Vyhláška č. 4/1995 města Hradec Králové

o stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole

Zastupitelstvo města Hradec Králové, podle § 16 a § 36 odst. 1, písm. f. zák. č. 367/90 Sb. o obcích a zák. č. 190/1993 Sb., usnesením ze dne 27.9.1995 stanoví způsob úhrady části neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole.

Článek 1
Ú
vodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovit výši a způsob úhrady, části nákladů na pobyt dítěte v mateřských školách spravovaných Úřadem města Hradec Králové.

Článek 2
Výše příspěvku

Příspěvek je stanoven na základě vynaložených neinvestičních nákladů na jedno dítě.Konkrétní výše příspěvků se upravuje každoročně pro daný školní rok přílohou k vyhlášce.

Článek 3
Způsob úhrady příspěvku

1. Příspěvek hradí rodiče za období od 1.9. do 30.6. a to měsíčně nejpozdějido 25 dne předcházejícího měsíce.

2. V případě krátkodobé absence dítěte v mateřské škole se příspěvek nevrací.

Článek 4
Osvobození od placení příspěvku

1.Příspěvek nebude hrazen v tom případě, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 1) a nezbytných nákladů na domácnost 2).

2.Ve výjimečných, zdůvodněných případech může být plátce od placení příspěvku osvobozen za absenci dítěte dva max. však šest měsíců. Nepřítomnost musí být potvrzena ředitelkou mateřské školy a ošetřujícím lékařem. Osvobození potvrzuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy na základě žádosti plátce.

Článek 5
Prokazování příjmů rodičů

1. Za příjem se považují všechny příjmy podle zákona číslo 463/91 Sb. o životním minimu v platném znění.

2. Nárok na osvobození podle čl. 4 bodu 1 a bodu 2 je plátce povinen prokázat. Nárok se prokazuje potvrzením o příjmu, u osob samostatně výdělečně činných daňovým přiznáním nebo dokladem prokazujícím výši měsíční platby pojistného sociálního pojištění.

3. Nárok na osvobození se uplatňuje na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Úřadu města Hradec Králové vždy na tři měsíce.

4. Rodiče, kteří neprokáží nárok na osvobození, jsou povinni platit příspěvek ve stanovené výši.

Článek 6
Postup při nezaplacení příspěvku

Opakované nezaplacení příspěvku může být důvodem ukončení docházky dítěte ředitelem mateřské školy ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) vyhl.č. 35/1992 Sb. o mateřských školách.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

1) Ruší se vyhláška města Hradec Králové číslo 5/1993 o stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole spravované Úřadem města ve znění usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 26.4. a 28.6. 1995.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 28.9.1995.

Článek 6 nabyl účinnosti 3.5.1996.

Ing. Martin DVOŘÁK
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav ZBUDIL
náměstek primátora města Hradec Králové


Příloha č. 1 vyhlášky č. 4/95 Školní rok 2002/2003

Název

Příspěvek rodičů na neinvestiční výdaje

Celkem k úhradě v Kč.

mateřské školy

v Kč. měsíčně

měsíčně

Magistrátu města

Okresnímu úřadu

Albertova

183

50,-

233

Březhrad

313

50,-

363

Hrubínova

257

50,-

307

Kampanova

152

50,-

202

Klíček - Urxova

160

50,-

210

Kotěrova

149

50,-

199

Kyjovská

198

50,-

248

Lužická

214

50,-

264

M. Horákové

237

50,-

287

Na Biřičce

231

50,-

281

Plácky

276

50,-

326

Plačice

176

50,-

226

Plotiště Jih

176

50,-

226

Plotiště Sever

135

50,-

185

Průmyslova

104

50,-

154

Slatina

181

50,-

231

Slavíčkova

136

50,-

186

Svobodné Dvory

164

50,-

214

Štefánikova

153

50,-

203

Štefcova I

130

50,-

180

Štefcova II

135

50,-

185

Štechova

89

50,-

139

Švendova

221

50,-

271

Třebechovická

232

50,-

282

Třebeš

147

50,-

197

Veverkova

198

50,-

248

Věkoše

188

50,-

238

Zvoneček - Čajkovského

175

50,-

225

Malšova Lhota - polodenní

117

25,-

142

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty