Vyhláška č. 11/1998 města Hradec Králové

o placeném stání na místních komunikacích

Rada města Hradec Králové podle § 45, písm. l), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 23, odst. 1), písm. a) a § 23, odst. 2) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona) schválila svým usnesením ze dne 7.7.1998 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Předmět úpravy

Vyhláška upravuje rozsah a způsoby placeného stání silničními motorovými vozidly na místních komunikacích a vymezuje:

1. Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23, odst. 1), písm. a), zákona užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

2. Místní komunikace v centru města Hradec Králové a v jeho městských částech na nichž je v souladu s ustanovením § 23, odst. 2), zákona povoleno za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti.

3. Oblasti, v nichž musí mít osoby, jimž je povoleno stání silničními motorovými vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2) bydliště nebo sídlo.

4. Zónu dopravního omezení v městské památkové rezervaci (dále jen MPR).

5. Podmínky za nichž mohou osoby s bydlištěm nebo sídlem v oblastech vymezených ve smyslu odst. 3) stát silničními motorovými vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2).

6. Podmínky za nichž mohou osoby s bydlištěm nebo sídlem vymezeným ve smyslu odst. 4) stát silničními motorovými vozidly na parkovištích v MPR.

Článek 2
Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

1. Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č.1 této vyhlášky lze užít k stání silničních motorových vozidel pouze za cenu a v čase uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky.

2. Místní komunikace v příloze č. 1 se rozdělují do 3 skupin.

3. Každá jednotlivá lokalita placeného stání zpoplatněná prostřednictvím parkovacích automatů resp. prostřednictvím fyzické obsluhy musí být vždy jednoznačně vymezena osazením potřebného počtu svislého dopravního značení spolu s dodatkovými tabulkami dle platného předpisu2), přičemž způsob stání vozidel může být vyznačen vodorovným značením dle platného předpisu.2)

4. Každý parkovací automat musí být opatřen návodem k obsluze s uvedením parkovací sazby a doby zpoplatnění.

5. Provozovatel každého parkovacího automatu je povinnen trvale a průběžně zajišťovat provozuschopnost tohoto zařízení.

6. V případě, že je parkovací automat vyřazen z provozu je jeho provozovatel povinnen bez zbytečných průtahů tuto skutečnost oznámit vhodným způsobem na místě samém.

7. Zaplacení ceny se prokazuje:

a/ kontrolním lístkem z parkovacího automatu, přičemž skutečná doba stání musí odpovídat době zaplacené a vyznačené na kontrolním lístku.

b/ parkovací kartou v případech užití parkoviště s parkovacím automatem v MPR, a to pouze osobami s bydlištěm nebo sídlem v MPR (pokud neužijí kontrolní lístek z parkovacího automatu).

Článek 3
Místní komunikace s placeným stáním vymezené jen pro osoby s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti.

1. Osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti je povoleno stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky pouze za cenu uvedenou v příloze č. 2 této vyhlášky.

2. Vymezené místní komunikace musí být vždy jednoznačně osazeny potřebným počtem svislého dopravního značení spolu s dodatkovými tabulkami dle platného předpisu2), přičemž způsob stání vozidel může být vyznačen vodorovným značením dle platného předpisu2).

3. Zaplacení ceny se prokazuje parkovací kartou.

Článek 4
Zóna dopravního omezení v MPR:

1. Je vymezena Velkým náměstím, Malým náměstím, Svatojánským náměstím, Děkanským náměstím, Kavčím pláckem a ulicí Mýtskou, Dlouhou, Úzkou, Tomkovou, Klicperovou, Špitálskou, Radoušovou, Zieglerovou, Na hradě, Na Kropáčce, Tomanovou, Franušovou, Rokytanského, V kopečku.

2. Pro komunikační systém jako celek dle odst. 1) se stanoví dopravní omezení prostřednictvím dopravních značek D 48a, D 48b s užitím zákazových značek B 29 (zákaz stání), B 5 (zákaz vjezdu autobusů), B 20a (nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod.) a informativní značky D 13b (placené parkoviště - pouze pro osobní vozy) s tím, že stání vozidel je povoleno pouze na vymezených plochách Velkého a Malého náměstí. Vyhrazená parkoviště dle § 25 zákona se nezřizují.

Článek 5
Podmínky získání parkovací karty

1. Parkovací kartu může obdržet pouze:

a/ Osoba s trvalým pobytem v oblasti vymezené § 4, odst.1) vyhlášky nebo přílohou č. 2 vyhlášky. Parkovací karta se vydává na základě občanského průkazu, velkého technického průkazu a je nepřenosná.

b/ Právnická nebo fyzická osoba s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem v oblasti vymezené § 4, odst. 1) vyhlášky nebo přílohou čl.2 vyhlášky. Parkovací karta se vydává na základě dokladu o sídle a je přenosná.

2. Každému, splňujícímu podmínky dle odst. 1), může být vydána jedna parkovací karta za podmínky dostatečné parkovací kapacity v příslušné oblasti.

Článek 6
Všeobecné podmínky

1. Kontrolní lístek z parkovacího automatu nebo parkovací karta:

a/ musí být po celou dobu stání vozidla umístěny na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl příslušný text snadno čitelný při pohledu do vozidla.

b/ nesmí být jakýmkoliv způsobem upravovány a kopírovány

2. Od zaplacení ceny na parkovištích s parkovacími automaty nejsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP-P.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí o vyhrazených parkovištích vydaná odborem DaK ÚM HK pro parkoviště v Okružní ulici (tj. pod nadjezdem Pospíšilova) a v MPR pozbývají platnosti dnem účinnosti této vyhlášky.

2. Zrušuje se vyhláška č. 2/97 města Hradec Králové o placeném stání na místních komunikacích.

3. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.1998.


Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora


Příloha č.1

Seznam vymezených místních komunikací podle § 1 odst. 1), vyhlášky, s uvedením doby zpoplatnění a cen za zpoplatněné stání.

Skupina I:
Ulrichovo náměstí - jednostranně před čp. 734 a 735
Ulrichovo náměstí - oboustranně před čp. 762
Riegrovo náměstí - oboustranně před čp. 1493
Tylovo nábřeží - protilehle k čp. 292 až 372
Eliščino nábřeží - protilehle k čp. 465
Eliščino nábřeží - protilehle k čp. 798 a 820
Havlíčkova ul. - přilehle k čp. 404 až 425
Hořická ul. - parkoviště proti budově ČNB
Wonkova ul. - v úseku Srdínkova - Hořická
Sádovská ul. - v úseku K. Čapka - Hořická

Placené stání : pondělí až pátek od 8,00 hod. do 18,00 hod.
sobota od 8,00 hod. do 14,00 hod.
neděle od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Hodinová sazba za stání : 12,- Kč
Minimální sazba za stání : 3,- Kč za 15 minut

Skupina II:
Velké náměstí - středová plocha, rozděleně
Velké náměstí - přilehle k čp. 21 až čp. 30
Malé náměstí - přilehle k čp. 127 až 129 (dvojřad)
Malé náměstí - přilehle k čp. 112 až 120
Malé náměstí - přilehle k čp. 124
Placené stání : pondělí až pátek od 8,00 hod, do 18,00 hod.
(pouze osobní vozidla sobota, neděle od 8,00 hod. do 14,00 hod.)

Sazba za stání : 6,-Kč za první 1/2 hodinu a 10,-Kč za každou další 1/2 hodinu

Cena parkovací karty za opakované stání v zpoplatněné době pro:
a/ osoby trvale bydlící v MPR 1.200,-Kč/vozidlo/rok 300,-Kč/vozidlo/čtvrtletí
b/ osoby právnické a fyzické s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem MPR 1.200,-Kč/vozidlo/rok 300,-Kč/vozidlo/čtvrtletí

Skupina III:
Parkoviště u OD Tesco
Placené stání : dle provozního řádu provozovatele parkoviště,za cenu určenou provozovateli schváleným ceníkem dle platných předpisů3).

Příloha č.2

Seznam vymezených místních komunikací podle § 1 odst. 2) a oblastí podle § 1 odst.3), vyhlášky, s uvedením cen za zpoplatněné stání.

Vymezené místní komunikace :
Parkoviště v Okružní ul. (pod nadjezdem Pospíšilova), rozdělené na zónu "A" a zónu "B".

Vymezená oblast:
Městská část Slezské Předměstí tvořená ulicemi :
Pospíšilova, Okružní, Buzulucká, Bratří Čapků, Na Střezině, Pouchovská, Bidlova, Švendova, Ladova, Skupova, Nálepkova, Uzavřená, Jarošova

Cena parkovací karty:
Osoby trvale bydlící ve vymezené oblasti 600,-Kč/vozidlo/rok 150,-Kč/vozidlo/čtvrtletí
Osoby právnické a fyzické s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem ve vymezené oblasti 1.200,-Kč/vozidlo/rok 300,-Kč/vozidlo/čtvrtletí

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty