Vyhláška č. 4/1996 města Hradec Králové

o zřízení přírodního parku Orlice

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 16.4.1996 dle ustanovení § 12 a § 76 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů na této obecně závazné vyhlášce.

Článek 1
Poslání přírodního parku Orlice

Posláním přírodního parku Orlice je zachování rázu volné krajiny s významnými krajinářskými, přírodními a estetickými hodnotami.
Celé navrhované území je charakteristické rozmanitostí přírodního prostředí a s tím související i druhovou diverzitou. Optimální životní podmínky zde dosud nacházejí druhy živočichů a rostlin.
Území je přirozenou součástí územních systémů ekologické stability od místní až po nadregionální úroveň. Cílem těchto systémů je dosažení stavu harmonické kulturní krajiny, v níž plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy plochami ekologicky stabilních, přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Z těchto důvodů je třeba toto zachované životní prostředí a krajinný ráz trvale chránit proti necitlivé urbanizaci a neuváženému zemědělskému a lesnickému způsobu obhospodařování.

Článek 2
Vymezení přírodního parku Orlice - hranice

Hranice přírodního parku Orlice jsou vymezeny liniemi, které jsou v terénu jasně patrné a relativně stálé (např. komunikace, vodoteč, polní cesta apod.). Severní hranici tvoří protipovodňová hráz řeky Orlice, ul. Na Mlejnku (za obytnou zástavbou), dále po hranici PHO až k jižnímu okraji komunikace V.Nejedlého a Bří Štefanů až ke křižovatce - odbočka na Svinary, ul. Podhůrská
Východní hranice probíhá po ul. Podhůrská, až po správní území města HK.
Jižní hranice pokračuje za mostem prašnou cestou (souběžně s Orlicí) a dále po západním okraji zastavěné části Svinar, až k severnímu okraji komunikace Lhotecká, Malšova Lhota po ul. Úprkova do Malšovic, zde prochází pod rybářskými sádkami, podél ramena Orlice a po hranici PHO se napojuje na Orlický most.
Západní hranici tvoří východní část silničního okruhu u Orlického mostu.

Hranice PP Orlice probíhá po obvodu následujících parcel:

k.ú. Slezské Předměstí

p.p.č. 946/4 podél Orlice, 1089/1 Na Mlejnku, 1062/12, 1062/27_548 (po hranici sousedních parcel), 1062/10-1062/25,912/1-912/3, 1058/6 Bří Štefanů, 871/1-867/1, 871/1-867/2,872/2-874/1,1038/2, 1038/7 Bří Štefanů, 789/1-cesta fy JOKER, 790/5-800/2, 792/1-72/2, 792/2-789/2, 1038/5 ul. Podhůrská

k.ú. Svinary

p.p.č. 653 Podhůrská, dále až po správní území města HK, 217/1 prašná cesta, 192/1, 669/1-671/1, 124, 122/2-122/4, 133/5-122/6, 121/2-133/5, 26/3-133/5, 133/5-117/4, 17/1-11/1, 430 silnice Svinary - Malšova Lhota

k.ú. Malšova Lhota

p.p.č. 221, 164/1 Stříbrný potok, 219-191, 216/1 silnice, 192-23, 192-24, 192-194, 194-195, 194/1-202/1, 27-202/1, 204/1-202/1, 205/3-202/1, 203/3-202/2, 38-202/1, 39-202/1, 40-202/1, 207 potok

k.ú. Malšovice

p.p.č. 156/5 potok, 56/2-154/3, 331/1 silnice, 150/2-150/3, 150/2-151/1, 150/2-149/2, 149/2-146/11, 136/8 potok, 137/1-137/2 sádky, 385-384/1, 327/5-1/1, 350/1 rameno Orlice, 85-349/3 rameno Orlice, 85-349/23 rameno Orlice, 862-864/7, 864/7-864/2.

Přesná hranice přírodního parku Orlice je zakreslena v základních mapách ČR v měřítku 1 : 100 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000, které jsou součástí tohoto nařízení a jsou uložena na referátu životního prostředí Okresního úřadu Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a odboru životního prostředí Úřadu města Hradec Králové, jakož i na obecních úřadech obcí, jejichž území je zahrnuto do přírodního parku a u Agentury ochrany přírody a krajiny, středisko v Pardubicích.

Článek 3
Bližší ochranné podmínky

1. Pouze na základě předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody (§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) lze na území přírodního parku Orlice vykonávat tyto činnosti a zásahy:

a) umísťovat a povolovat nové stavby mimo zastavěnou část obce, včetně staveb jednoduchých, drobných a dočasných (1),
b) zřizovat, rušit či měnit vodohospodářské díla (2), odstraňovat pevné překážky v toku kromě běžných oprav a údržby vodních děl,
c) provádět meliorační zásahy, protierozní ochranu a rekultivaci půd,
d) provádět těžbu nerostů a hornin (3) a narušovat půdní kryt,
e) pořádat hromadné sportovní, rekreační či jiné podobné akce mimo zastavěnou část obcí,
f) provádět leteckou aplikaci chemických prostředků,
g) zřizovat parkoviště, tábořiště a kempy mimo zastavěnou část obcí,
h) umísťovat polní hnojiště a provádět rozvoz kejdy a silážních šťáv na pozemky,
i) měnit současnou skladbu a rozsah zemědělských lesních kultur,
j) provádět jiné činnosti, které by mohly vést ke změně krajinného rázu (4).

2. Ustanovení odst. 1 písm. c), d), f) se nevztahují na případy, pokud je tato činnost prováděna dle schváleného Lesního hospodářského plánu.

Článek 4
Zvláštní územní ochrana

Jiné způsoby ochrany území přírodního parku Orlice nebo věcí na něm se nacházejících nejsou touto vyhláškou dotčeny.
Obcím a orgánům územního plánování se ukládá respektovat v připravovaných územních plánech zásady ochrany území přírodního parku Orlice obsaženého v této vyhlášce.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Všechny fyzické a právnické osoby, které na území přírodního parku žijí, působí nebo se v něm přechodně zdržují, jsou povinny dbát jeho poslání, šetřit jeho krajinný ráz a přírodní hodnoty.
2. Porušení povinností uložených touto vyhláškou fyzickou osobou bude postihováno v souladu se zákonem ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění jeho změn a doplňků.
3. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. května 1996.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové


Vysvětlivky:
(1) §§ 1, 2, 3 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(2) § 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)
(3) §§ 2, 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů
(4) § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty