůči vlastníku stavby nebo pozemku.

4. Zřizovatelé všech vybudovaných reklamních zařízení, vývěsních štítů a malby objektech mají povinnost ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti této vyhlášky uvést tato zařízení do souladu s touto vyhláškou.

Článek 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.července 1994

Ing. Martin Dvořák
primátor města

RNDr.Václav Hovorka
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty