Vyhláška č. 3/1996 města Hradec Králové

o závazných částech Územního projektu zóny JIŽNÍ SVAHY Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 27. března 1996 schválilo podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.) a podle § 26 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/94 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

1) Vyhláška vymezuje závaznou část Územního projektu zóny Jižní svahy Hradec Králové (dále jen ÚPJZ Jižní svahy HK) schváleného Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 27. března 1996.

2) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, které je předmětem návrhu Územního projektu zóny a podmínky jeho zastavitelnosti.

Článek 2
Rozsah platnosti

Tato vyhláška platí pro území řešené Územním projektem zóny Jižní svahy Hradec Králové v katastrálním území Kluky, ve správním území města Hradec Králové.

Článek 3
Vymezení pojmů

1) Závazné regulativy jsou:

a) zásady pro uspořádání území, funkční využití ploch a dopravit uspořádání,

b) limity využití území,

c) podmínky pro realizaci.

ČÁST DRUHÁ
Závazné regulativy

Článek 4

1) Územní projekt zóny Jižní svahy Hradec Králové stanovuje konkrétní využití ucelené části sídelního útvaru města Hradec Králové pro funkci obytnou, včetně základního občanského vybavení. Toto funkční využití je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Hradec Králové (ÚPSÚ HK) schváleným Usnesením č. 151 vlády ČSR ze dne 18. 5. 1988. Stanovuje podmínky pro uspořádání území, zejména regulační prvky využití jednotlivých parcel, vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby, řeší dopravu a technické vybavení včetně širších vazeb na území. Je podkladem pro sloučení územního a stavebního řízení dle § 9 vyhl. č. 85/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2) Území je vymezeno na výkrese N3 – URBANISRICKÝ NÁVRH – DOPRAVA v měřítku 1 : 1000 a ve snímku. ÚPSÚ v měřítku 1 : 25000.

3) Území se nachází v katastrálním území Kluky a je vymezeno na západě ulicí U Cikánu, na severu ulicí Na úvoze, na východě ulicí K Biřičce, na jihu Nad rybníky, severní hranicí pozemků 415/8, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7, masivem lesa a severní hranicí pozemků 374/1, 374/14, 374/13, 374/12, 374/11, 374/18, 374/19, 374/8, 374/21, 474/7 a 374/3.

Celková řešená plocha je 12,37 ha, z toho 12,30 ha je zemědělská půda.

Území vyvolaných investic:

Pro rekonstrukci vodovodního řadu se jedná o ulici Hlavní od křižovatky s ulicí K Cikánu po křižovatku s ulicí Husovou a ulicí Husovu až po objekt věžového vodojemu.

Pro rekonstrukci stoky F se jedná o masiv lesa na p. č. 391/1, nezpevněnou komunikaci p. č. 411/3 a cíp lesního masivu na p. č. 426 a 487/2.

Článek 5
Funkční a dopravní uspořádání

1) Území je funkčně určeno pro umístění 109 rodinných domů a 1 bytového domu (max. 7 bytů), ve kterém je integrována občanská a technická vybavenost.

2) Dopravní uspořádání:

Přístup do území zajišťují stávající komunikace, které dané území ohraničují – ul. K Biřičce (východní strana), ul. K Cikánu (západní strana) a ul. Na úvoze (severní strana).

Realizace dopravního uspořádání dále vyžaduje:

Ulice Na úvoze bude doplněna o 1 m široký bezpečnostní pruh, na který budou navazovat garáže, případně plochy pro pohotovostní parkování a bude opatřena zpevněným povrchem.

Ulice K Biřičce je rozšířena o chodník šířky 1,5 m.

V ulici K Cikánu budou šířkově upravena místa u navržených trafostanic a v severní části bude komunikace rozšířena o kolmé stání osobních automobilů, bude doplněn asfaltový povrch.

Nezpevněná cesta v jihozápadním rohu území bude v úseku cca 160 m zpevněna.

Území zpřístupní obslužné komunikace dělené na části vozidlovou a pěší s parkovišti a obratišti, na které naváží komunikace zklidněné. Území bude doplněno sítí pěšin pro pěší a cyklistickou dopravu.

Článek 6
Prostorové uspořádání

1) Území je určeno pro:

 • rodinné domy s garážemi
 • bytový dům s integrovanou občanskou a technickou vybaveností a vestavěnými garážemi
 • dopravní plochy nezbytně nutné k obsloužení území.

Komunikace C 3

určeno pro dopravní obsluhu území s omezením rychlosti na 40 km/hod. a provoz cyklistů
asfaltový povrch

Komunikace D 1 – dopravně zklidněné

 • určeno pro provoz pěších a cyklistů
 • pro dopravní obsluhu území s omezením rychlosti na 20 km/hod.
 • zpevněný povrch
 • bezbarierový profil

chodníky

 • určeno pro provoz pěších
 • zpevněný povrch
 • výškový rozdíl proti komunikacím C 3 a D 1, max. 10 cm

komunikace D 2, D 3 – pěšiny pro pěší a cyklisty

 • určeno pro provoz pěších a cyklistů
 • jogging

plochy parkoviště

 • určeno pro krátkodobé parkování osobních automobilů
 • zpevněný povrch 

Na všech kategoriích (vyjma komunikací D 2, D 3), je povolen vjezd a pohyb pohotovostních vozidel (hasiči, zdravotní služba, havarijní vozidla), odvoz domovního odpadu a úklid a údržba komunikací.

 • stavby technické infrastruktury (vyjma liniových) vestavěné do objektů či přistavěné ke stávajícím objektům technické infrastruktury

zahrady

určeno pro výsadbu nízké, střední a vysoké, popínavé a okrasné zeleně

 • pro pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu
 • pro rekreaci a sportovní činnost bez zásadnějších zásahů do konfigurace terénu

plochy krajinné a veřejné zeleně

určeno pro zachování a posílení ekologické stability území

 • zkvalitnění hygieny prostředí
 • zdůraznění kompozice území
 • estetické prostředí
 • clonění a členění prostor

prvky drobné architektury

určeno pro rekreaci, odpočinek a sport

 • provedení z přírodních materiálů 

2) Vymezenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Funkční využití jednotlivých ploch je vymezeno na výkrese č. N3.

Článek 7
Limity využití území, další omezení a zásady pro využití území

1) Při využívání daného území je možno v území provádět stavby a jejich změny jen tak, aby nebyly překročeny limity jeho využití.

2) K regulaci prostorového využití území jsou stanoveny tyto limity:

Identifikační regulativy:

 • charakter zastavění – otevřený, uzavřený
 • kategorie objektu – 5 kategorií dle výšky římsy, atiky
 • tvar střechy – sedlová, pultová a jiná tvořená křivkou,plochá, jehlanová v kombinaci se sedlovou

Liniové regulativy:

Stavební čáry

Přímky jednoznačně určující vnější úroveň stěn objektu. Tyto přímky mohou překračovat pouze lehké konstrukce střišek a markýz, osvětlovací tělesa, konstrukce oplocení a zpevněných ploch.

Oplocení s regulací

Přímky jednoznačně určující ohraditelnou část soukromého pozemku, kde konstrukce řešení, výška, tvar, materiál a barevné řešení tohoto ohrazení musí odpovídat zásadám, stanoveným pro celé území a pro konkrétní skupinu či koridor.

U regulovaného oplocení, orientovaného do prostoru vodotečí, je podmínkou regulace takové konstrukční řešení, které umožní krátkodobou demontáž oplocení v případě provádění údržby vodoteče jejím správce.

Detailní formulování těchto zásad a kontrolu jejich dodržování bude provádět stavební úřad v dalších stupních projektové dokumentace a v průběhu realizace.

Oplocení bez regulace

Příjmy jednoznačně určující ohraditelnou část soukromého pozemku, kde regulaci podléhá pouze výška ohrazení. Tato je stanovena u průhledných a částečně průhledných konstrukcí maximálně 1,8 m, u konstrukcí neprůhledných maximálně 1,5 m.

3) Regulace míry zastav+ní je stanovena rozsahem ploch, vymezujících umístěním a charakterem zastavění rodinnými bytovými domy na pozemcích. Zásadně se jedná o plochy maximální, směrové překročitelné pouze při respektování všech ustanovení vyhlášky č. 83/76 Sb. ve znění vyhl. č. 45/76 Sb. a vyhl. č. 376/1992 Sb. a požadavků hygienických, požárních a ochrany ŽP.

Grafické znázornění regulativů je uvedeno na výkrese č. N 3.

4) V území musí být respektována:

a) ochranná pásma telekomunikačních a radioreleových zařízení a tras
b) ochranná pásma komunikací a vodotečí
c) ochranná pásma staveb a zařízení technického vybavení (pro rozvod el. Energií, tepla, plynu, vody, odvod odpadních vod, trafostanic a pod.)
d) ochranné pásmo lesa
e) ochranné pásmo hygienické ochrany zemědělského zařízení – chov koní

5) Střechy garáží budou navrhovány v závislosti na kategorii objektu rodinného domu.

6) Směrné jsou trasy technické infrastruktury, umístění objektů technické infrastruktury mimo řešené území, prvky navržené vysoké zeleně mimo území, konkrétní forma občanské vybavenosti.

7) Specifikace regulativů je obsahem textové a grafické části schválené a ověřené dokumentace ÚPJZ Jižní svahy.

Článek 8
Podmínky pro realizaci – vyvolané investice

Rekonstrukce vodovodního řadu DN 125 mm na DN 200 mm v ul. Hlavní v délce cca 850 m, s pokračováním rekonstrukce v ul. Husova až k věžovému vodojemu. Rekonstrukce úseku v ul. Husova bude investována za přispění VaK Hradec Králové a. s.

Podrobné technické řešení bude dopracováno v dalších stupních PD ve spolupráci s VaK HK a. s.

Rekonstrukce stoky „F“ v úseku profilu DN 600 mm v délce do 500 m.

Článek 9
Technické vybavení území

Území je napojitelné na veškeré inženýrské sítě.

1) Zdrojem vody je veřejný vodovodní řad, který bude v úseku ulic Hlavní a Husovy rekonstruován. Vodovodní řad v ulici Na úvoze bude předložen.

2) Jednotná kanalizační síť území je napojena na stávající stoku F, která bude částečně rekonstruována v délce do 500 m.

3) Plynofikace území je zajištěna napojením na stávající středotlaký plynovod.

4) Pro zásobení území el. energií (max. Příkon 805 kW) budou vybudovány 3 trafostanice a využita stávající TS č. 119. Případně zvýšení příkonu nad 805 kW musí být předem projednáno na VČE a. s. HK.

5) Telefonní rozvody budou napojeny na nové síťové rozvaděče a primárním přívodem.

6) Veřejné osvětlení bude realizováno na místních komunikacích.

Článek 10
Ochrana krajiny

1) Pro řešení ekologické stability území musí být zachována stávající liniová společenstva, doplněna a rozšířena tak, aby svými parametry odpovídala biokoridorům lokální úrovně, v návaznosti na zpracované Územní studie ekologické stability (ÚSES).

2) Druhové složení a prostorová struktura biocenóz musí odpovídat zásadám tvorby vegetace uvedeným v dokumentaci Územního projektu zóny Jižní svahy Hradec Králové.

ČÁST TŘETÍ
Veřejně prospěšné stavby, etapizace

Článek 11

1) Veřejně prospěšné stavby:

č. 1 Rekonstrukce vodovodního řadu DN 125 (200) v ulici Hlavní (od křižovatky s ul. Prof. Smotlachy po křižovatku s ulicí Husovou) a v ulici Husově po věžový vodojem (dle výkr. N 7).

Dotčené pozemky:

306/12, 306/45, 306/46, 306/47, 481/1, 481/4, 484/5, 484/1, 489/4, 955/1, 955/8.

č. 2 Rekonstrukce kanalizační stoky F DN 600/1000 od napojení DN 500/600 po napojení DN 600/1000 včetně připojení sběračů z řešeného území (dle výkresu N 7) – vyvolané investice.
č. 3 Trafostanice T 1 1 x 630 kVA mimo řešené území při ulici K Cikánu na pozemku č. 327 (ochranným pásmem dotčeny pozemky č. 323, 487/1, 328/10).
č. 4 Trafostanice T 2 1 x 630 kVA mimo řešené území při ulici K Biřičce na pozemku domova důchodců č. 317/1 (ochranným pásmem dotčeny pozemky č. 498/1, 318/30, 318/28, 239/10.
č. 5 Trafostanice T 3 2 x 630 kVA na pozemku 328/9.
č. 6 Centrální mezideponie domovního odpadu na pozemku 361/2 včetně dopravního obratiště (pozemek 415/1), pokud nedojde k dohodě s Technickými službami HK.
č. 7 Komunikace uvnitř řešeného území a rozvody inženýrských sítí uložené v jejich plochách (elektro, veřejné osvětlení, telekomunikace, kanalizace, vodovod, plyn) na pozemcích č. 318/3, 318/54, 318/35, 318/46, 318/48, 328/16, 376/3, 361/2, 328/64, 328/53, 328/51, 328/49, 328/31, 328/30, 328/88, 328/87.-
č. 8 Biokoridor podél vodoteče s rozvody inženýrských sítí (elektro, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) na pozemcích č. 376/35, 328/81, 328/79, 376/19.
č. 9 Rozvody inženýrských sítí (elektro, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovodu) s biokoridorem podél vodoteče na pozemcích č. 388/3, 328/45, 328/8.-
č. 10 Kanalizační vedení F 4 a DN 300 na pozemku 328/8.
č. 11 Kanalizační vedení F 3 b DN 300 na pozemcích 328/65, 328/63.

Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny na výkrese N 8 schváleného územního projektu zóny Jižní svahy HK v měřítku 1 : 1000.

2) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Článek 12
Etapizace výstavby v území

1) Rozsah jednotlivých etap je graficky vyjádřen ve výkrese N 9.

Obsah a rozsah I. etapy je závazný, rozsah a posloupnost ostatních etap (A-F) jsou směrné s tím, že každá etapa musí splňovat požadavky na komplexnost a plynulost výstavby. Konkrétní rozsah a posloupnost etapizace určí stavební po konzultaci na útvaru hlavního architekta Úřadu města Hradec Králové s tím, že musí být zajištěny řádně přístupy a příjezdy ke stavbám, zásobování vodou a odkanalizování, napojení na elektřinu bezpečnost staveb a ostatní dopravní plochy.

2) Rozsah I. etapy:

 • realizace (rekonstrukci, event. přeložkou) všech inženýrských sítí a hrubých konstrukcí komunikací uvnitř i vně řešeného území, které mají podmiňující význam pro realizaci etap následujících
 • realizace inženýrských sítí, terénních úprav a zeleně podél vodotečí, tj. „biokoridorů“, včetně přemostění vodotečí a ochranných opatření pro zabezpečení funkce těchto koridorů (oplocení, ochrana před poškozením stavební činnosti)
 • realizace trafostanice T1
 • realizace centrální mezideponie domovního odpadu, pokud stavebník neprokáže jiný způsob likvidace odpadu
 • realizace „Ukázkového rodinného domu“ jako správního objektu výstavby a provozu území

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení

Článek 13

1) Dokumentace Územního projektu zóny Jižní svahy Hradec Králové je uložena na Úřadu města Hradec Králové.

2) Změny a doplňky závazné části Územního projektu zóny Jižní svahy Hradec Králové musí být schváleny Zastupitelstvem města Hradec Králové ve smyslu § 31 stavebního zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Článek 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. dubna 1996.

V Hradci Králové dne 27. března 1996.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty