Vyhláška č. 5/1999 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo 11/1998 města Hradec Králové

Rada města Hradec Králové podle ustanovení § 45 písm.l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválila svým usnesením ze dne 21.12. 1999 tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/98 města Hradec Králové o placeném stání na místních komunikacích takto:

1. V článku I. se zrušuje znění odstavce 6. a nahrazuje se tímto zněním:

6. Podmínky za nichž mohou osoby s bydlištěm, sídlem nebo provozovnou vymezenými ve smyslu odst.4. stát silničními motorovými vozidly na parkovištích v MPR.

2. V článku IV. se zrušuje znění odstavce 2. a nahrazuje se tímto zněním:

2. Pro komunikační systém jako celek dle odst. 1. se stanoví specifické dopravní omezení prostřednictvím dopravních značek. Stání vozidel / pouze pro osobní vozy na placených parkovištích / je povoleno pouze na vymezených plochách Velkého a Malého náměstí. Po projednání v radě města může Úřad města Hradec Králové odbor stavební a dopravní povolit zřízení vyhrazených parkovišť dle § 25 zákona č.13/1997 Sb. i mimo výše uvedené plochy.

3. V článku V. se zrušuje znění odstavce 1. a 2. a nahrazuje se tímto zněním:

1. Parkovací kartu mohou obdržet pouze :

a) Osoby s trvalým pobytem a osoby vlastnící nájemní smlouvu na byt na dobu trvání delší jak 6 měsíců v oblasti vymezené v článku IV. odst. 1. vyhlášky nebo přílohou č. 2 vyhlášky. Parkovací karta se vydává na základě občanského průkazu a technického průkazu.

b) Právnické nebo fyzické osoby s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem nebo provozovnou v oblasti vymezené v článku IV. odst. 1. vyhlášky nebo přílohou č. 2 vyhlášky. Parkovací karta se vydává na základě dokladu o sídle nebo dokladu o provozovně.

2.Každému splňujícímu podmínky dle odst. 1. může být vydána jedna parkovací karta.

4. V článku V. se doplňuje odstavec 3., který zní:

3.Vydáváním parkovacích karet je zmocněna Městská policie.

5. V článku VII. se doplňuje odstavec 4., který zní:

4. Přílohou č.1 vyhlášky je seznam vymezených místních komunikací podle článku I. odst:.1. vyhlášky s uvedením doby zpoplatnění a cen za zpoplatnění stání .

Přílohou č.2 vyhlášky je seznam vymezených místních komunikací podle článku I. odst. 2. a oblastí podle článku I. odst. 3. vyhlášky s uvedením cen za zpoplatnění stání.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák  
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty