Vyhláška č. 16/1998 města Hradec Králové

o závazných částech změn Územního plánu sídelního útvaru města Hradec Králové

Rada města Hradec Králové dne 6.10.1998 vydává podle § 16, § 24 odst. (1) a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů vyhlášku č. /1998, kterou se vyhlašují závazné části změn Územního plánu sídelního útvaru Hradec Králové. Tuto vyhlášku schválilo zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 29.9.1998.

ČLÁNEK PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1. Účel vyhlášky

(1) Vyhláška vymezuje závazné části změn Územního plánu sídelního útvaru města Hradec Králové (dále jen územní plán) schválené Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 29.září 1998.

(2) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, která jsou předmětem změn Územního plánu, podmínky jejich zastavitelnosti a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

§ 2. Rozsah platnosti

Tato vyhláška platí pro územní obvod města Hradec Králové, které je vymezeno katastry Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Malšovice, Nový Hradec Králové, Třebeš, Kukleny, Svobodné Dvory, Plotiště nad Labem, Plácky, Pouchov, Věkoše, Piletice, Slatina, Malšova Lhota, Svinary, Roudnička, Kluky, Březhrad, Plačice a Rusek.

§ 3. Vymezení pojmů

(1) Závazné regulativy změn Územního plánu jsou:

a) zásady pro uspořádání území
b) funkční využití ploch a dopravní uspořádání
c) limity využití území, kterými se stanoví zejména mezní hodnoty využití území

(2) Urbanizované území tvoří dále uvedené plochy zastavěné nebo určené k zastavění, včetně ploch určených ke změně funkčního a prostorového uspořádání:

a) smíšené (polyfunkční) plochy:
aa) plochy pro bydlení a základní občanské vybavení
ab) plochy se smíšenou funkcí I
ac) plochy se smíšenou funkcí II
ad) plochy zemědělské účelové výstavby a zemědělských služeb
ae) smíšené plochy městské vícepodlažní

b) monofunkční plochy:
ba) plochy pro dopravu a dopravní vybavení
bb) plochy pro vyšší občanské vybavení
bc) plochy pro sport a rekreaci
bd) plochy pro skladování
be) plochy technického vybavení
bf) plochy čistě obytné nízkopodlažní
bg) plochy čistě obytné vícepodlažní

(3) Neurbanizované území tvoří dále uvedené nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy):

a) Zemědělského půdního fondu
b) Lesního půdního fondu
c) Vodní plochy
d) Plocha zeleně
e) Ostatní plochy mimo zastavěné území

ČLÁNEK DRUHÝ

Závazné regulativy

§ 4. Změny územního plánu

k.ú. SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, území mezi ul. Na Mlejnku, V.Nejedlého a řekou Orlicí funkční plocha: výstaviště

návrh změny funkce na plochu:
severní část: smíšené plochy městské vícepodlažní jihozápadní část: čistě obytné plochy vícepodlažní, jihovýchodní část: čistě obytné plochy nízkopodlažní, (změna označ.č. 40) - k.ú. SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ při ul. Na Mlejnku

funkční plocha: lesy zvl.určení návrh změny funkce na plochu:
čistě obytné plochy nízkopodlažní (změna označ.č. 42)

V. Funkční uspořádání

(1) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná zařízení, která funkčnímu vymezení plochy neodpovídají, nesmí být na tomto území povoleny.

(2) Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních (smíšených) a monofunkčních ploch je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funci nad přípustnou míru.

(3) Umísťování a povolování parkovacích a odstavných ploch pro motorová vozidla je přípustné ve všech polyfunkčních (smíšených) plochách a na plochách pro občanské vybavení, sport a skladování, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.

(4) Čisté obytné plochy vícepodlažní jsou plochy kvalitní obytné vícepodlažní zástavby s podílem zeleně, tvořící převážně souvislé celky s nezbytným základním občanským vybavením pro potřeby obyvatel.

A) Stavby, objekty a zařízení dominantní: 

 • stavby pro bydlení vícepodlažní (převážně bytové domy)

B) Stavby, zařízení a využití území doplňkové a související: 

 • byty služební
 • stavby pro dočasné ubytování
 • zařízení pro administrativu a veřej. zprávu
 • provozovny drobné řemeslné výr.a služeb bez vlivu na okolí
 • zařízení pro obchod
 • stavby pro obchod a služby
 • zařízení veřejného stavování
 • stavby a zařízení veřejného stravování
 • stavby pro školství místního významu
 • zařízení zdravotnická místní
 • stavby pro sociální péči
 • stavby a zařízení kulturní
 • zařízení sportovní a relaxační v objektech
 • stavby pro sport
 • zařízení sportovní nekrytá
 • stavby pro církevní účely
 • stavby a zařízení tech. vybavení
 • komunikace pěší a cykl.,obslužné a sběrné kom. motorist.,účelové komunikace
 • garáže jednotl.,příp.sdružené a provozní vozidla
 • stavby vícepodlažní garáží (odstav.stání a garáže vestavěné do objektů) 
 • odstavné a parkovací plochy pro provozní vozidla
 • odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, motocykly a kola
 • zařízení a objekty MHD
 • liniové a plošné sadovnické porosty
 • drobná architektura a vodní prvky
 • drobné vodní plochy
 • veřejné WC
 • zařízení pro krátkodobé odkládání TKO

C) Stavby, objekty a zařízení vyjimečně přípustné:

 • stavby pro bydlení nizkopodlažní
 • stavby pro administrativu a veřejnou zprávu
 • stavby pro drobný prodej
 • zařízení pro veterinární péči

(5) Čistě obytné plochy nízkopodlažní jsou plochy kvalitní obytné nízkopodlažní zástavby s vysokým podílem zeleně tvořící převážně souvislé obytné celky s nezbytným (základním) občanským vybavením pro základní potřeby obyvatel

A) Stavby, zařízení a využití dominantní: 

 • stavby pro bydlení nízkopodlažní (převážně rodinné domy)

B) Stavby, objekty a zařízení doplňkové a související:

 • zařízení administrativní (jednotlivé kanceláře) 
 • provozovny drobné řemesl.výroby a služeb bez vlivu na okolí
 • stavby a zařízení pro obchod
 • stavby pro školství místního významu
 • zařízení zdravotnická (jednotl.ordinace, lékárny) 
 • stavby pro sociální účely
 • zařízení kulturní
 • zařízení sportovní a relaxační v objektech
 • zařízení sportovní nekrytá drobná
 • stavby pro církevní účely
 • okrasné a užitkové zahradní kultury
 • stavby a zařízení tech.vybavení
 • komunikace pěší a cykl.,místní obslužné komunikace motorové, účelové komunikace
 • garáže samostatné na pozemcích rod.domů
 • odstav.a parkov.plochy pro osob. automobily,motocykly a kola
 • zařízení a objekty MHD
 • liniové a plošné sadovnické prostory
 • drobná architektura a vodní prvky
 • drobné zahradní stavby
 • zařízení pro krátkodobé odkládání separovaného TKO

C) Stavby, objekty a zařízení výjimečně přípustné:

 • bytové domy nízkopodlažní malé
 • stavby pro dočasné ubytování
 • stavby pro drobný prodej
 • zařízení veřejného stravování
 • zařízení pro veterinární péči

(6) Smíšené plochy městské vícepodlažní jsou plochy městské vícepodlažní obytné zástavby s dalšími funkcemi (především občanským vybavením) na samostných pozemcích, nebo zabudovanými převážně do parteru staveb pro bydlení, které spolu vytvářejí pestře smíšený charakter území

A) Stavby, objekty a zařízení dominantní:

 • stavby pro bydlení vícepodlažní (bytové domy městského charakteru)
 • stavby pro administarativu a veřejnou správu
 • stavby pro dočasné ubytování
 • stavby pro obchod a služby
 • stavby pro kulturu obvod.významu
 • stavby pro školství míst.a obvodního významu
 • stavby pro zdravotnictví míst.a obvod.významu
 • stavby pro sociál. péči
 • stavby pro církve

B) Stavby, zařízení a využití území doplňkové a související:

 • byty služební
 • zařízení pro administrativu
 • provozovny drobné výroby a služeb bez vlivu na okolí
 • zařízení pro skladování-jako součást dominatních staveb
 • zařízení pro obchod
 • zařízení a stavby pro veřej.stravování
 • zařízení sportovní a relaxační v objektech
 • stavby pro sport
 • zařízení sportovní nekrytá
 • zařízení pro kutluru
 • zařízení pro zdravotnictví
 • zařízení pro vědu a výzkum
 • zařízení pro veterin.péči
 • stavby a zařízení tech.vybavení
 • komunikace pěší a cykl., místní obsl.komunikace motor. 
 • stavby vícepodl.garáží (ods.stání a garáže vestavěné v objektech) 
 • garáže jednot.příp.sdružené pro osobní vozidla
 • odstav.a park.plochy pro provozní osobní vozidla
 • objekty a zařízení MHD
 • liniové a plošné sadovnické porosty
 • drobná architektura a vodní prvky
 • veřejné WC
 • zařízení pro krátkodobé odkládání TKO

C) Stavby, zařízení a využití území výjimečně přípustné:

 • stavby pro bydlení vícepodlažní služební
 • stavby pro bydlení nízkopodlažní
 • stavby pro drobný prodej
 • zařízení pro výrobu a služby malá bez vlivu na okolí

(7) Plochy pro dopravu a dopravní vybavení jsou plochy staveb a zařízení dráhy, pozemních komunikací a letišť, dále i plochy záchytných a jiných parkovišť a odstavných pro motorová vozidla, pěších zón a veřejných prostranstvích, autobusových nádraží, zařízení městské hromadné dopravy, hromadných garáží a garážovacích středisek, čerpacích stanic pohonných hmot, stanic technické kontroly, autoopraven, umýváren a servisů i občerstvovacích a ubytovacích zařízení pro motoristy.

(8) Plochy technického vybavení jsou plochy pro stavby a zařízení technického vybavení, pro zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidaci odpadu a telekomunikační zařízení.

Změna č. 40 - k.ú. SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, území mezi ul. Na Mlejnku, V. Nejedlého a řekou Orlicí

 • V území musí převažovat funkce občanské výstavby, s minimem bytů v severní části. 
 • U návrhů staveb musí být vyloučeny hlubší výkopy sklepů a studní z důvodu:
  Údolní štěrkopísková terasa zasahující až k silnici č.11 je hydrogeologickým kolektorem s hydraulickou spojitostí s vodním tokem. Hlubší výkopy sklepů a studní mohou umožnit v případě naplnění říčního koryta vystoupení podzemní vody nad současný terén.
 • Stavby musí být navrhovány z hlediska umístění a konstrukce s ohledem na skutečnost, že území se nachází v sekundárním území 100 leté vody. 
 • Nesmí být narušeny hydrologické a odtokové poměry v území. 
 • Veškeré náklady vyvolané dopravním připojením lokality v návaznosti na funkčnost plochy (přídatné pruhy, zkapacitnění křižovatek apod.) budou požadovány na příslušném investorovi. 
 • Na území bude zpracován územně plánovací podklad (ÚPP-US) ev.územně plánovací dokumentace, (ÚPD-ÚPZ), ve kterých bude zahrnuto dopravní řešení komunikace V.Nejedlého v úseku od křížení s II.městským okruhem po křižovatku u STOLETÉ (vč.) s podmínkami:

1) Silnice I/11 bude směrově dělený čtyřpruh v prostoru od křižovatky Tesla po křižovatku s ulicí Kladská.

2) V celém území bude doprava cyklistů a pěších svedena do bezbariérových podchodů (ulice Na Mlejnku, Ulice Jižní).

3) Křižovatku V.Nejedlého (I/11) s ulicí Jižní řešit z důvodu napojení nově zamýšlené zóny jako tvar kříže se SSZ s dostatečnými návrhovými prvky.

4) Křižovatku silnice I/11 a ul. Kladskou řešit jako křižovatku s kruhovým objezdem.

5) Prověřit možnosti vybudování páteřových komunikací v nově zamýšlené zóně a
zároveň shora uvedené komunikace využívat i pro případné objízdné trasy.

6) V případě vybudování občanského vybavení s vyšší dopravní zátěží vybudovat dostatek prostoru pro dopravu v klidu a pohybu pro plynulé a bezchaotické dopravní řešení uvedené lokality.

7) V žádném případě z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebude propojena lokalita Malšovice a Slezského Předměstí a bude ponechán typ dopravy odpovídající současnému stavu.

8) Při zpracování se bude vycházet z platných ČSN a novelizovaných právních předpisů. Do řešeného území bude zahrnuta i ul. Na Mlejnku. 

 • Musí být respektováno ochranné pásmo letiště. Veškerá výstavba musí být předem projednána s VUSS Pardubice a přizpůsobena podmínkám zákona o civilním letectví 49/97 Sb.
 • Při řešení lokality bude přihlédnuto k připojovacím podmínkám daným zákonem č. 222/1994 Sb. § 15 odst. 8 a uřesněným vyhláškou 169/1995 Sb., které způsobí navýšení nákladů na připojení elektrické energie, ve srovnání s § 23 odst. 8 upřesněné vyhláškou č. 196/1995 Sb., kde náklady na připojení plynu jsou odlišné, ve většině případů nižší. § 19, 26, 27 případně 34 tohoto zákona (ochranná a bezpečnostní pásma rozvodů energií) znamená zatížení nejen věcným břemenem, ale i povinnostmi majitele pozemků. 
 • V území nesmí být umisťovány stavby ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod (sklady závadných látek, čerpací stanice pohonných hmot, průmyslové areály a pod.).
 • V řešení území musí být navržena taková opatření, aby při povodňových stavbách v toku Orlice nedošlo k zatopení území z kanalizace.
 • Konkrétní stavební objekty je nutné navrhovat do vzdálenosti min. 15,0 m od vzdušné paty ochranných hrází.
 • Novým využitím území nesmí dojít k porušení nebo omezení stávajících zařízení VaKu HK ani jejich provozu.
 • Do veřejné kanalizace budou vypouštěny pouze splašky.
 • Kromě opatření na likvidaci dešťových vod musí být brána v úvahu i ochrana důležitých sítí VaKu HK vč.respektování blízkosti vodárenského zdroje a chráněného území okolí Orlice.
 • V dalším stupni ÚPD musí být m.j. podchycen rozsah zástavby co do typu i situačního umístění vč. návaznosti na sítě. Možnost napojení na vodovod a kanalizaci ve správě VaKu HK vč. průběhu stávajících sítí je nutno konzultovat v konceptu. Konkrétní řešení napojení na vodovod a kanalizaci bude VaKem a.s. HK upřesněno. V každém případě je nutno zachovat ochranná pásma podzemních sítí a nové objekty umístit ve vzdálenosti alespoň dle ČSN 73 6005. 
 • Při návrhu řešení lokality musí být zachováno co nejvíce vzrostlé stávající zeleně (§ 7 zákona č. 114/92 Sb.). 
 • Telefonizace lokality musí být součástí dalšího stupně dokumentace. Přípojky telefonů musí být začleněny do územních řízení jako součást PD a musí být předloženy k odsouhlasení na SPT Telecom HK. 
 • Napojení lokality na rozvody el. energie musí být projednány s VČE a.s.HK v dalším stupni ÚPD. 
 • V dalším stupni dokumentace musí být dodrženy ochranná a bezpečnostní pásma stávajících plynárenských zařízení (energet.zákon č.333/94 Sb.) a dokumentace musí být předložena k odsouhlasení na VČP a.s.HK. 
 • V dalším stupni dokumentace je nutno řešit a včas projednat s Elektrárnami Opatovice a.s. možnost rozšíření primární sítě CZT. 
 • V dalším stupni dokumentace musí být s TS HK projednáno řešení místních komunikací v lokalitě - napojení na stávající komunikace, odvodnění apod.

Změna č. 42 - k.ú. SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, při ul. Na Mlejnku

 • Zástavba musí být umístěna mimo inundaci. - Další stupeň dokumentace musí obsahovat řešení zásobování požární vodou v souladu s ČSN 73 0873.
 • Musí být respektováno ochranné pásmo letiště. Veškerá výstavba musí být předem projednána s VUSS Pardubice a přizpůsobena podmínkám zákona č. 49/97 Sb., o civilním letectví. 
 • Při návrhu umístění staveb musí být zachováno co nejvíce vzrostlé zeleně (§ 7 zákona č. 114/92Sb.). 
 • V území nesmí být umisťovány stavby ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod. 
 • V území musí být navržena taková opatření, aby při povodňových stavech v toku Orlice nedošlo k zatopení území z kanalizace. 
 • Konkrétní stavební objekty je nutné navrhovat do vzdálenosti min. 15,0m od vzdušné paty ochranných hrází. 
 • Novým využitím území nesmí dojít k porušení nebo omezení stávajících zařízení VaKu HK ani jejich provozu. 
 • Do veřejné kanalizace budou vypouštěny pouze splašky. 
 • Kromě opatření na likvidaci dešťových vod musí být brána v úvahu i ochrana důležitých sítí VaKu HK vč. blízkosti vodárenského zdroje a chráněného území okolí Orlice. 
 • Přípojky telefonů musí být začleněny do územních řízení jako součást PD a musí být předloženy k odsouhlasení na SPT Telecom HK. 
 • Napojení lokality na rozvody el.energie musí být projednány s VČE a.s.HK v dalším stupni dokumentace ÚPD. 
 • V dalším stupni ÚPD musí být dodrženy ochranné a bezpečnostní pásma stávajících plynárenských zařízení (energet.zákon č. 222/94 Sb.) a dokumentace musí být předložena k odsouhlasení na VČP a.s.HK.

ČLÁNEK TŘETÍ
Plochy pro veřejně prospěšné stavby a zeleň

Veřejně prospěšné stavby jsou:  

 • veřejné komunikace - veřejně sítě technické vybavenosti vč.příslušných zařízení a staveb technické vybavenosti - Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a zeleň bude v dalším stupni ÚPD podkladem pro případné vyvlastnění pozemků, nebo staveb podle § 108 odst. (2) písm. a) Stavebního zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možné řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou, nebo jiným způsobem.

ČLÁNEK ČTVRTÝ
Závěrečná ustanovení

§ 8. Dokumenatace

Změny č. 40 a 42 Územního plánu sídelního útvaru města Hradec Králové je uložena na Úřadu města Hradec Králové. Za porušení této vyhlášky lze uložit sankce podle zákonů1).

§ 9.

Tato vyhláška je vydána na základě výjimky z ustanovení bodů č. 1 a 2 čl. II. zákona ČR č.50/76 Sb. ve znění zákona č.103/90 Sb., zákona ČNR č. 425/90 Sb., zákona č. 262/92 Sb., zákona č. 43/94 Sb., zákona č.19/97 Sb. a zákona č. 83/98 Sb., která byla udělena nadřízeným orgánem územního plánování na základě bodu 4b) čl. II. zákona ČR č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyjímka umožňuje vydání vyhlášky m HK dle legislativy platné do 30. 6. 1998.

§ 10.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

V Hradci Králové 6. 10. 1998


Ing. Jan Doskočil
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty