Vyhláška č. 12/1998 města Hradec Králové

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 2. 6. 1998 vydat dle ustanovení §6 odstavce 4 a §11 odstavce 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §24 odstavce 1 a §45 písm. 1/ zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Daně z pozemků

U stavebních pozemků se základní sazba daně1) násobí koeficientem 4,5. Koeficient je platný pro celé katastrální území města Hradec Králové.

Článek 2
Daně ze staveb

1. U obytných domů včetně staveb tvořících příslušenství k obytným domům se základní sazba daně násobí:

a/ koeficientem 4,5 platným pro tato katastrální území města Hradec Králové:
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Třebeš, Slezské Předměstí, Malšovice, Věkoše, Kukleny, Kluky;

b/ koeficientem 3,5 platným pro tato katastrální území města Hradec Králové:
Svobodné Dvory, Pouchov, Plotiště nad Labem, Plácky, Březhrad, Svinary, Slatina, Plačice, Malšova Lhota, Roudnička, Rusek, Piletice.

2. U ostatních druhů staveb se základní sazba daně násobí koeficientem 1,5 platným pro celé katastrální území města Hradec Králové. Jde o tyto druhy staveb dle zákona č. 338/1992 Sb. § 11 odst.1:

písm.b/ : u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 3 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy;

písm. c/ : u garáží vystavěných odděleně od obytných domů 4 Kč za 1 m2 zastavěné plochy

písm. d/ : u staveb pro podnikatelskou činnost:

1. u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

2. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

3. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy.

Článek 3
Společná a závěrečná ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška města Hradec Králové č. 1/1993 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty