Vyhláška č. 2/1999 města Hradec Králové

o tržním řádu

Rada města Hradec Králové schválila na svém zasedání dne 6. dubna 1999 podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l) z. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 18 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
ÚČEL VYHLÁŠKY

Tato obecně závazná vyhláška města stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 1) zákona, zejména na tržnicích, tržištích a tržních místech (dále jen tržiště) na území města Hradec Králové, bez ohledu na to, zda jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví města nebo jiné osoby.

Článek 2
PŘEDMĚT ÚPRAVY

Tento tržní řád vymezuje:

a) místa pro prodej a poskytování služeb (dále jen prodej) jimiž jsou zejména tržiště a jejich rozdělení,
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

Článek 3
ZÁKLADNÍ POJMY

1) Tržnice je objekt mající charakter stavby podle stavebního zákona 1) určený nebo zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami.

2) Tržiště je místo, kde dochází k prodeji zboží a poskytování služeb každý den nebo v pevně stanovené opakující se dny v týdnu.

3) Tržním místem se rozumí:

jednotlivé konkrétní prodejní místo určené k prodeji nebo poskytování služeb na veřejném prostranství.

4) Trhem se rozumí:

soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci najednou, zejména o svátcích, při různých slavnostech nebo obdobných akcích.

5) Prodejcem může být:

a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání,
b) občané podnikající podle zvláštních předpisů, kteří se prokáží platným oprávněním,
c) občané, nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné produkce, nebo drobné produkty z vlastní zemědělské výroby na základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.

6) Provozovatelem může být:

a) fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která zajišťuje provoz trhu nebo tržiště na základě příslušného živnostenského oprávnění,
b) fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která na vlastním pozemku provozuje trh nebo tržiště a má určenou osobu jako zodpovědného správce, který se o provoz trhu nebo tržiště stará,
c) právnická nebo fyzická osoba, která je odpovědna za řádný provoz tržiště a získala příslušná oprávnění tržiště zřídit a provozovat.

7) Stánkem se rozumí movitá věc (konstrukce, stolek či jiné zařízení) užívaná pro prodej, jestliže jejím umístěním na a nad pozemkem dojde ke zvláštnímu užívání zejména veřejného prostranství.

8) Veřejným prostranstvím se zejména rozumí komunikace, náměstí, podchody, průchody, podloubí, parky, sady, hřiště a ostatní plochy, které jsou volně přístupné.

9) Místo pro prodej:

je místo určené pro prodej a poskytování služeb, která jsou vymezena v této vyhlášce, případně místo určené povolením dle této vyhlášky.

10) Prodejní místo:

je místo, které přidělí prodejní osoba odpovědná za provoz tržiště, nebo odpovědná osoba, do jejíž kompetence spadá vydání povolení k prodejnímu místu.

11) Příležitostný prodej je:

a) prodej sezónních výrobků (zboží) zejména se vztahem k památným dnům a svátkům v ČR např. vánoční stromky, jmelí, ryby, velikonoční kraslice, pomlázky, věnce.
b) prodej v předzahrádkách restauračních a jiných obdobných zařízeních,
c) prodej losů

12) Letní období je období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.

13) Zimní období je období od 1. října do 31. března kalendářního roku.

14) Zábor je místo pro příležitostný prodej mimo místa vymezená v článku 3 této vyhlášky pod body 1,2,3,4. Prodej na tomto místě lze provádět jen ojediněle, na základě zvláštního povolení o užívání veřejného prostranství, které vydává živnostenský odbor Úřadu města Hradec Králové, nebo na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (zábor), které vydává odbor dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové. Zpoplatnění podléhá uvedeným odborům.

Článek 4
ROZDĚLENÍ, UMÍSTĚNÍ A VYMEZENÍ TRŽIŠŤ

1) Rozdělení a umístění tržišť je povoleno na místech uvedených v příloze č. 1 a č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

2) Jednotlivá tržiště nespecifikovaná touto obecně závaznou vyhláškou jsou posuzována a povolována podle zvláštních předpisů 2) a místní právní úpravy

3) na celém území města. Při prodeji na tržištích musí být dodržována tato obecně závazná vyhláška.

Článek 5
KAPACITA A PŘIMĚŘENÁ VYBAVENOST TRŽIŠŤ

1) Prodej na tržištích je možný pouze na základě předchozího souhlasu (písemného) provozovatele tržiště.

2) O kapacitě tržišť rozhoduje provozovatel vždy s ohledem na místní podmínky daného trhu nebo tržiště tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti stánkového prodeje (viz odst. 4 čl. 5 a čl. 6) bezpečný pohyb osob na trzích nebo tržištích a zachování zdravotně nezávadného prodeje produktů.

3) Vybavení tržišť musí být přímo úměrné jejich velikosti a musí splňovat základní podmínky, tj. např. určený počet parkovacích míst, WC, nádoby na odpady apod. (viz příloha č. 2).

4) Na tržištích je povolen prodej potravin v rozsahu uvedeném pro jednotlivé tržnice či tržiště pouze z prodejních míst (stánků nebo stolů), ostatní zboží lze prodávat také v prolukách mezi jednotlivými prodejními místy. Prodávající v prolukách musí umožnit přístup do prodejního místa i jeho zásobování. Prodejní místa musí být viditelně očíslována a opatřena obchodním jménem fyzické nebo právnické osoby odpovědné za prodej s uvedením sídla nebo místem trvalého bydliště a identifikačním číslem, pokud bylo prodávajícímu přiděleno. Prodávající může zabírat pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem, nesmí blokovat jiné prodejní místo. Na prodejním místě musí být přítomna osoba odpovědná za činnost na prodejním místě nebo její pověřený zástupce.

Článek 6
DOBA PRODEJE A ZÁSOBOVÁNÍ

1) Maximální prodejní doba je stanovena od 5.00 hod. do 20.00 hod., pokud není v přílohách uvedeno jinak.

2) Provozovatel může rozhodnout o omezení prodejní doby nebo o uzavření tržiště. O této skutečnosti je povinen Úřad města Hradec Králové a veřejnost informovat.

3) Zásobování tržiště motorovými vozidly:

musí být respektovány obecné právní předpisy 4), obecně závazné vyhlášky města 5), místní úprava silničního provozu a doba, která začíná a končí prodejní dobou uvedenou v odst. 1 s upřesněním podle příloh 1 a 2. Při nakládání a vykládání zboží nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

Článek 7
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ TRŽNIC A TRŽIŠŤ

1) Provozovatel je povinen zpracovat pro tržiště provozní řád, ve kterém stanoví zejména:
podmínky prodeje, sortiment prodávaného zboží a poskytovaných služeb, povinnosti prodejců, prodejní dobu, dodržování čistoty a pořádku, určí zodpovědnou osobu za provoz tržiště.

2) Provozní řád tržiště podléhá schválení příslušnému orgánu hygienické služby a v případě, že na tržišti budou prodávány potraviny a suroviny živočišného původu i příslušnému orgánu veterinární správy.

3) Provozovatel tržiště je povinen dbát na dodržování obecně závazných předpisů včetně obecně závazných vyhlášek města Hradec Králové.

4) Provozovatel podle určení kapacity tržišť poskytuje prodejcům jednotlivá prodejní místa na základě jejich žádosti.

5) Provozovatel řídí, organizuje a kontroluje provoz tržišť a zodpovídá za jeho správný chod v souladu s podmínkami určenými touto obecně závaznou vyhláškou a ostatními právními předpisy, které se vztahují k zajištění řádného provozu trhu nebo tržiště.

6) Provozovatel je oprávněn určit si na tržišti svého správce, který pomáhá provozovateli řídit, organizovat a kontrolovat provoz tržiště na základě smlouvy, kterou s provozovatelem uzavře a vést evidenci o poskytování jednotlivých prodejních místech a prodejcích na nich.

7) Provozovatel je povinen zveřejnit na viditelném místě prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu a popř. jméno správce.

8) Provozovatel zajistí, aby byl prodáván pouze určený sortiment zboží a poskytovány povolené služby podle příslušných příloh této vyhlášky.

9) Provozovatel může vybírat finanční částku za pronájem stánku nebo užívání tržiště (tím není dotčen místní poplatek za užívání veřejného prostranství) a v souvislosti s tím vede evidenci jednotlivých prodejních míst a prodejců na nich.

10) Provozovatel je povinen hlásit osobně nebo prostřednictvím svého správce bezprostředně porušení této obecně závazné vyhlášky při prodeji zboží nebo poskytování služeb prodejci pracovníkům živnostenského odboru úřadu města, městské policii nebo příslušným orgánům státní správy.

11) Provozovatel (zřizovatel) dalšího tržního místa je povinen dodržovat obecně závazné předpisy včetně vyhlášek města. Zejména je zpravidla povinen zajistit:

a) souhlas vlastníka pozemku,
b) stanovisko živnostenského odboru Úřadu města Hradec Králové,
c) rozhodnutí o využití území, dochází-li ke změně ve využití území nebo k provádění terénních úprav,
d) stavební povolení, jedná-li se o zřízení staveb, které musí být povoleny podle stavebního zákona 1),
e) souhlas příslušného orgánu ochrany 6) zemědělského půdního fondu, jde-li o pozemek, který je součástí ZPF (např. zahrada),
f) stanovisko příslušného správního silničního úřadu,
g) další podmínky stanovené zvláštními předpisy.

12) Bude-li tržní místo umístěno na neveřejném prostranství, je provozovatel (zřizovatel) povinen zajistit, aby při provozování tržního místa nedocházelo k omezení obvyklého užívání sousedícího veřejného prostranství.

Článek 8
POVINNOSTI PRODEJCŮ

1) Prodejce je povinen zejména:

a) dodržovat obecně platné předpisy 7) týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného zboží,
b) dodržovat všechna ustanovení dané obecně závaznými předpisy ČR, obecně závaznými vyhláškami města, zejména tímto tržním řádem tak, aby vyhovovala hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje 7.1),
c) při kontrole prováděné orgány státní správy nebo samosprávy se prokázat příslušnými doklady a to: - podnikatelé - živnostenským oprávněním (ověřenou kopií) nebo osvědčením samostatně hospodařícího rolníka, - zdravotním průkazem, pokud to zvláštní předpis vyžaduje, - osvědčením či oprávněním pro prodej daného druhu zboží, pokud to zvláštní předpis vyžaduje, např. 7.2) - výpisem obchodního rejstříku (cizinci a právnické osoby), - ostatní - a dokladem o právním vztahu k právnické či fyzické osobě, jejímž jménem provozují prodej na tržišti a občanským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost.

2) Dle konkrétního případu se prodejce musí prokázat: - dokladem o nabytí zboží, - platnou veterinární licencí, - potvrzením o nabytí chvojí a jmelí, - uznávacím listem při prodeji ovocných výpěstků, sadby, jahodníku, maliníku, ostružníku a vinné révy, - dokladem o oprávněnosti užívání veřejného prostranství

3) Cizím státním příslušníkům nahrazuje průkaz totožnosti doklad o povolení pobytu na území České republiky.

4) Viditelně označit prodejní místo obchodním jménem fyzické nebo právnické osoby, idetifikačním číslem u podnikatelů podle živnostenského zákona, u občana jménem a příjmením a místem trvalého bydliště, případně jménem a příjmením prodejce. Minimální rozměr označení prodejního místa se stanoví 15 x 15 cm, přičemž velikost písmen musí být minimálně 1 cm.

5) Nepřekročit rozmezí vymezeného prodejního místa.

6) Viditelně a jednoznačně označit zboží cenami podle zákona na ochranu spotřebitele, výška minimálního rozměru čísel 15 cm.

7) Ocejchovat váhy a závaží a doložit příslušným dokladem, pokud prodává vážené zboží.

8) Udržovat pronajaté prodejní místo včetně okolních ploch v čistotě a po skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat do přilehlých ploch zeleně (např. prázdné bedny, odpadky apod.), ani přes plochy zeleně navážet zboží. Všechny odpady jsou prodávající povinni dávat do odpadových kontejnerů vyčleněných pro tyto účely.

9) Dodržovat hygienické a veterinární předpisy a odpovídat za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží 7).

10) Zajistit, aby potraviny nebyly nepříznivě ovlivňovány vnějšími vlivy (např. slunce, déšť) a aby samotný prodej nepříznivě neovlivňoval okolí (odpadky, pach) 7.3).

11) Na žádost spotřebitele vystavit prodejní doklad.

Článek 9
ZÁKAZ PRODEJE

Na tržnicích, tržištích a záborech je zakázáno prodávat:

1) Tabákové výrobky a alkohol 8).

2) Potravinářské výrobky, které nesplňují podmínky prodeje dle zákona 7).

3) Osivo, sadbu a školkařské výpěstky dle zákona 9).

4) Nebezpečné výrobky 10).

5) Pyrotechnické výrobky.

Článek 10
CENY ZBOŽÍ

Zboží se na tržišti prodává za smluvní ceny dle zákona 11).

Článek 11
POPLATKY

1) Za užívání prodejních míst vymezených v čl. 3 bod 1,2,3,4, a dalších prodejních míst na veřejných prostranstvích, je prodejce povinen zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství.

2) Výše poplatku je stanovena platnou vyhláškou města Hradec Králové o místních poplatcích.

3) Poplatek na tržnici u obchodního domu Tesco a v městské tržnici Gayerových kasárnách vybírá provozovatel tržiště na místě.

4) Poplatek na tržištích: a) tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě b) tržiště v areálu u nákupního střediska v Malšovicích na vyhrazeném místě c) tržiště u nákupního střediska Družba na vyhrazeném místě d) tržiště v proluce mezi domy čp. 471 a čp. 58 u TJ Sokol z ulice Dukelské se platí předem na živnostenském odboru Úřadu města Hradec Králové.

5) Za užívání tržišť na soukromých pozemcích: a) tržnice v ulici S.K. Neumana u čp. 948 - dvorní část, b) tržnice na nároží ulic Dukelské a Letecké platí smluvní ceny mezi provozovatelem a prodejcem.

6) Zodpovědná osoba vydává potvrzení o zaplacení poplatku a prodejce je povinen uchovat je pro případ kontroly (viz Článek 7 - povinnosti provozovatelů).

Článek 12
KONTROLA TRŽNÍHO PRODEJE

1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Úřad města Hradec Králové prostřednictvím pověřených zaměstnanců a městské policie.

2) Tím není dotčeno provádění kontroly na tržištích orgány dohledu podle zvláštních zákonů 12). Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy. Práva při ukládání sankcí těmito orgány nejsou touto obecně závaznou vyhláškou dotčena 13,).

Článek 13
SANKCE

1) Porušení povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být postiženo pokutou, propadnutím zboží, pozastavením provozování živnosti, zrušením živnostenského oprávnění nebo dalšími sankcemi podle zvláštních zákonů 12,13,).

Článek 14
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb podle § 36 (pojízdné prodejny) a § 37 (automaty) živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška města Hradec Králové č. 2/95 o tržním prodeji ve městě ze dne 15.5.1995, včetně jednotlivých tržních řádů vydaných Radou města Hradec Králové.

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.1999.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora města


1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dále předpisů s ním souvisejících.
2) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích v platném znění.
3) Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
4) Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška města Hradec Králové o čistotě, pořádku a užívání veřejného prostranství č. 7/1991.
6) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
7) Zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška č. 295/97 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele.
7.1) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.
7.2) Vyhláška č. 332/1997 Sb., Provedení někt. ust. zákona o potravinách a tabákových výrobcích, oddíl 5
7.3) Vyhláška č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny.
8) Zákon č. 37/89 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a příslušných prováděcích vyhlášek.
9) Zákon č. 92/96 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
10) Zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele
11) Zákon č. 526/90 Sb., o cenách
12) Zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění platných předpisů. Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
13) Např. zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, zákon č. 367/90 Sb., o obcích, zákon č. 455/91., o živnostenském podnikání, zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 13/93 Sb., celní zákon.PŘÍLOHA č. 1
VYMEZENÍ TRŽNIC A TRŽIŠŤ

V územním obvodu města se vymezují:

1) městská tržnice Gayerova kasárna,
2) městská tržnice u obchodního domu TESCO,
3) tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě,
4) tržiště u nákupního střediska v Malšovicích na vyhrazeném místě,
5) tržiště u nákupního střediska Družba na vyhrazeném místě,
6) tržiště v proluce mezi domy čp. 471 a čp. 58 u TJ Sokol z ulice Dukelské, s časovým omezením do 31.12.1999.
7) tržiště v ulici S.K.Neumanna u čp. 948 - dvorní část, s časovým omezením do 31.12.2000.
8) tržiště na nároží ulic Dukelské a Letecké, s časovým omezením do 31.12.1999.
Hranice tržních míst jsou vymezeny a jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

PŘÍLOHA č. 2
ROZDĚLENÍ MÍST PRO PRODEJ NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

1. MĚSTSKÁ TRŽNICE GAYEROVA KASÁRNA - pozemek č. 291/1, k.ú. Hradec Králové ulice - tř. ČSA čp. 216
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda
Kapacita: 36 pevných stánků 0,9 x 1,3 m (117 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. So 6,00 - 12,00 hod.
Provozovatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: ovoce, zelenina, pražená kukuřice, med, koření (jen v originálním balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, drobné výrobky z proutí a dřeva, textilní a průmyslové zboží.
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

2. MĚSTSKÁ TRŽNICE U OBCHODNÍHO DOMU TESCO - pozemek č. 2100/1 k.ú. Pražské Předměstí ulice - Dukelská
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda
Kapacita: 75 prodejních míst 2 x 2 m (300 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.
Provozovatel: Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva. (Příležitostný prodej ve smyslu této vyhlášky čl. 3 bod a).
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

3. TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA HVĚZDA - pozemek č. 367/50, k.ú. Třebeš ulice - Štefánikova
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda
Kapacita: 8 míst, 3 x 3 m (72 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.
Provozovatel: Úřad města Hradec Králové, živnostenský odbor, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva. (Příležitostný prodej ve smyslu této vyhlášky čl. 3 bod a).
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

4. TRŽNÍ MÍSTO U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA V MALŠOVICÍCH - pozemek č. 759/102, k.ú. Nový Hradec Králové ulice - Mrštíkova
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda
Kapacita: 8 míst, 2,7 x 2,7 m (58 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.
Provozovatel: Úřad města Hradec Králové, živnostenský odbor, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva. (Příležitostný prodej ve smyslu této vyhlášky čl. 3 bod a).
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

5. TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA DRUŽBA - pozemek č. 14/1, k.ú. Slezské Předměstí ulice - Myslivečkova
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda
Kapacita: 17 x 3 m (51 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.
Provozovatel: Úřad města Hradec Králové, živnostenský odbor, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva. (Příležitostný prodej ve smyslu této vyhlášky čl. 3 bod a).
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

6. TRŽIŠTĚ V PROLUCE MEZI DOMY ČP. 471 A ČP. 58 U TJ SOKOL z ulice Dukelské - pozemek č. 215/1, k.ú. Pražské Předměstí
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC
Kapacita: 8 míst 32 x 2,5 m (80 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.
Provozovatel: Úřad města Hradec Králové, živnostenský odbor, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: textilní a průmyslové zboží, služby související s prodejem uvedeného zboží. Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

B) ROZDĚLENÍ MÍST PRO PRODEJ NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

7. TRŽIŠTĚ V ULICI S.K.NEUMANNA U ČP. 948 - dvorní část - pozemek č. 899/1 a 899/2, k.ú. Pražské Předměstí
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC
Kapacita: 22 pevných stánků 1,8 x 5 m (198,0 m2) 2 pevné stánky 1,8 x 4 m ( 14,4 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 8,00 - 18,00 hod. léto So 8,00 - 12,00 hod. Po - Pá 9,00 - 16,00 hod. zima So 9,00 - 12,00 hod.
Provozovatel: T E M A HK, a.s., PSČ 148 00, Praha 4, U Rakovky 849, ředitelství PSČ 500 04 Hradec Králové, Pardubická 118, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: textilní a průmyslové zboží
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

8. TRŽIŠTĚ NA NÁROŽÍ ULIC DUKELSKÉ A LETECKÉ - pozemek č. 2114/1 a 2116/1 k.ú. Pražské Předměstí
Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC
Kapacita: 18 stánků 4 x 2 m (144 m2)
Doba prodeje: celoroční Po - Pá 8,00 - 18,00 hod. So 8,00 - 12,00 hod.
Provozovatel: František Kňourek, Albertova 644, 500 02 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.
Povolený sortiment: textilní a průmyslové zboží
Zásobování: viz čl. 6 této vyhlášky

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty