Vyhláška č. 2/1998 města Hradec Králové

o zřízení Městské policie Hradec Králové

Zastupitelstvo Města Hradec Králové se podle ustanovení § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění změn a doplňků usneslo dne 24.2.1998 na této vyhlášce.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku město Hradec Králové zřizuje Městskou policii Hradec Králové. 
 2. Strážníci plní úkoly v souladu se zněním zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii.
 3. Při výkonu svých pravomocí se strážníci řídí ustanoveními zákona č. 553/91 Sb.
 4. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.

Článek 2
Řízení a struktura

 1. Městskou policii řídí primátor města Hradec Králové.
 2. Plněním některých úkolů při řízení městské policie pověřuje Rada Města Hradec Králové vybraného strážníka (dále jen ředitel městské policie ). Nelze však pověřit strážníka, který nepředložil negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/91 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a slovenské federativní republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb.
 3. V pracovněprávních vztazích strážníků jedná jménem města primátor.
 4. Organizační členění městské policie je v pravomoci ředitele.

Článek 3
Stejnokroj a označení motorových vozidel

 1. Stejnokroj strážníků a označení motorových vozidel musí obsahovat sjednocující prvky v souladu s příslušnou vyhláškou Ministerstva vnitra ČR.

Článek 4
Služebny městské policie

 1. Služebny městské policie jsou označeny viditelně z veřejného prostranství.
 2. Úřední hodiny na jednotlivých služebnách jsou určeny individuálně a jsou vyvěšeny na vchodových dveřích viditelně z veřejně přístupného prostranství.
 3. Hlavní služebna městské policie je dislokována na adrese Dlouhá ul. čp. 211, Hradec Králové.

Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Ruší se vyhláška o zřízení Městské policie Hradec Králové č. 1/92 ze dne 24.2.1992.
 2. Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 1/1992 ze dne 24.2.1992.
 3. Tato vyhláška nabývá účinností dnem 1.4.1998.


Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty