Vyhláška č. 3/1991 města Hradec Králové

o nařízeném odtahu motorových vozidel

Zastupitelstvo města Hradec Králové, podle § 36, odst. 1 písm. h, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, schválilo svým usnesením ze dne 5.6.1991 a 28.9.1994 vyhlášku města Hradec Králové o nařízeném odtahu motorových a nemotorových vozidel.

I. Úvodní ustanovení

1. Cílem tohoto obecně závazného nařízení je prostřednictvím výkonu nařízeného odtahu motorových a nemotorových vozidel působit na nekázeň řídičů motorových vozidel, řešit žádoucí propustnost komunikací a tím působit na celkovou bezpečnost a plynulost silničního provozu, rovněž tak působit na stavební stav chodníků a silničních pomocných pozemků a vzhled zelených ploch.

2. Zákonná úprava tohoto postupu vyplývá z ustanovení § 2 bod 22 a § 37 vyhl. FMV č. 99/1989 Sb. - o pravidlech silničního provozu.

3. Z veřejného prostranství mohou být dále odstraněna motorová a nemotorová vozidla, jejich vraky a přívěsy, zejména brání-li mechanizovanému čištění pozemních komunikací, narušují-li vzhled města a životní prostředí nebo užívají-li veř. prostranství v rozporu s ustanoveními silničního zákona o zvláštním užívání pozemních komunikací (§ 8 zákona č. 135/1961 Sb.).

4. Plochy určené k čištění musí být označeny příslušnou dopravní značkou 3 dny předem.

5. Za vrak motorového vozidla se považuje každé motorové vozidlo, které nemá státní poznávací značku připevněnou na místě pro ni určenou nebo umístěnou viditelně za předním či zadním sklem vozidla.

6. O odtažení vozidla (nařízeném odtahu) z pozemních komunikací rozhoduje příslušník VB, jehož postup upravuje metodický pokyn Okresní správy VB v Hradci Králové. O odtažení vozidla, stojícího na travnaté ploše nebo parkovišti, rozhoduje odbor životního prostředí, resp. odbor dopravy a komunikací Úřadu města.

7. Organizací určenou k provádění nařízeného odtahu jsou Technické služby města HK (případně jiná právnická, resp. fyzická osoba). Postup určené organizace upravuje interní pokyn TSm HK.

II. Odtahování vozidel

1. Odtažená vozidla budou umístěna na uzavřeném a hlídaném parkovišti provozovaném Technickými službami města HK, resp. jinou právnickou či fyzickou osobou.

2. Odtažené vozidlo musí být vydáno z parkoviště řidiči kdykoliv během 24 hodin každého kalendářního dne, pokud na místě prokáže svou totožnost, předloží doklady k provozu vozidla, uhradí příslušný poplatek za nařízený odtah vozidla ve finanční hotovosti nebo převezme fakturu a dále potvrdí svým podpisem převzetí vozidla v záznamu o odtahu.

3. Dostaví-li se řidič vozidla na místo, z něhož je nařízené odtahování již prováděno v době: a) kdy odtahované vozidlo bylo již naloženo na odtahové vozidlo, dopraví se odtahované vozidlo na nejbližší místo, kde je možno s přihlédnutím k silničnímu provozu vozidlo řidiči vydat, přičemž je řidič povinen uhradit na místě osádce odtahového vozu příslušný poplatek za nařízený odtah vozidla nebo písemně potvrdit převzetí faktury a dále potvrdit záznam o odtahu. b) kdy odtahované vozidlo nebylo ještě naloženo na odtahové vozidlo, vydá se vozidlo řidiči, který je povinen uhradit na místě osádce odtahového vozu příslušný poplatek za nařízený odtah vozidla nebo písemně potvrdit převzetí faktury a dále potvrdit záznam o odtahu.

4. Za zahájení výkonu odtahu je považováno uchycení odtahovaného vozidla na lano navijáku odtahového vozu.

III. Poplatek za nařízený odtah

1. Ceny za nucený odtah vozidel stanoví vždy subjekt oprávněný tyto výkony provádět. Jejich výše nesmí překročit maximální ceny stanovené příslušným výměrem MF ČR. Výkony nuceného odtahu jsou fyzické a právnické osoby povinny strpět a ceny zaplatit.

2. Dostaví-li se řidič k vydání vozidla následující kalendářní den či déle po provedeném odtahu, je organizace (případně jiná právnická, resp. fyzická osoba) provádějící nařízený odtah oprávněna účtovat úschovné za vozidlo ve výši 100,- Kč/den za každý i započatý kalendářní den následující po dni, kdy odtah byl proveden.

3. V případě, že řidič vozidla prokáže v souvislosti s odtahem při mechanizovaném čištění pozemních komunikací (a parkovišť) nemožnost předchozího uvolnění komunikace (parkoviště) pobytem v nemocničním zařízení, onemocněním s úplnou imobilitou, pobytem na dovolené či služební cestě mimo katastr města Hradec Králové, bude vozidlo řidiči vydáno bez úhrady poplatku za odtah a úschovné.

IV. Odpovědnost organizace při odtahování

Odpovědnost za škody způsobené na odtahovaném vozidle právnickou resp. fyzickou osobou, provádějící nařízený odtah vozidla, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se vyhláška MěstNV v Hradci Králové o odtahování vozidel, které tvoří překážku silničního provozu, z 20. října 1977.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti s odvoláním na § 16, odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb. - o obcích dne 14.6.1991, tj. dnem jejího vyhlášení na úřední desce Úřadu města Hradec Králové.

Ing. Martin Dvořák
primátor města

RNDr. Václav Hovorka
náměstek primátora města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty