Vyhláška č. 2/2000 města Hradec Králové

kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu

Mění se a doplňuje:

v článku č. 8 " POVINNOSTI PRODEJCŮ" v bodě 1) se doplňuje nové písmeno d) ve znění:

d) zajistit, aby po celou dobu prodeje byla přítomna osoba splňující znalost českého jazyka
nebo slovenského jazyka.

bod 3) se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

3) Cizím státním příslušníkům nahrazuje průkaz totožnosti:

a) cestovní doklad s vyznačeným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání,
b) průkaz o povolení k pobytu cizince - pouze občané Slovenské republiky a ostatní
cizinci, kterým byl povolen trvalý pobyt na základě povolení k pobytu na území České
republiky.

bod 4) se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

4) Viditelně označit prodejní místo:

a) podnikatelé - obchodním jménem fyzické nebo právnické osoby, identifikačním číslem a
údajem o místě podnikání (fyzická osob) nebo sídle (právnická osoba),
b) drobní pěstitelé - jménem, příjmením a místem trvalého bydliště.
Minimální rozměr označení prodejního místa se stanoví šířka = 15 cm, výška = 15 cm,
přičemž velikost písmen musí být minimálně 1 cm.

v článku č. 14 " SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ" se bod 1) zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

1) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb z pojízdných prodejen a
automatů, které podléhají podmínkám vymezeným ve Vyhlášce č. 4/1998 města Hradec
Králové o místních poplatcích v platném znění § 16 písm. c) za předpokladu dodržení
Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků
zejména ustanovení § 17 a 31.

Hradec Králové 29. 3. 2000


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty