Vyhláška č. 3/1998 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1996 města Hradec Králové o pěší zóně města a jejím dopravním řádu

Zastupitelstvo města Hradec Králové podle usnesení § 36 odst.1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění změn a doplňků schválilo svým usnesením ze dne 28.4.1998 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

V článku I.- Úvodní ustanovení se spojka " a " mezi slovy Čelakovského a Baťkovým náměstím nahrazuje čárkou a na konci věty se připojují slova : " a ulicí Švehlovou ".

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.6.1998.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty