Vyhláška č. 3/1999 města Hradec Králové

o závazných částech Územního plánu zóny Aldis

Rada města Hradec Králové ze dne 24. 8. 1999 usnesla vydat podle § 16, § 24 odst. (1) a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle § 29 odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

(1) Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu zóny Aldis schváleného Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 29. června 1999 (body II. – 11.a, II. – 11.b usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové).

(2) Vyhláška stanoví základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, které je předmětem Územního plánu zóny, podmínky jeho zastavitelnosti a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2
Rozsah platnosti

(1) Územní plán zóny řeší území, které je na severu vymezeno Gočárovým silničním okruhem (II. silniční okruh), na západě řekou Labe, na východě ulicí Ak. Bedrny a na jihu severní hranou náměstí Osvoboditelů, ulicí Ľ. Štůra a částí ulice Šimkovy – k. ú. Hradec Králové a k. ú. Věkoše (vymezení území – viz. příloha vyhlášky).

(2) Návrhové období územního plánu zóny je do roku 2010.

(3) Platnost vyhlášky je omezena platností územního plánu zóny.

ČÁST DRUHÁ
Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití

Článek 3
Závazné regulativy

(1) Závazné části Územního plánu zóny Aldis jsou vymezeny ve smyslu § 29 odst. (1) písm. b), § 33 odst. (1) a odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 377/1992 Sb..

(2) Závazné jsou následující regulativy funkčního a prostorového uspořádání řešeného území obsažené v dokumentaci Územního plánu zóny Aldis:

a) Funkční využití ploch

Funkční regulativy jsou vyjádřeny výčtem staveb, zařízení a využití pozemků, které jsou v dané funkci dominantní, doplňkové a související a nepřípustné:

 • dominantní funkci odpovídající stavby, zařízení a využití území, které v území či ploše převládají a určují veškeré charakteristiky funkčního využití.
 • doplňkové funkci odpovídají stavby, zařízení a využití území, které nejsou plošně a významově rozhodující, ale slouží k doplnění hlavní funkce a k dosažení optimálního funkčního využití.
 •  související stavby, zařízení a využití území nemohou být v území či ploše umístěny samostatně. Mohou být pouze součástí nebo doplňkem staveb, zařízení a využití území dominantních nebo doplňkových nebo nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality.
 • nepřípustné jsou stavby, zařízení a využití území, které neodpovídají příslušné urbanistické funkci, nejsou součástí doplňkových, souvisejících staveb a zařízení, ani nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality.

Občanská vybavenost čistá (karmínová barva)

Stavby, zařízení a využití dominantní:

 • ubytovací služby hotelového typu

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • služby související s dominantní funkcí (restaurace, občerstvení směnárenské služby, drobný prodej – max. do 50 m2 prodejní plochy jedné provozní jednotky)
 • hygienické a relaxační služby (kadeřnictví, kosmetika, masáže, sauna)
 • garáže pro pokrytí potřeb hlavní funkce
 • integrovaná zařízení technické infrastruktury

Nepřípustné:

 • výroba
 • sklady

Občanská vybavenost integrovaná do zástavby (karmínové orámování)

Stavby, zařízení a využití dominantní:

 • drobná zařízení obchodu (max. do 50 m2 prodejní plochy jedné prodejní jednotky) a služeb (specializ. prodejny, předprodej, bufet, občerstvení, bankovní a směnárenské služby
 • drobná zařízení zdravotnictví (jednotlivé ordinace)
 • drobná zařízení restaurací

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • administrativa
 • garáže pro pokrytí potřeb hlavní funkce
 • integrovaná zařízení technické infrastruktury

Nepřípustné:

 • výroba
 • sklady

Technická vybavenost (šedomodrá barva)

Stavby, zařízení a využití dominantní:

 • objekty a zařízení technické infrastruktury (trafostanice, výměníky)

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • revizní a skladové prostory

Nepřípustné:

 • administrativa
 • garáže osobních a služebních motorových vozidel
 • výroba
 • služby
 • bydlení

Sport a rekreace (světle žlutá barva)

Stavby, zařízení a využití dominantní:

 • sportovní plochy, hřiště a zařízení

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • administrativa související se sportovní a rekreační činností
 • hygienické služby (lázeň, sauna, masáže, solárium)
 • ubytovací služby
 • drobný prodej (občerstvení apod.) max. do 50 m2 prodejní plochy jedné prodejní jednotky
 • parkovací plochy pro pokrytí potřeb hlavní funkce
 • integrovaná zařízení technické infrastruktury

Nepřípustné:

 • ostatní administrativa
 • výroba

Stavby pro vědu a kulturu (středně modrá barva)

Stavby, zařízení a využití dominantní:

 • kulturní a vědecká zařízení
 • kongresová centra
 • kulturní domy a sály
 • divadla, kina
 • koncertní sály
 • galerie a výstavní prostory
 • klubová zařízení
 • knihovny
 • nahrávací, TV a rozhlasová studia

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • restaurační a catteringové služby
 • administrativa (související s dominantní funkcí)
 • drobný obchod a služby (související s dominantní funkcí a max. do 50 m2 prodejní plochy jedné prodejní jednotky)
 • garáže služebních motorových vozidel
 • bydlení služebního typu
 • garáže pro pokrytí potřeb hlavní funkce
 • integrovaná zařízení technické infrastruktury

Stavby, zařízení a využití nepřípustné:

 • výroba
 • sklady

Objekty správy (oranžová barva)

Stavby, zařízení a využití dominantní:

 • administrativně-správní činnost a reprezentace
 • mediální činnost (redakce, studia, respiria, archivy)

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • relaxační prostory a zařízení (bazén, squash, bowling, billiard, výstavní prostory, restaurace)
 • drobný obchod a služby (související s dominantní funkcí) a max. do 50 m2 prodejní plochy jedné prodejní jednotky
 • služební byty
 • garáže pro pokrytí potřeb hlavní funkce
 • integrovaná zařízení technické infrastruktury

Stavby, zařízení a využití nepřípustné:

 • výroba
 • sklady

Polyfunkční objekty (vínovo – šedá barva)

Stavby, zařízení a využití dominantní: (proporční integrace funkcí)

 • obchod do 50 m2 jedné prodejní jednotky
 • služby nerušící okolí a nezatěžující životní prostředí (hluk, emise)
 • restaurační služby
 • administrativa
 • kultura a výstavnictví
 • bydlení služební
 • bydlení čisté
 • relaxační a regenerační zařízení

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • malá zdravotnická zařízení
 • školící a doškolovací zařízení
 • garáže pro pokrytí potřeb hlavní funkce
 • integrovaná zařízení technické infrastruktury

Stavby, zařízení a využití nepřípustné:

 • výroba
 • super a hypermarkety (s prodejní plochou větší než 200 m2)
 • objekty dopravní vybavenosti
 • sklady

Obchodní parter (tyrkysová barva)

Využití území dominantní:

 • umístění prostor drobného obchodu s prodejní plochou do 50 m2 jedné prodejní jednotky v parteru, resp. zvýšeném přízemí a centrálních halách s interaktivním působením na vnější prostory

Plochy pro kulturní a výstavní činnost (modrá šrafura)

Využití území dominantní:

 • sezónní kulturní a výstavní akce v exterieru

Využití území nepřípustné:

 • umísťování dlouhodobých a trvalých staveb (i malých) a reklamních poutačů
 • parkování

Veřejná zeleň (světle zelená barva)

Využití území dominantní:

 • parkové porosty okrasné a přírodě blízké

Využití území nepřípustné:

 • umisťování staveb (vč. provizorních)
 • parkování vozidel

Objekty v památkovém zájmu (černé orámování) - objekty evidované jako chráněné kulturní památky

Určeno pro:

 • stávající funkční využití

Objekty a plochy pro dopravu v klidu (temně fialová barva)

Určeno pro:

 • parkování motocyklů, osobních automobilů a autobusů
 • garážování osobních automobilů
 • dopravní obsluhu objektů a ploch

Stavby, zařízení a využití doplňkové a související:

 • krátkodobé odstranění pohotovostních vozidel
 • doplňkové dopravní služby vestavěné v objektech a související s hlavní funkcí

Nepřípustné:

 • parkování i krátkodobé odstavení nákladních vozidel a kamionů
 • umístění volně stojících ČSPH

Zastávky autobusových linek (fialový bod)

Určeno pro:

 • pouze pro zastavení autobusů hromadné dopravy

Komunikace pro motorová vozidla (temně šedá barva)

V závazné části je obsažen skelet automobilového komunikačního systému:

 • hlavní obslužná komunikace (bulvár), která napojuje lokalitu na ul. Ak. Bedrny
 • severojižní obslužná komunikace spojující jednosměrně lokalitu Aldis s nákupním centrem Sever
 • severojižní komunikace napojující sjezd z II. silničního okruhu na bulvár
 • komunikace napojující parkovací stání na terénu podél II. silničního okruhu

Komunikace pro pěší (světle šedá barva)


V závazné části o obsažen skelet hlavních pěších ploch a pojízdných chodníků:

 • hlavní pěší trasa podél bulváru v návaznosti na lávku přes řeku Labe a dále na ul. Škroupovu
 • pěší trasa vedoucí v zeleném koridoru ve směru od Šimkových sadů podél stávajícího plaveckého bazénu k řece Labe
 • pěší zóna navržená ve stopě stávající komunikace ke KC Aldis
 • plocha centrálního náměstí před stávajícím KC Aldis

Cyklistické trasy (růžové čáry a řady bodů)

Hlavní skelet segregovaného (stezky) nebo smíšeného provozu cyklistů:

 • cyklistická stezka podél bulváru ve směru od ul. Ak. Bedrny k lávce přes řeku Labe
 • cyklistická stezka podél ul. Ak. Bedrny
 • cyklistická stezka podél II. silničního okruhu
 • cyklistická stezka podél řeky Labe

b) Prostorové regulativy

1) Stavební čáry (čáry sestavené z červených bodů)

Udávají hranici plochy určené k zastavění a polohu výstavby hlavního objemu objektu. Stavební čára nesmí být překročena v žádném směru. Před stavební čáru smí vystupovat pouze lehké konstrukce loubí, markýz a vestibulů, osvětlovací tělesa, konstrukce schodišť, ramp a zpevněných ploch.

2) Průhledové a kompoziční osy (černé čerchované čáry)

Přímky jednoznačně určující hlavní průhledy a optické vazby mezi objekty. V těchto průhledech nesmí být umisťovány stavby, konstrukce, reklamy a rozměrnější vysoká zeleň.

c) Tvar ustupujících konstrukcí (černé plné a čárkované čáry)

Úsečky určující pozici ustupující konstrukce v posledních patrech objektů a v parteru, a to v minimální vzdálenosti k líci fasády.

d) Absolutní výška atiky (černé číslo se znaménkem +)

Kóty jednoznačně určující absolutní nadmořskou výšku atiky objektů. Tato kóta může být překročena v kladném i záporném směru max. o 50 cm (+ - 50 cm). Vztaženo k BPV.

e) Výšková úroveň přízemí objektů

+ - 0,000 = min. 231,60 m n.m. (tj. úroveň hladiny Q 100 v řece Labe – výškový systém Jadran).

f) Trasy dopravně komunikačního systému a plochy pro parkování

Jedná se o základní trasy dopravně komunikačního systému vymezené v čl. III. odst. (2) této vyhlášky:

 • motorové komunikace (tmavě šedá barva)
 • pěší komunikace (světle šedá barva)
 • cyklistické trasy (růžové čáry a řady bodů)
 • objekty a plochy pro dopravu v klidu (temně fialová barva)

g) Trasy rozvodů inženýrských sítí

Jedná se o trasy rozvodů, které budou vedeny:

 • v profilu hlavní obslužné komunikace (bulvár) od ul. Ak. Bedrny po lávku přes řeku Labe
 • v profilu severojižní obslužné komunikace spojující jednosměrně lokalitu Aldis s nákupním centrem sever¨
 • v profilu komunikací napojujících parkovací stání na terénu podél II. silničního okruhu
 • v profilu pěší zóny navržené ve stopě stávající komunikace ke KC Aldis
 • podél ul. Ak. Bedrny

(3) Řešení sporných případů je v kompetenci orgánu územního plánování.

Článek 4
Další podmínky omezující využití území

(1) Při využití území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem (OP):
a) OP vodních toků:

 • 6 m od břehové čáry po obou stranách

b) OP komunikací:

 • 15 m od osy přilehlého jízdního pásu II. silničního okruhu
 • 41 m od přilehlého jízdního pruhu II. silničního okruhu pro izofonu 65 dB (A)

c) OP kulturních památek:

 • nutno respektovat vyhlášku o prohlášení památkových zón Východočeského kraje (vyhlášena na plenárních zasedání VčKNV v Hradci Králové s účinností od 1. 11. 1990)
 • nutno respektovat rozhodnutí o ochranném pásmu městské památkové rezervace (vydáno Okresním národním výborem v Hradci Králové dne 8. 12. 1987 pod č. j. 847)

d) OP vedení a zařízení pro rozvod el. energie, plynu, tepla, vody a kanalizace

elektrorozvody:

 • podzemní vedení do 35 kV – 1 m na obě strany
 • podzemní trafostanice – dle § 19 zák. č. 222/1994 Sb.

rozvody plynu:

 • plynovody a přípojky do DN 200 vč. - 4 m
  od DN 200 do 500 vč. - 8 m
  nad DN 500 - 12 m
 • středotlaké plynovody, přípojky v zast. území obce – 1 m

technolog. objekty – 4 m

rozvody tepla:

 • zařízení pro výrobu či rozvod tepla - 2,5 m
 • výměníkové stanice v samostatných budovách - 2,5 m

vodovod:

 • 5 m od osy vodovodního potrubí na obě strany

kanalizace:

 • 5 m od vnějšího líce kanalizačního potrubí na obě strany

e) OP spojových tras, kabelů a zařízení:

telekomunikace:

 • pro podzemní vedení – 1 m na obě strany

RR spoje:

v poloměru 500 m od telekomunikační věže (zákaz výstavby a provozování zdrojů elektromagnetického záření bez souhlasu Českých radiokomunikací)

Článek 5
Veřejně prospěšné stavby

(1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v dokumentaci návrhu územního plánu zóny ALDIS.
(2) Seznam veřejně prospěšných staveb:

A) Stavby a plochy pro dopravu

VPS č. 1. Bulvár

 • pozemky p. č. 1056/2, 1058/2, 313/29, 303/7 (1002), 313/26, 313/11, 313/30, 313/5, 303/1, 303/7, 303/6, 313/4, 313/3 (310), 313/22, 313/6, 313/4, 313/3 (310), 313/22, 313/6, 1122/1 (k. ú. Věkoše)

VPS č. 2. Propojovací komunikace bulvár – nákupní centrum Sever

 • pozemky p. č. 313/22, 313/4, 313/2 (k. ú. Věkoše)

VPS č. 3. Kapacitní parkovací objekt „Sokol“

 • pozemky p. č. 239/52, 239/126 1 (k. ú. Věkoše)

VPS č. 4. Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Labe včetně předmostí

 • pozemky p.č. 313/6, 165/1 (k. ú. Věkoše)

VPS č. 5. Úprava plochy centrálního náměstí¨

 • pozemky p. č. 3313/3, (307, 308, 310, 1121/21) (k. ú. Věkoše)

VPS č. 8. Rozšíření profilu ulice ak. Bedrny na čtyřpruh

 • pozemky p. č. 1056/2, 1058/2, 313/2 (k. ú. Věkoše)

VPS č. 9. Pěší zóna

 • pozemky p. č. 303/5 (229/3) (k. ú. Věkoše)

VPS č. 10 Úprava Eliščina nábřeží

 • pozemky p. č. 239/81 (162/2), 324/7 (k. ú. HK)

VPS č. 11. Propojovací komunikace mezi II. SO a bulvárem

 • pozemky p. č. 313/24, 313/13, 313/23, 313/5 (k. ú. Věkoše)

B) Stavby a plochy technického vybavení:

VPS č. 6. Primerní a sekunderní trasy inž. sítí


Kanalizace

 • pozemky p. č. 313/1 (3113), 313/24, 313/10, 313/23, 313/13, 313/4, 313/6, 313/22, 313/3 (308, 310), 303/6, 313/5, 303/7 (1002), 313/30, 313/29, 313/28, 303/3 (306), 303/2 (304), 303/5, 303/1 (303) (k. ú. Věkoše)

Vodovod

 • pozemky p. č. 313/2, 313/1 (313), 313/4, 313/22, 313/6, 313/5, 313/28, 313/25, 313/12, 313/24, 313/13, 313/23, 303/7 (1002), 303/1 (303), 303/5, 303/2 (304), 303/11, 303/3 (306) (k. ú. Věkoše), 324/11 (k. ú. HK)

Rozvod tepla

 • pozemky p. č. 313/1 (313), 313/4, 313/23, 313/3 (310), 303/6, 303/1, 303/7, 303/21, 313/30, 313/5, 313/28, 313/11 (k. ú. Věkoše), 324/9, 324/6 (323, 324/2), 324/5, 324/11, 1838, 324/3 (k. ú. HK), 313/3 (1121/2), 303/11, 303/3c (k. ú. Věkoše)

Elektrorozvody

 • pozemky p. č. 313/1 (313), 313/2, 313/10, 313/4, 313/23, 313/13, 313/5, 303/7, 303/1 (303), 303/5, 303/2 (304), 303/11, 303/3 (306), 313/3 (k. ú. Věkoše), 324/3, 324/11, 324/5, 324/9, 324/6 (323, 324/12) (k. ú. HK)


Sdělovací vedení

 • pozemky p. č. 313/6, 313/3 (310), 303/6, 303/7 (1002), 303/1 (303), 303/21, 313/29, 313/30, 1058/2, 1056/2 (k. ú. Věkoše)

VSP č. 7. Trafostanice

TS 1 – 313/1 (313) (k. ú. Věkoše)
TS 2 – 313/24, 313/10 (k. ú. Věkoše)
TS 3 – 303/1 (303, 303/7 (1002) (k. ú. Věkoše)
TS 4 – 324/3 (k. ú. HK)
TS 5 – 313/3 (307, 1121/2) (k. ú. Věkoše)

(3) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. (2) písm.a) zák. č. 50/1976/ Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno dosáhnout řešení majetkoprávních vztahů dohodou nebo jiným způsobem.

Článek 6

Požadavky na dokumentace pro územní řízení vyplývající
Z projednání ÚPZ ALDIS

(1) Stání pro motorová vozidla podél bulváru budou ozeleněna.

(2) Hmotově – architektonické řešení objektů bude odpovídat urbanistickým a architektonickým tradicím centrálního prostoru městské památkové zóny (založeného Gočárem) a bude svým pojetím reprezentovat hodnotnou architekturu včetně použití kvalitních materiálů.

(3) Architektonické návrhy jednotlivých objektů budou řešeny variantně.

(4) Architektonické řešení výškové deskové budovy č. 11 bude v podrobnější dokumentaci vyhodnoceno zákresem do panoramatu města (ve výškových souřadnicích).

(5) Architektonické řešení objektu č. 11 bude vzhledem k jeho poloze řešeno soutěží (dle soutěžního řádu ČKA).

(6) Pěší prostor mezi objekty č. 7 a 8 bude řešen jako dlážděný v celém profilu s konstrukčními a provozními parametry pro pojezd těžké požární techniky s možností oboustranného vjezdu. Toto řešení bude uplatněno v případě, že objekty č. 7 a 8 budou samostatné.

(7) Pěší pokračování bulváru bude provedeno v konstrukčních a provozních parametrech umožňujících provoz těžké zásahové techniky včetně předmostí (v šířce min. 6m).

(8) Předmostí lávky bude řešeno tak, aby umožňovalo přístup těžké požární techniky k objektu Aldis ze severu po nábřeží.

(9) Nástupní prostor objektu č. 10 od řeky Labe tj. od západu bude mít parametry pro pojezd těžké požární techniky v dostatečném odstupu od fasády.

(10)Pro objekt č. 11 bude zajištěn přístup těžké požární techniky od jihu i od severu.

(11)V dokumentaci pro územní řízení rozšíření ulice ak. Bedrny na čtyřpruh bude prověřena potřeba prodloužení zastávek MHD pro dvě kloubová vozidla.

Článek 7
Směrná část

(1) Směrnou část Územního plánu zóny tvoří obsah hlavních výkresů dokumentace návrhu Územního plánu zóny ALDIS, který není vyjádřen regulativy funkčního a prostorového uspořádání dle článku III. odst. (2) této vyhlášky:

a) Hranice funkčních ploch a poměr funkčního využití v objektech

b) Sdružitelnost sousedících objektů v jeden celek (tučná černá čárkovaná čára)

Umožňuje spojení hmot, funkcí a provozů specifikovaných sousedních objektů.

c) Podlažnost objektů (tři černá čísla)

Charakterizuje doporučenou podlažnost objektů pro architektonický režim fasád v členění:

 • parter
 • typická podlaží
 • ustupující podlaží

d) Lokalizace staveb a zařízení technické infrastruktury (červeně a zeleně zarámované obdélníky

Vyznačuje orientační umístění trafostanic a výměníků tepla v objektech i mimo ně (pod úrovní terénu).

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

Článek 8

(1)Ke schválení změn a doplňků závazné části Územního plánu zóny ALDIS, případně ke zrušení jeho platnosti, je podle § 31 odst. (1) zák. č. 50/1976 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů příslušné Zastupitelstvo města Hradec Králové.

(2)O úpravách směrné části Územního plánu zóny ALDIS rozhoduje ve smyslu § 31 odst. (3) výše uvedeného zákona orgán územního plánování, tj. Útvar hlavního architekta ÚM HK.

Článek 9

Kompletní dokumentace Územního plánu zóny ALDIS je uložena na Úřadu města Hradec Králové, na Útvaru hlavního architekta a na stavebním úřadu Odboru výstavby města Hradec Králové.

Článek 10

Porušení této vyhlášky bude postihováno sankcí podle zvláštních zákonů.[1])

Článek 11

Součástí vyhlášky je grafická příloha, ve které je vymezen rozsah Územního plánu zóny ALDIS.

Článek 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 9. 1999 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2010.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty