Vyhláška č. 6/2000 města Hradec Králové

o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města HK

Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo na základě § 36 odst. 1, písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 27.6.2000 obecně závaznou vyhlášku v tomto úplném znění:

Článek I.

1) Město Hradec Králové v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města
vytvořilo "Fond rozvoje bydlení města HK" (dále jen fond), který slouží k financování vestaveb, oprav a rekonstrukcí bytů v majetku města a k poskytování půjček na zvelebení obytných budov na území města jiným vlastníkům těchto subjektů, podle dále stanovených pravidel a podmínek.

2) "Fond" se zakládá zejména na základě dohody s Ministerstvem financí ČR o poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčce) ze státního rozpočtu na dobu 10 let.
Právo disponovat prostředky "Fondu" je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s Ministerstvem financí ČR a dalšími ustanoveními této vyhlášky, popř. doplňků a novel ze strany města Hradec Králové.

Článek II.
Příjmy "Fondu"

1) Příjmy fondu jsou

 • návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu a případné další dotace
 • prostředky z rozpočtu města Hradec Králové
 • příjmy ze splátek půjček a úroků
 • dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem a pod.)
 • dotace a případné výpomoci z rozpočtu Okresního úřadu Hradec Králové , popř. jiného orgánu
 • jiné příjmy

2) Přebytky finančních prostředků na "Fondu" mohou být krátkodobě vázány na termínovaných vkladech a výnosy z těchto vkladů budou zdrojem "Fondu".

3) Případné přírůstky stavu "Fondu" se nestávají výnosem (ziskem) města Hradec Králové a musí být bezezbytku ponechány ve "Fondu" po dobu jeho trvání k použití podle níže uvedených pravidel. Po ukončení doby trvání "Fondu" budou finanční prostředky vráceny dle dohody s Ministerstvem financí ČR, případně dalším sponzorům a orgánům podle smluv a zbytek "Fondu" bude převeden na příjmový účet města.

Článek III.
Výdaje "Fondu"

1) Prostředky "Fondu" budou použity na opravy a modernizace bytů v majetku města podle návrhu organizace pověřené správou bytového fondu (dále jen obstaravatel) a schválení zastupitelstva.

2) Prostředky "Fondu" budou dále používány k poskytování půjček jiným vlastníkům obytných budov podle pravidel dále uvedených.
Adresáty půjček z "Fondu" podle tohoto odstavce mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov použít.

3) Výdaji "Fondu" jsou též úhrady poskytnuté České spořitelně a.s. a jiným peněžním ústavům za zřízení a vedení účtu a za náklady spojené s realizací v rámci této vyhlášky.

4) Z "Fondu" se poskytují tyto druhy půjček"

Poř. č. Název/účel Lhůta splatnosti  Úrok

Horní hranice půjčky

01 Obnova střechy (krytina i konstrukce)  5 let 4%

100 tis. Kč na 1 dům

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení
ve stávajícím domě
4 roky 4%

do 25 tis. Kč na 1 byt

03  Výměna oken a vchodových dveří 4 roky 4% 10 tis. Kč na 1 byt
04 Dodatečná izolace domu pro spodní vodě stáří nad 10 let 3 roky 4% do 50 tis. Kč na 1 byt
05

Obnova fasády domu včetně oplechování u
domu staršího 10 let (u domu staršího 20 let
lze částku zvýšit až na 2x)

4 roky 4% do 10 tis. Kč na 1 byt
06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 roky 4% do 20 tis. Kč na 1 byt
07 Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytě,
kde dosud není
5 let 4% do 20 tis. Kč na 1 byt
08 Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody 3 roky 4%

do 20 tis. Kč na 1 byt

09 Při půdní nástavbě rušící ploché střechy 5 let 6% do 100 tis. Kč na 1 byt
10 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 5 let 6% do 80 tis. Kč na 1 byt
11 Napojení opravovaného domu na inženýrské sítě 4 roky 4% do 50 tis. Kč na dům


Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - obnova fasády a 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
Splátky půjček i úroků se řídí podle uzavřené smlouvy s vlastníkem obytných budov.

Článek IV.
Režim čerpání finančních prostředků "Fondu"

1) Opravy a modernizace bytů v majetku města v rámci této vyhlášky bude zajišťovat organizace pověřená městem jejich správou. Na základě schválení konkrétních oprav a modernizací zastupitelstvem města a skutečně provedených prací, bude obstaravatel provádět řádné fakturace, které po odsouhlasení odpovědnými pracovníky Úřadu města Hradec Králové budou proplaceny tomuto obstaravateli správy majetku města z podúčtu, který si město zabezpečí u České spořitelny, a.s. a jiných peněžních ústavů.

2) Půjčky jiným vlastníkům obytných budov po úspěšném výběrovém řízení a podpisu smlouvy s městem Hradec Králové budou převedeny z "Fondu" na účet vlastníka (uživatelský) obytných budov u České spořitelny, a.s. a jiných peněžních ústavů a samotné platby nebudou prováděny hotovostním stykem, budou hrazeny předložené faktury, kromě výjimek schválených městem.

3) Úhrada České spořitelně a.s. a jiným peněžním ústavům za vedení účtu, smluvní odměna a případně náklady spojené s realizací v rámci této vyhlášky budou hrazeny přímo z prostředků účtu Fondu. Konkrétní způsob a lhůty převodu prostředků mezi "Fondem", městem a uživatelskými účty vlastníků obyt. budov a o správě všech pohledávek "Fondu" budou realizovány v rámci smlouvy mezi městem Hradec Králové a Českou spořitelnou, a.s. a jinými peněžními ústavy.

Článek V.
Výběrové řízení pro určení konkrétních vlastníků obytných budov, kterým bude půjčka poskytnuta.

1) Osoby, které splňují podmínky dle tohoto článku, odst. č. 3, mohou získat půjčku z "Fondu"
výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení fyzických či právnických osob organizuje město Hradec Králové prostřednictvím výběrové komise, jejíž členové jsou schvalováni radou města. Výběrová komise provádí výběrové řízení minimálně 4x ročně.

2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny v tisku a v
podstatě jsou řešeny článkem III. odst. č. 2 a č. 4 této vyhlášky.3) Další podmínkou výběrového řízení konkrétního vlastníka obytných budov je žádost o poskytnutí půjčky. Žádost musí obsahovat zejména:

a) jméno nebo název žadatele, je-li právnickou osobou i jeho statutárního zástupce
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby;

 • adresa, číslo popisné, číslo stavební parcely
 • doklad o vlastnictví domu či stavby
 • stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
 • příslušnou projektovou dokumentaci

d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně
f) předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce
g) požadovanou částku půjčky a kalkulaci jejího výpočtu
h) pojistnou smlouvu
i) záruku za poskytnutou půjčku ve výši alespoň 130% předpokládané půjčky z podílu rekonstruovaného či modernizovaného objektu

4) Výběrová komise vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení, který podléhá schválení zastupitelstva. Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

5) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku zastupitelstvem schváleného výběru řízení.

Článek VI.
Smlouva o půjčce.

1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen "uživatelé), uzavře město smlouvu o půjčce.

2) Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 • smluvní strany
 • identifikace typu půjčky podle čl. III.
 • celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba¨
 • lhůta splatnosti půjčky
 • režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci
 • způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)
 • závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu spolu se zachováním stávající výměry obytné plochy po dobu 10 let rekonstruovaného objektu
 • smluvní pokuta za porušení účelovosti ve výši 30% s povinností okamžitého vrácení poskytnuté úročené jistiny
 • záruka za půjčku
 • dohoda o otevření účtu u České spořitelny a.s. pobočce Hradec Králové, případně jiného peněžního ústavu
 • souhlas uživatele s kontrolním působením České spořitelny případně jiného peněžního ústavu a Úřadu města Hradec Králové a jeho závazek předkládat České spořitelně případně jinému peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání účtu

3) Úřad města Hradec Králové neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů České spořitelně případně jinému peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z "Fondu" na něj.

Článek VII.
Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

1) Systém čerpání finančních prostředků upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města,
České spořitelny a.s. případně jinému peněžnímu ústavu a Ministerstvu financí ČR.

2) Rada města je povinna minimálně 1x ročně předložit zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření "Fondu" i dosažení věcných efektů za předchozí období.

3) Úřad města pro snazší zpracování žádosti podle článku V. odst. 3. vydá závazný formulář žádosti, který bude zveřejněn v tisku a na úřední desce.

4) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 01.07.2000 a účinnosti dnem vyvěšení na úřední desku.

5) Touto vyhláškou se ruší Vyhláška města Hradec Králové o vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení " na území města HK schválená Zastupitelstvem města

Hradec Králové dne 29.6.1994.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty