Vyhláška č. 6/1991 města Hradec Králové

k zajištění bezpečnosti provozu Všesportovního stadionu v Hradci Králové

V návaznosti na rámcovou dohodu mezi ministerstvem vnitra ČR, Československou fotbalovou asociací a Českomoravským fotbalovým svazem "O spolupráci při zabezpečení klidu a veřejného pořádku při fotbalových utkáních", vydává město Hradec Králové vyhlášku o zajištění bezpečnosti provozu s cílem předejít množícím se výtržnostem, k nimž dochází ze strany části diváků při sportovních utkáních.

Článek 1

1. Na sportovní utkání do areálu Všesportovního stadionu má přístup občan po zaplacení vstupného, resp. při prokázání jiného oprávnění ke vstupu do areálu, po projití turniketem a po příslušné kontrole pořadatelem.

2. Občan, který se pohybuje v areálu bez vstupenky či oprávnění, které vstupenku nahrazuje, může být pořadatelem z areálu vykázán, k čemuž je pořadatel oprávněn požádat o pomoc orgány policie nebo ty, které mají za úkol chránit bezpečnost a pořádek ve sportovním areálu.

Článek 2

Je zakázáno vnášet do areálu věci, které mohou ohrožovat bezpečnost nebo zdraví ostatních osob, zdržujících se v areálu stadionu. Jde zejména o zbraně, nože, dělbuchy, tyče, žerdě k vlajkám a o předměty, které se běžně v osobních věcech občanů nevyskytují. Posouzení, zda-li jde o věc, která nesmí být vnesena do areálu, je výlučně v pravomoci osob, které mají za úkol chránit bezpečnost a pořádek na stadionu. Jejich rozhodnutí je občan povinen se podřídit. Za tímto účelem je povinen každý občan na požádání strpět osobní prohlídku před vstupem do areálu s tím, že prohlídka bude vždy provedena způsobem, který se nedotkne cti a důstojnosti občana.

Článek 3

1. V celém areálu, na přístupových komunikacích a souvisejících parkovištích může Úřad města uplatnit v den konání akce zákaz prodeje všech alkoholických nápojů.

2. Občanovi je zakázáno vnášet jakýkoliv alkohol do sportovního areálu. Na požádání podle zásad čl. II/2 této vyhlášky je občan povinen podrobit se osobní prohlídce i za účelem zjištění, nemá-li při sobě alkoholické nápoje.

3. Občan, který jeví známky podnapilosti, nebude do areálu vpuštěn. Posouzení podnapilosti je v pravomoci osob, uvedených v čl. II/2.

Článek 4

1. Návštěvníci - vlajkonoši jsou povinni respektovat výzvy oprávněných osob k zaujetí míst ve vyhrazených prostorách. Občan, který byl vyzván v zájmu zajištění veřejného pořádku, aby zaujal určené místo v hledišti, je povinen tuto výzvu neprodleně uposlechnout.

2. Občané jsou povinni umožnit oprávněným osobám, které chrání bezpečnost provozu, zásah, kterým je reagováno na narušení veřejného pořádku.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.1991.

Ing. Martin Dvořák
primátor města

RNDr. Václav Hovorka
náměstek primátora města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty