Vyhláška č. 7/1991 města Hradec Králové

o čistotě, pořádku a užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové podle § 36, odst. 1 písm. h) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, schválilo svým usnesením z 25.9.1991 a ze dne 29.9.1993 vyhlášku města Hradec Králové o čistotě, pořádku a užívání veřejného prostranství.

I. Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména městské komunikace (silnice, místní komunikace, mosty, nadjezdy, lávky, parkoviště, náměstí, chodníky), veřejné přechody, podloubí, tržiště, veřejné sady, parky a zahrady přístupné veřejnosti, zelené plochy kolem obytných a jiných objektů, vodní toky a nádrže, dětská hřiště, sportovní plochy a zařízení, brouzdaliště, pískoviště a pod. V případě pochybností, zda jde o veřejné prostranství, rozhodne Úřad města Hradec Králové.

II. Úvodní ustanovení

Je zakázáno v zájmu vzhledu města, zdraví a bezpečnosti občanů, znečišťovat veř. prostranství.

Zejména je zakázáno:

a) znečišťovat veř. prostranství tuhými i tekutými odpady a vytvářet nepovolené skládky z jakéhokoliv druhu materiálu,

b) převracet a bezdůvodně přemísťovat nádoby a koše na odpadky a rozhazovat jejich obsah,

c) poškozovat, znečišťovat, polepovat a zakrývat dopravní značky a veškerá další dopravní zařízení, informační tabule, výlepové plochy, telef. budky, pošt. schránky, přístřešky a čekárny veřejné hromadné dopravy, zařízení veřejného osvětlení,

d) znečišťovat veřejná prostranství krmením zvířat a ptactva,

e) znečišťovat chodníky a komunikace při dopravní a stavební činnosti jakýmkoliv materiálem,

f) umísťovat na veřejném prostranství přenosné i nepřenosné přístřešky pro vozidla (skládací garáže, apod.),

g) klepat koberce z oken a z balkonů do veřejného prostranství.

III. Všeobecné povinnosti fyzických a právnických osob

1. Provozovatelé zařízení občanského vybavení jsou povinni trvale zajišťovat a udržovat pořádek a čistotu v blízkosti objektu své činnosti, trvale pečovat o úpravu a čistotu výkladních prostorů, dále jsou povinni opatřit objekt resp. areál své činnosti dostatečným množstvím odpadkových košů, pečovat o jejich stav a dbát na jejich pravidelné vyprazdňování po dohodě s TSm HK.

2. Provozovatelé skládek odpadků a silážních objektů, skládek sypkých hmot, pískoven a štěrkovišť, jsou povinni vlastním nákladem provádět všechna opatření k zamezení znečišťování životního prostředí a komunikací z těchto provozů.

3. Vlastníci, správci nebo uživatelé zemědělských a lesních pozemků jsou povinni vlastním nákladem provádět opatření k zamezení sesuvu a splavení půdy na komunikace a do silničních odvodňovacích zařízení.

4. Správci vodních toků jsou povinni při údržbě a úpravách vodních toků vlastním nákladem provádět všechna zabezpečovací opatření k zamezení ohrožení a škod na komunikacích účinkem vod.

5. Vlastníci, správci nebo uživatelé nemovitostí a provozovatelé všech výrobních, stavebních, hospodářských a jiných činností nesmějí zejména při stavební činnosti všeho druhu a zemědělské činnosti ohrožovat silnice a místní komunikace a provoz na nich.

6. Provozovatelé vozidel, provádějících přepravu sypkých materiálů a odpadních materiálů, jsou povinni zajistit takové nakládání a takový způsob přepravy, které vyloučí znečištění pozemních komunikací.

7. Řidič vozidla, má-li na voze nebo nákladu závady, které mohou vést k znečištění veřejného prostranství, je povinen tyto závady neprodleně odstranit.

8. Při znečištění silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti, je povinen ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Nestane- li se tak, je povinen uhradit správci komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením komunikace do původního stavu.

9. Při poškození silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti a schůdnosti, je povinen ten, kdo poškození způsobil, uhradit správci komunikace náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením komunikace do původního stavu, pokud se nedohodne se správcem komunikace, že poškození odstraní sám.

IV. Odpovědnost za čištění a údržbu veřejného prostranství

1. Za čistotu, čištění a údržbu veřejného prostranství odpovídají Technické služby města HK, Středisko údržby a péče o veřejnou zeleň a další organizace, kterým náleží správa veř. prostranství, popřípadě ta fyzická či právnická osoba, které bylo veřejné prostranství svěřeno do užívání, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

2. Organizace odpovědné za čistotu, čištění a údržbu veř. prostranství jsou povinny zejména:

a) zabezpečit nezbytné prostředky k zajištění výkonu příslušné činnosti,

b) provádět pravidelné čištění veř. prostranství a jeho údržbu, zejména kropení, mytí, zametání vozovek a chodníků, opravy výtluků, čištění dešťových vpustí, seřezávání krajnic a vozovek, sečení silničních travnatých pomocných pozemků, hubení plevele a sečení travnatých ploch a průklest stromů, vyprazdňování samostatných odpadkových košů a košů umístěných na označnících MHD, údržbu dopravních zařízení, vodorovného a svislého dopravního značení, směrového značení a mostů dálkových cílů, odvoz domovního odpadu),

c) opatřit dostatečný počet odpadkových košů, zajistit jejich vhodné umístění na veř. prostranství, pravidelně odpadkové koše vyprazdňovat a pečovat o jejich údržbu,

d) odvážet odpadky a smetí pouze na místa určená Úřadem města Hradec Králové (je zakázáno zametat je do uličních vpustí),

e) zajišťovat při sněhu a náledí sjízdnost vozovek, schůdnost chodníků a hlavních cest v parcích (dále viz článek 5 a 6).

V. Sjízdnost vozovek a schůdnost cest v zimním období

1. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti veř. prostranství provádí údržbová organizace ve smyslu výnosu FMD o údržbě dálnic, silnic a místních komunikací a operačního plánu zimní údržby.

2. Při zajišťování sjízdnosti vozovek při sněhu a náledí je organizace, odpovědná za čistotu a čištění, povinna provádět zejména:

a) projíždění vozovek sněhovými pluhy a škrabáky,

b) posyp povrchů vozovek inertními materiály,

c) posyp povrchů vozovek chemickými materiály pouze v nezbytném množství a nezbytných případech,

d) odklízení sněhu, uloženého v hromadách na okrajích chodníků při vozovce, pouze z míst určených v operačním plánu k zajištění zimní údržby.

3. Přednostně se zabezpečují vozovky tvořící silniční síť, hlavní křižovatky, místní komunikace s provozem MHD, frekventované pěší přechody, mostní tělesa a dopravně nebezpečná místa. Řidiči jsou povinni respektovat příslušná dopravní opatření, prováděná správcem komunikací při zajišťování výkonů zimní údržby.

4. Věcný a termínovaný postup organizace včetně zodpovědnosti konkrétních osob při zajišťování zimní údržby musí být uveden v operačním plánu zimní údržby, který bude projednán s odborem životního prostředí.

5. Komunikační systém, který nebude v zimním období udržován, musí být konkrétně specifikován v operačním plánu zimní údržby a jako takový označen vhodnými značkami.

VI. Čištění chodníků

1. Chodníkem se rozumí, dle této vyhlášky, přilehlá část komunikace určená výhradně pro pěší provoz chodců. Dále se za chodník považuje cesta upravená pro pěší, schody, cesty v podobě schodů, jakož i pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti, kde není zřízen chodník. Součástí chodníků jsou též plochy vjezdů, vchodů, domů a garáží, včetně obrubníků nebo jiného značení okraje chodníků.

2. Čištěním chodníků se rozumí, dle této vyhlášky, zametání s kropením, odstraňování nečistotu, odpadků, listí a bláta, odklízení sněhu a posyp náledí zdrsňujícím materiálem, a to v celé šiři chodníků.

3. Povinnost řádně a včas čistit chodník v souvisle zastavěné části města má vlastník, správce nebo uživatel přilehlé nemovitosti. Pozn.: Koho nelze považovat za uživatele nemovitosti - viz silniční zákon.

4. Jde-li o nezastavěný pozemek (proluku), zodpovídá za čištění přilehlého chodníku vlastník (správce) pozemku.

5. V sídlišti, kde stavební objekty nejsou budovány podél komunikace, je vlastník (správce) stavebního objektu povinen čistit a udržovat schůdnost chodníků přilehlých k budově včetně spojovacích komunikací.

6. Organizace, spravující nemovitost (vlastník, správce domu), může uzavřít dohodu o čištění chodníku s fyzickou nebo právnickou osobou, která užívá nebytové prostory nebo s občany, kteří užívají byty. Odpovědnost vlastníka (správce) tím však nezaniká.

7. Čištění chodníků při odstraňování sněhu nebo náledí musí být ukončeno před 8 hodinou ranní. Je-li to nutné, je třeba chodník očistit kdykoliv během dne. Při odklízení sněhu je třeba dbát na to, aby přechody přes komunikace, přístupy a vjezdy do budov, plochy potřebné pro skládání a nakládání zboží, přístupy k pouličním zařízením (hydrantům, dešťovým vpustím, vodovodním a plynovým uzávěrům) zůstaly volné.

8. Čištění chodníků chem. materiály provádět pouze při vzniku náledí a jen v nezbytné míře.

9. Odklízení sněhu z čekáren MHD, včetně udržování čistoty a pořádku je povinností vlastníka (správce) objektu.

10. Smetky z chodníků se ukládají do sběrných nádob na domovní odpad.

VII. Zvláštní užívání veřejného prostranství

Zvláštní užívání veřejného prostranství, jako překopy, výkopy, umísťování předmětů a materiálů

1. Zvláštní užívání veř. prostranství je jeho užívání nad obvyklou míru nebo k jinému účelu, než pro které je určeno.

2. Povolení odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové se vyžaduje k zvláštnímu užívání silnic a místních komunikací a jejich součástí (dále viz článek VII., odst. 7).

3. Povolení stavebního úřadu se vyžaduje: a) k terénním úpravám, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, b) k těžebním a jím podobným nebo s nimi souvisejícím pracem.

4. Povolení územně správního oddělení útvaru hlavního architekta se vyžaduje k umístění informačních, reklamních a propagačních zařízení, pokud jsou umísťována na místech viditelných z veřejných prostorů a pokud jsou spojena se stavbou nebo pozemkem (dále viz článek XI.).

5. Povolení podléhá správnímu poplatku.

6. Vlastní užívání veř. prostranství podléhá poplatku dle vyhlášky města Hradec Králové o místních poplatcích.

7. Zvláštním užíváním silnic a místních komunikací a jejich součástí je zejména:

a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,

b) umísťování zařízení nebo předmětů na silnici a místní komunikaci, zejména prodejních, reklamních nebo zábavních,

c) umísťování, skládání a nakládání předmětů, zařízení nebo materiálu na silnici a místní komunikaci nesloužících k údržbě a opravám těchto komunikací, nemají-li být neprodleně odstraněny,

d) pořádání akcí, umísťování věcí a zařízení (např. hospodářských, kulturních, zábavních, skladů, prodejen, užívání tlampačů, nevhodných světelných zdrojů), v blízkosti silnice, jestliže by jejich provozem nebo umístěním, popřípadě provozním ruchem jimi vyvolaným mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,

e) zřizování, provádění plánované opravy a údržby nadzemních a podzemních vedení všeho druhu.

VIII. Podmínky pro vybrané druhy zvláštního užívání veřejného prostranství

1. Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veř. prostranství, je povinen zejména:

a) užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu a byly dodržovány podmínky příslušného rozhodnutí,

b) zabránit poškozování veř. prostranství a zařízení na něm,

c) zabránit, aby nedocházelo k znečišťování okolí,

d) zachovat přístup k dešťovým vpustím, uzávěrům plynu, vody a podobným zařízením.

2. Volná skládka materiálu, určeného k odvozu (suť z bouraček, odpad po stavebních úpravách a jiných domovních odpadků), je na veřejných komunikacích nepřípustná. Předmětný materiál lze umísťovat do přepravních nádob nebo přímo na dopravní prostředek.

3. Volná skládka malty, betonu, vápna je na chodníku zakázána.

4. Skládku paliv na chodníku je třeba omezit na nejnutnější míru. Příjemce paliva je povinen řádně očistit chodník ihned po odklizení paliva. Umísťovat uhelný prach do popelových nádob je zakázáno. Místní poplatek za užívání veř. prostranství se neplatí pouze za den, ve kterém bylo palivo na chodník složeno.

5. Umístění stavebních ohrad a lešení na veř. prostranství v případě, že na stavební činnost je vydáno stavební povolení stavebním úřadem města, je možné jen na dobu nezbytně nutnou, a to v čase a za podmínek vymezených příslušným stavebním povolením.

6. Užívání chodníků pro dlouhodobou skládku zboží, obalů a pod. je bez povolení odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové zakázáno.

7. Umístění nádob na odpadky a popel na chodníku je dovoleno pouze v den pravidelného svozu odpadků (tyto musí být v den vyprázdění z chodníku odklizeny). Podrobnosti upravuje řád pro odvoz domovních odpadků.

8. Zajíždět na chodník vozidly při odvozu a dovozu jakéhokoliv materiálu je bez povolení odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové zakázáno.

9. Umísťování poutačů, reklamních tabulí, transparentů a podobných reklamních či informačních zařízení upravuje článek XI. Uvedená zařízení nesmí být umísťována: a) na mostních tělesech (včetně mostního zábradlí), b) na dopravních značkách a jejich sloupcích, c) na staničních označnících MHD a ČSAD, d) na dopravních zařízeních (viz § 47 odst. a až n vyhl. č. 99/89 Sb.).

10. Na plochách veřejné zeleně je možno umísťovat reklamní a jiná zařízení jen na základě kladného stanoviska odboru životního prostředí Úřadu města Hradec Králové.

IX. Povolování zvláštního užívání pozemních komunikací

při zřizování, provádění oprav a údržby podzemních a nadzemních vedení všeho druhu

1. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace k účelům výkopových prací se předkládá odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové.

2. Žádost musí obsahovat:

a) odkaz na stavební povolení, v jehož souvislosti se bude práce provádět,

b) vyjádření správce komunikace (TSm HK),

c) doklad o zajištění dodavatele definitivní úpravy narušeného povrchu pozemní komunikace,

d) přesné časové vymezení lhůt stavební činnosti, e) osobu zodpovědnou za provedení překopu, údržbu a předání prostranství správci komunikace (TSm HK).

3. Na nově zřízených a rekonstruovaných vozovkách a chodnících s živičným (betonovým) povrchem se povolují výkopové práce až po uplynutí 10-ti let. V naléhavých případech a z důvodu veřejného zájmu může odbor dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové povolit výjimku při současném uplatnění maximální sazby správního poplatku při vydání příslušného rozhodnutí (toto ustanovení se nevztahuje na havárie inž. sítí).

4. Podmínky provádění výkopových (překopových) prací na komunikacích města Hradec Králové tvoří vždy nedílnou součást každého rozhodnutí odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové o zvláštním užívání komunikace dle § 11 (odst. g prováděcí vyhlášky silničního zákona č. 35/1984 Sb. a jako takové jsou pro držitele rozhodnutí závazné.

5. K provádění výkopových a překopových prací v důsledku havárií inž. sítí, hrozí-li nebezpečí z prodlení, není třeba předchozího povolení. Správce sítě (stavebník) je však povinen neprodleně vyrozumět správce komunikace a odbor dopravy a komunikací Úradu města HK o rozsahu a stavu prací a vyžádat si dodatečně povolení.

6. Při výkopových pracech na silnicích a místních komunikacích I. a II. třídy bude výkopový materiál vždy odvážen a výkopová rýha bude hutněna výhradně nesoudržným materiálem.

7. Povolení k zvláštnímu užívání komunikace nenahrazuje stavební povolení a naopak.

X. Obecné podmínky pro jízdu, parkování vozidel a ukládání jízdních kol

1. Dopravní značky a dopravní zařízení se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem.

2. Užití dopravních značek a dopravních zařízení v jednotlivých případech stanoví Dopravní inspektorát OŘ PČR HK po projednání s odborem dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové. Stanovisko Dopravního inspektorátu OŘ PČR HK je v každém jednotlivém případě konečné.

3. Výjimku z místní úpravy silničního provozu povoluje ten orgán, který místní úpravu stanovil.

4. Plochy určené k mechanizovanému čištění musí být označeny příslušnými dopravními značkami 3 dny předem.

5. V jednotlivých případech, a jestliže je to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči vozidel s označením č. 01 a č. 02 dodržovat zákaz stání vyplývající ze značky č. B 29, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.

6. O povolení vyhrazeného parkoviště rozhoduje odbor dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové se souhlasem Dopravního inspektorátu OŘ PČR HK.

7. Stání vozidel na chodníku je zakázáno, není-li dopravní značkou stanoveno jinak.

8. Při odvozu a dovozu jakéhokoliv materiálu a zboží nesmějí vozidla zajíždět na chodník, výjimku může udělit formou rozhodnutí o zvláštním užívání pouze odbor dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové.

9. Z veřejného prostranství mohou být odstraněna motorová a nemotorová vozidla, jejich vraky a přívěsy, zejména brání-li mechanizovanému čištění pozemních komunikací, narušují-li vzhled města a životní prostředí nebo užívají-li veřejné prostranství v rozporu s ustanoveními silničního zákona o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podrobnosti upravuje vyhláška města Hradec Králové o nařízeném odtahu motorových a nemotorových vozidel.

10. Jízda na kole po chodníku je zakázána. Jízdní kolo není dovoleno opírat o stromy, domy, sloupy veřejného osvětlení, sloupky dopravních značek a o dopravní zařízení v místech, která jsou dostatečně vybavena stojany.
Před obchodními místnostmi, provozovnami, úředními budovami pro styk s veřejností, zařízeními státní správy a dalšími jinými institucemi se kola ukládají do zvlášť k tomuto účelu určených stojanů. Pořízení stojanů v potřebném rozsahu k odkládání jízdních kol je povinností všech těchto organizací.

11. Umísťovat na veřejném prostranství přenosné i nepřenosné přístřešky pro vozidla (skládací garáže, a pod.) je zakázáno. Vozidlo může být na určeném označeném odstavném stání přikryto plachtou označenou příslušnou SPZ.

12. Mytí vozidel (a motoru) saponátovými prostředky, výměna olejů, chladící a brzdové kapaliny je na veřejném prostranství zakázáno.

13. Řidiči, kteří užívají parkovací místa na parkovištích opatřených parkovacími automaty, jsou povinni uhradit dobu užívání těchto parkovacích míst dle pokynu uvedeného na parkovacím automatu.

XI. Umísťování reklamních zařízení na veřejném prostranství

1. Umísťovat na veřejném prostranství poutače, reklamní tabule, transparenty a jiná reklamní a informační zařízení (dále jen reklamní zařízení), která nejsou pevně spojena se stavbou nebo pozemkem, je dovoleno jen na základě povolení odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové.

2. Umísťovat reklamní zařízení pevně spojené se stavbou nebo pozemkem je dovoleno jen na základě povolení územně správního oddělení útvaru hlavního architekta Úřadu města Hradec Králové.

3. Vylepovat reklamní i informační plakáty a jiné oznámení je povoleno pouze na:

a) výlepové plochy a zařízení k tomuto účelu určené, a to způsobem stanoveným provozovatelem těchto ploch,

b) výkladní skříně obchodů a jiných provozoven na základě povolení vlastníka nebo provozovatele, a to pouze z vnitřní strany výkladní skříně.
Na jiná zařízení, zejména na budovy, ploty, ohrady apod. není vylepování plakátů dovoleno.

4. Vlastníci reklamního zařízení jsou povinni na svůj náklad provádět jejich řádné opravy a údržbu. Přechodně umístěná reklamní zařízení musí ten, kdo je na veřejném prostranství umístil, ihned po uplynutí povolené lhůty, odklidit bez dalšího povolení z veřejného prostranství.

XII. Udržování čistoty vodních toků a nádrží

Každá fyzická i právnická osoba je povinna dbát, aby svojí činností nezpůsobila znečištění nebo ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod. Za tím účelem je zejména zakázáno:

1. Vhazovat do vodních toků a nádrží jakékoliv předměty, ukládat je na březích nebo v místech, odkud by mohly být splaveny do toků.

2. Mytí motorových vozidel a provozních mechanizmů ve vodních tocích a nádržích nebo na místech, ze kterých by mohly pohonné hmoty nebo mazadla ohrozit nezávadnost vod.

3. Vypouštět nebo vylévat do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit znečištění povrchových vod. Jedná se zejména o ropné produkty, rozpouštědla, barvy, laky, postřiky a jiné chemikálie.

4. Znečišťovat ochranná pásma vodních zdrojů a provádět v nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti manipulaci s tekutými nebo rozpustnými látkami, které mohou ohrozit jakost pitné vody.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pravidla pro udržování čistoty a pořádku v domech stanoví domovní řád.

2. Opatření na ochranu veřejné zeleně stanoví samostatná vyhláška města Hradec Králové.

3. Opatření k zajištění řádného odvozu domovních odpadků stanoví samostatná vyhláška města Hradec Králové.

4. Opatření na ochranu čistoty ovzduší stanoví zvláštní předpisy.

5. Porušování této vyhlášky může být stíháno jako přestupek dle zákona č. 200/90 Sb. - o přestupcích nebo podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích.

6. Zrušují se vyhlášky MěstNV v Hradci Králové o čistotě města a užívání veřejného prostranství z 18.12.1985 a o zvláštním užívání veřejného prostranství a pozemních komunikací z 18.12.1985.

7. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10.1991.

Ing. Martin Dvořák
primátor města

RNDr. Václav Hovorka
náměstek primátora města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty