Vyhláška č. 4/1998 města Hradec Králové

o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hradec Králové podle § 36, odst.1, písm. f), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo svým usnesením ze dne 26. 5. 1998 tuto obecně závaznou vyhlášku:

I. Druhy místních poplatků

§ 1.

Na území města Hradec Králové se zavádí vybírání těchto místních poplatků:

a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

II. Poplatek ze psů

§ 2

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa staršího šesti měsíců a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Hradec Králové.

§ 3

Rozhodným pro stanovení výše poplatku je místo trvalého bydliště nebo sídlo vlastníka psa. Sazba poplatku činí 1.000,- ročně za jednoho psa s výjimkami uvedenými v § 4, § 5 a v § 6.

§ 4

Z placení poplatků ze psů jsou osvobozeni vlastníci psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem).

§ 5

Sazba za jednoho psa chovaného v rodinném domku, ve kterém má vlastník psa trvalé bydliště, činí na celém území města 200,- Kč ročně.

§ 6

Sazba za jednoho psa nechovaného v rodinném domku, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, činí 200,- Kč ročně.

§ 7

Poplatek za druhého a každého dalšího psa se ve všech případech zvyšuje o 50%.

§ 8

Vlastník psa je povinen Úřadu města Hradec Králové - ekonomickému odboru podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě též oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

§ 9

Poplatek ze psů se platí bez vyměření. Nedosahuje-li výše poplatku 1.000,- Kč ročně, platí se jednorázově, nejpozději do 31. března kalendářního roku. Od výše poplatku 1.000,- Kč včetně je možno poplatek uhradit ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2., 31.5., 31.8., 30.11. téhož roku.

§ 10

1) Úřad města Hradec Králové - ekonomický odbor vydá za úhradu 5,- Kč za kus vlastníkům psů známku s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla psa (dosud vydané známky zůstávají v platnosti).

2) Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku viditelně nosili. Známka je nepřenosná.

3) Vlastník je povinen nahlásit psa a zabezpečit známku s evidenčním číslem ve všech případech, to je i u psů od poplatků osvobozených.

§ 11

Poplatková povinnost zanikne uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém vlastník psa na Úřadu města Hradec Králové - ekonomickém odboru psa písemně odhlásí. Se vzniklým přeplatkem se naloží v souladu s § 38, odst. 4 této vyhlášky.

III. Poplatek za užívání veřejného prostranství

§ 12


Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl.

§ 13

1) Veřejným prostranstvím se podle této vyhlášky rozumí zejména náměstí, tržiště, pozemní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení, které slouží obecnému užívání.

2) V pochybnostech, zda jde o veřejné prostranství, rozhodne Úřad města Hradec Králové.

§ 14

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v § 12.

§ 15

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a den.

§ 16

Sazby poplatků činí:

a/ za umístění zařízení pro poskytování nepohostinských služeb (např.: opravny, sběrny, předprodej vstupenek, atp.)

 • za trvalé umístění 2.000,-Kč/m2/rok
 • za krátkodobé užívání 10,-Kč/m2/den
 • za pojízdnou provozovnu (např. nákladní vozidlo, autobus,přívěs,atp.) 150,-Kč/voz/den

b/ za umístění zařízení pro poskytování pohostinských služeb a občerstvení (např.: předzahrádky, prodej zmrzliny, cukrové vaty, atp.)

 • za krátkodobé užívání 3,-Kč/m2/den (pouze v pracovní dny)
 • za krátkodobé užívání v městské památkové rezervaci 1,- Kč/m2/den
 • za krátkodobé užívání 1,-Kč/m2/den (v pracovní dny včetně sobot, nedělí, svátků)

c/ za umístění prodejního zařízení (např.: stolek, pult, stánek, otevřený a uzavřený přívěs, doprovodné vozidlo, včetně místa pro zboží a obaly, atp.)

 • za trvalé umístění 4.000,-Kč/m2/rok
 • za krátkodobé užívání 20,-Kč/m2/den
 • za krátkodobé užívání u OD TESCO 100,-Kč/m2/den
 • za pojízdnou prodejnu 400,-Kč/voz/den

d/ za umístění reklamního zařízení (např.: poutače, transparenty atp., které nejsou trvale spojeny se stavbou, resp. se zemí)

 • za trvalé umístění, kterým zařízení zabírá veřejné prostranství do 2 m2 3.500,-Kč/ks/rok
 • za trvalé umístění, kterým zařízení zabírá veřejné prostranství nad 2 m2 7.000,-Kč/ks/rok
 • za krátkodobé užívání, kterým zařízení zabírá veřejné prostranství do 2 m2 10,-Kč/ks/den
 • za krátkodobé užívání, kterým zařízení zabírá veřejné prostranství nad 2 m2 20,-Kč/ks/den

Pozn.: trvalým umístěním se rozumí celoroční využívání zařízení, krátkodobým užíváním potom využití kratší než 1 rok.

e/ za umístění cirkusů (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení)

 • paušální poplatek (za hostování cirkusu do 7 dnů 5.000,-Kč
 • za každý další započatý den překročí-li doba hostování 7 dnů 1.000,-Kč

f/ za umístění lunaparků a jiných atrakcí (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení)

 • za umístění na ploše do 250 m2 - 300,-Kč/den
 • za umístění na ploše do 500 m2 - 500,-Kč/den
 • za umístění na ploše do 1000 m2 - 800,-Kč/den
 • za umístění na ploše nad 1000 m2 - 0,80 Kč za každý další m2 a den

g/ za užívání veřejného prostranství pro akce:

 • kulturní - 2,-Kč/m2/den
 • sportovní - 2,-Kč/m2/den
 • tvorba televizních a filmových děl - 10,-Kč/m2/den

h/ za vyhrazení trvalého parkovacího místa

 • pro veškeré typy vozidel fyzických a právnických osob 12.000,-Kč/voz/rok
 • za každé další vozidlo téže osoby 18.000,-Kč/voz/rok

ch/ za umístění skládek, stavebních zařízení

 • za umístění stavebních materiálů, stavebního lešení a jeho prvků, stavebních buněk, atp. (při činnostech prováděných na základě stavebního povolení, resp. stavebního ohlášení) 1,-Kč/m2/den
 • při činnostech prováděných bez stavebního povolení, resp. stavebního ohlášení, přesáhne-li doba zvláštního užívání veřejného prostranství více jak 12 hodin z kalendářního dne. (např.: skládka uhlí, palivového dříví, atp.) 5,-Kč/m2/den
 • za umístění kontejnerů k odvozu stavebního a jiného odpadu 50,-Kč/ks/den
  - z plochy převyšující povolený rozsah nebo celé plochy při překročení stavebního termínu 10,-Kč/m2/den

i/ za užívání veřejného prostranství pro účely nevymezené pod písmenem a/ - ch/ 10,-/m2/den

§ 17

Poplatek se nevybírá :

a) od osoby invalidní, která užívá trvale vyhrazené parkovací místo a která vlastní průkaz ZTP, ZTP - P
b) za užívání parkovišť pro potřeby Policie ČR, městské policie, zdravotnictví a úřadů státní správy
c) od pořadatelů akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
d) od organizátorů akcí financovaných přímo z rozpočtu města Hradec Králové

§ 18

Sazby poplatků uvedené v § 16 se snižují o 50% při užívání veřejného prostranství v městských částech: Březhrad, Malšova Lhota, Plačice, Plácky, Piletice, Plotiště nad Lab., Pouchov, Roudnička, Rusek, Slatina, Svinary, Svobodné Dvory, Věkoše.

§ 19

1) Užívat způsobem dle § 12 komunikační systém tvořící veřejné prostranství lze jen na základě rozhodnutí odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové o zvláštním užívání komunikace, které podléhá správnímu poplatku.

2) Užívat plochu veřejné zeleně tvořící veřejné prostranství pro stavební činnost lze jen v souladu s ustanovením čl. IV. vyhlášky č. 2/94 Města Hradec Králové o zakládání, údržbě a ochraně veřejné zeleně.

3) Užívat plochy veřejné zeleně tvořící veřejné prostranství pro potřeby umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí lze jen na základě povolení živnostenského odboru Úřadu města Hradec Králové.

§ 20

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství a konče dnem, kdy užívání skončilo a kdy poplatník tuto skutečnost písemně oznámil orgánu, který poplatek stanovil nebo vyměřil.

§ 21

1) Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření, to je v termínech a částkách v něm stanovených.

2) Poplatek se platí na účet Úřadu Města Hradec Králové, pokud pověřeným orgánem města nebyl vybrán v hotovosti.

Článek IV
Poplatek ze vstupného

§ 22


1) Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce, jakož i akce obdobného charakteru.

2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

3) Pořadatel je povinen písemně na předepsaném tiskopise oznámit pořádání akce příslušnému odboru Úřadu města Hradec Králové a to nejpozději v poslední pracovní den přede dnem jejího konání, pokud jiný právní předpis nestanoví termín dřívější.

§ 23

1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) akce pořádané dětskými a mládežnickými sdruženími, školami, kulturními zařízeními řízenými Úřadem města Hradec Králové a dále taneční kurzy, koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění, divadelní představení a koncerty amatérských sdružení a sólistů
c) sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na území města Hradec Králové

2) O osvobození podle charakteru akce rozhodne příslušný odbor Úřadu města Hradec Králové na žádost pořadatele.

§ 24

1) Sazba poplatku ze vstupného u kulturních akcí činí u:

a) diskoték a fonoték, nočních klubů a erotických klubů 20 %
b) tanečně zábavných 10 %
c) ostatních hudebních produkcí výše neuvedených, prodejních a propagačních výstav, representačních plesů občanských sdružení, politických stran a hnutí apod. 5 %

2) Sazba poplatku ze vstupného u sportovních akcí, na které se nevztahuje § 23 činí 5 %.

§ 25

Poplatek se hradí z úhrnné částky vybraného vstupného.

§ 26

1) U kulturních akcí je pořadatel povinen předložit podklady pro výpočet poplatku ze vstupného - doklad o počtu a cenách vydaných a prodaných vstupenek nejpozději do 7 dnů po skončení akce.

2) Na požádání poplatníka může být poplatek stanoven roční paušální částkou, která je splatná do 15 dnů po doručení příslušného rozhodnutí.

§ 27

Z uskutečněných akcí podle § 22, odst. 1, které nebyly oznámeny, bude na základě správního řízení stanoven poplatek ze vstupného vypočtený dle výše vstupného, kapacity sálu a počtu uskutečněných produkcí sazbou 20 %.

Článek V
Poplatek z ubytovací kapacity

§ 28

1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

2) Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity rodinných domků, pokud vlastník tento domek z části nebo zcela pronajímá za tímto účelem.

§ 29

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických
osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

§ 30

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení nebo rodinný dům vlastní a nebo právnické osoby, které k tomuto zařízení mají právo hospodaření.

§ 31

Poplatník je povinen:

a) oznámit Úřadu města Hradec Králové - ekonomickému odboru, počet lůžek v zařízeních, nebo rodinných domech, ve kterých je poskytováno ubytování za úplatu
b) pokud nebude platit poplatek roční paušální částkou podat přiznání nejpozději do 10. dne po skončení čtvrtletí, to je 10.4., 10.7., 10.10. a 10.1. následujícího roku
c) pokud bude poplatek stanoven roční paušální částkou, provést úhrady čtvrtletními splátkami, splatnými do 15. dne prvého měsíce ve čtvrtletí, tj. 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10.

§ 32

1) Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

2) Poplatek může být po dohodě s poplatníkem stanoven roční paušální částkou a to ve výši 50 % z poplatku za plné využití celkové ubytovací kapacity.

3) Poplatek je splatný nejpozději do 15ti dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru, s výjimkou poplatku stanoveného roční paušální částkou a hrazeného dle § 31, písm. c) této vyhlášky.

Článek VI
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

§ 33

Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 34

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

§ 35

Poplatník je povinen:

a) písemně ohlásit Úřadu města Hradec Králové - odboru kultury uvedení i předpokládané ukončení provozu výherního hracího přístroje, a to nejpozději v poslední pracovní dne přede dnem zahájení provozu
b) písemně ohlásit Úřadu města Hradec Králové - odboru kultury ukončení provozování výherního hracího přístroje, pokud se tak stane před termínem uvedeným v bodě a), tj. zánik své poplatkové povinnosti, a to přede dnem jejího skončení.

§ 35a

Písemné ohlášení podle § 35 písm. a) musí obsahovat především: název právnické osoby provozovatele, jeho sídlo a identifikační číslo, jakož i číslo účtu a název peněžního ústavu, kde jsou soustředěny finanční prostředky, které se týkají jeho podnikatelské činnosti.

§ 36

1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj za tři měsíce činí 20.000,- Kč.

2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

3) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

4) Pokud vznikne přeplatek, bude postupováno podle § 38 odst. 4 této vyhlášky.

§ 37

1) Poplatek se platí ode dne zahájení provozování výherního hracího přístroje.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozování hracího přístroje a splnění povinností podle § 35.

Článek VII
Společná a závěrečná ustanovení

§ 38

1) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

2) Poplatky se platí i za poměrnou část období.

3) Poplatky se nevyměří, nedosáhnou-li částky 30,- Kč.

4) Zjištěné přeplatky se na žádost poplatníka vrátí, činí-li jejich výše více jak 50,- Kč.

§ 39

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, případně nebudou-li moci být vyměřeny včas a ve správné výši pro nesplnění povinností poplatníka uložené mu touto vyhláškou, vyměří město poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

§ 40

Poplatky se nevyměřují ani nevymáhají po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se příslušný odbor Úřadu města Hradec Králové dozvěděl o skutečnosti, která založila poplatkovou povinnost.

§ 41

Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od příslušného odboru Úřadu města Hradec Králové dozvěděl o úkonu provedeném při vyměření nebo vymáhání poplatku, běží tříletá lhůta podle čl.30

§ 42

Poplatky se nevyměřují ani nevymáhají, uplynulo-li 10 let od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která založila poplatkovou povinnost.

§ 43

Řízení ve věcech poplatků stanovených touto vyhláškou platí zvláštní zákon č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 44

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou mohou být uloženy sankce podle zvláštních předpisů, např. zákon č. 200/90 Sb., zákon č. 367/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek VIII
Zrušovací ustanovení

§ 45


Zrušují se tyto vyhlášky o místních poplatcích:
5/1994, 5/1995, 2/1996, 5/1996, 1/1997, 6/1997 a 8/1997

§ 46

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1998 s výjimkou Článku II, § 5, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.


Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty