Vyhláška č. 3/2000 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje vyhláška města Hradec Králové č. 1/2000

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 4. 4. 2000 vydat podle § 26 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku:

Článek 1

Vyhláška města Hradec Králové č. 1/2000 o závazných částech Územního plánu města Hradec Králové se mění takto:

1) Záhlaví vyhlášky se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 15. 2. 2000 vydat na základě usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 10. 12. 1999 a 21. 1. 2000, kterým schválilo závazné části Územního plánu města Hradec Králové a podle § 26 odst. 2 a
§ 29 odst. 3 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona
č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku.

2) V § 18 se zrušuje odst. 2) a odst. 3).

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty