Vyhláška č. 1/2000 města Hradec Králové

o placeném stání na místních komunikacích /úplné znění/

1) Rada města Hradec Králové podle § 45 písm. l/ zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a/ a § 23 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /dále jen zákona/ schválila svým usnesením ze dne  21.12.1999 obecně závaznou vyhlášku č. 5/1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1998 města Hradec Králové o placeném stání na místních komunikacích.

2) Rada města Hradec Králové na základě usnesení č.862/99 ze dne 21.12.1999 vyhlašuje úplné znění vyhlášky č.11/1998 města Hradec Králové o placeném stání na místních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 5/1999.

Článek I.
Předmět úpravy

Vyhláška upravuje rozsah a způsoby placeného stání silničními motorovými vozidly na místních komunikacích a vymezuje :

1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a/ zákona užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1/ k stání silničního motorového vozidla na dobu časově  omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

2) Místní  komunikace v centru města Hradec Králové a v jeho městských částech  na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona povoleno za cenu  sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1/ stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti.

3) Oblasti, v nichž musí mít osoby, jimž  je povoleno stání silničními motorovými vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2) bydliště nebo sídlo.

4) Zónu dopravního omezení v městské památkové rezervaci /dále jen MPR/

5) Podmínky za nichž mohou osoby s bydlištěm nebo sídlem v oblastech vymezených ve smyslu odst. 3) stát silničními motorovými vozidly na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 2).

6) Podmínky za nichž mohou  osoby s bydlištěm, sídlem nebo provozovnou vymezenými ve smyslu odst. 4) stát silničními motorovými vozidly na parkovištích v MPR.

Článek II.
Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

1) Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky lze užít k stání silničních motorových vozidel pouze za cenu a v čase uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

2) Místní komunikace v příloze č. 1 se rozdělují do 3 skupin.

3) Každá jednotlivá lokalita placeného stání zpoplatněná prostřednictvím parkovacích automatů resp. prostřednictvím fyzické obsluhy musí být vždy  jednoznačně vymezena osazením potřebného počtu svislého dopravního značení spolu s dodatkovými tabulkami dle platného předpisu 2/, přičemž způsob stání vozidel může být vyznačen vodorovným značením dle platného předpisu 2/.

4) Každý parkovací automat musí být opatřen návodem k obsluze s uvedením parkovací sazby a doby zpoplatnění.

5) Provozovatel každého parkovacího automatu je povinen trvale a průběžně zajišťovat provozuschopnost tohoto zařízení.

6) V případě, že je parkovací automat vyřazen z provozu je jeho provozovatel povinen bez zbytečných průtahů tuto skutečnost oznámit vhodným způsobem na místě samém.

7) Zaplacení ceny se prokazuje :

a) kontrolním lístkem z parkovacího automatu, přičemž skutečná doba stání musí odpovídat době zaplacené a vyznačené na kontrolním lístku,
b)  parkovací kartou v případech užití parkoviště  s parkovacím automatem  v  MPR, a to pouze osobami s bydlištěm nebo sídlem v MPR /pokud neužijí kontrolní lístek z parkovacího automatu/.

Článek III.
Místní komunikace s placeným stáním vymezené jen pro osoby s bydlištěm nebo sídlem  ve vymezené oblasti.

1) Osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti je povoleno stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky pouze za cenu uvedenou v příloze č. 2 této  vyhlášky.

2) Vymezené místní komunikací musí být vždy jednoznačně osazeny potřebným počtem svislého dopravního značení spolu s dodatkovými tabulkami dle platného předpisu 2/, přičemž způsob stání vozidel může být vyznačen vodorovným značením dle platného předpisu 2/.

3) Zaplacení ceny se prokazuje parkovací kartou.

Článek IV.
Zóna dopravního omezení v MPR

1) Je vymezena Velkým náměstím, Malým náměstím, Svatojánským náměstím, Děkanským náměstím, Kavčím pláckem a ulicí Mýtskou, Dlouhou, Úzkou, Tomkovou, Klicperovou, Špitálskou, Radoušovou, Zieglerovou, Na Hradě, Na Kropáčce, Tomanovou, Franušovou, Rokytanského, V Kopečku.

2) Pro komunikační systém jako celek dle odst. 1) se stanoví specifické  dopravní omezení prostřednictvím dopravních značek. Stání vozidel /pouze pro osobní vozy na placených parkovištích/ je povoleno pouze na vymezených plochách Velkého a Malého náměstí. Po projednání v Radě města může Úřad města Hradec Králové odbor stavební a dopravní povolit zřízení vyhrazených parkovišť dle § 25 zákona č.13/1997 Sb. i mimo výše uvedené plochy.

Článek V.
Podmínky získání parkovací karty

1) Parkovací kartu mohou obdržet pouze:

a) osoby s trvalým pobytem a osoby vlastnící nájemní smlouvu na byt na dobu trvání delší jak 6 měsíců v oblasti vymezené v článku IV.  odst. 1) vyhlášky nebo přílohou č. 2 vyhlášky, parkovací karta se vydává na základě občanského průkazu a technického průkazu,

b) právnické nebo fyzické osoby s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem nebo provozovnou v oblasti vymezené v článku IV. odst. 1) vyhlášky nebo přílohou č. 2 vyhlášky, parkovací karta se vydává na základě dokladu o sídle nebo dokladu o provozovně.

2) Každému splňujícímu podmínky dle odst. 1) může být vydána jedna parkovací karta.

3) Vydáváním karet je  zmocněna Městská policie.

Článek VI.
Všeobecné podmínky

1) Kontrolní lístek z parkovacího automatu nebo parkovací karta :

a) musí být po celou dobu stání vozidla umístěny na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl příslušný text snadno čitelný při pohledu do vozidla.

b) nesmí být jakýmkoliv způsobem upravovány a kopírovány.

2) Od zaplacení ceny na parkovištích s parkovacími automaty nejsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP – P.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1) Rozhodnutí o vyhrazených parkovištích vydaná odborem DaK ÚM HK pro parkoviště v Okružní ulici /tj. pod nadjezdem Pospíšilova/ a v MPR pozbývají platnosti dnem účinnosti této vyhlášky.

2) Zrušuje se vyhláška č. 2/97 města Hradec Králové o placeném stání na místních komunikacích.

3) Přílohou č.1 vyhlášky je seznam vymezených místních komunikací podle článku I. odst.1) vyhlášky s uvedením doby zpoplatnění a cen za zpoplatnění stání .

Přílohou č.2 vyhlášky je seznam vymezených místních komunikací podle článku I. odst. 2) a oblastí podle článku I. odst. 3) vyhlášky s uvedením cen za zpoplatnění stání.

Článek VIII.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998.

Vyhláška č. 5/1999 ze dne 21. 12. 1999 nabyla účinnosti dnem 23. 12. 1999.


Ing. Oldřich Vlasák  
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


1/      Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2/      Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích /pravidla silničního provozu/.


Příloha č.1 vyhlášky 1/2000

Seznam vymezených místních komunikací podle článku I. odst.1) vyhlášky, s uvedením doby zpoplatnění a cen za zpoplatnění stání

Skupina I
Ulrichovo náměstí - jednostranně před čp. 734 a 735
Ulrichovo náměstí - oboustranně před čp. 762
Riegrovo náměstí - oboustranně před čp. 1493
Tylovo nábřeží - protilehle k čp. 292 až 372
Eliščino nábřeží - protilehle k čp. 465
Eliščino nábřeží - oboustranně v úseku Tyršův most Městské lázně
Nám. Osvoboditelů - přilehlé k čp. 798 a 820
Havlíčkova ul. - oboustranně od čp. 404 až 425 a od čp.292 až 508
Hořická ul. - parkoviště proti budově ČNB
Wonkova ul. - v úseku Srdínkova – Hořická
Sádovská ul. - v úseku K. Čapka – Hořická

Placené stání : pondělí až pátek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

sobota od 8.00 hod. do 14.00 hod.
neděle od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Hodinová sazba za stání: 12,-- Kč
Minimální sazba za stání:3,-- Kč za 15 minut

Skupina  II
Velké náměstí - středová plocha, rozděleně
Velké náměstí - přilehle k čp. 21 až 30
Malé náměstí - přilehle k čp. 127 až 129 /dvojřad/
Malé náměstí - přilehle k čp. 112 až 120
Malé náměstí - přilehle k čp. 124

Placené stání: pondělí až pátek od 8.00 hod. do 18.00 hod.
/pouze osobní  vozidla/ sobota od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Sazba za stání: 6,-- Kč za první ½ hodinu, 10,-- Kč za každou další ½ hodinu

Cena parkovací karty za opakované stání v zpoplatněné době pro:

a) osoby trvale bydlící v MPR 1.200,- Kč/vozidlo/rok, 300,- Kč/vozidlo/čtvrtletí,
b) osoby právnické a fyzické s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem MPR            1.200,-Kč/vozidlo/rok, 300,-Kč/vozidlo/čtvrtletí.

Skupina III
Parkoviště u OD Tesco

Placené stání: dle provozního řádu provozovatele parkoviště, za cenu určenou provozovateli schváleným ceníkem dle platných předpisů 3/.
3/ Výměr MFČR č. 01/1998 kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Příloha č. 2 vyhlášky 1/2000

Seznam vymezených místních komunikací podle čl. I. odst. 2) a oblastí podle čl. I.odst. 3) vyhlášky, s uvedením cen za zpoplatněné stání.

Vymezené místní komunikace

Parkoviště v Okružní ul. /pod nadjezdem Pospíšilova/, rozdělené na zónu „A“ a zónu „B“.

Vymezená oblast

Městská část Slezské Předměstí tvořená ulicemi :

Pospíšilova
Okružní
Buzulucká
Bratří Čapků
Na Střezině
Pouchovská
Bidlova
Švendova
Ladova
Skupova
Nálepkova
Uzavřená
Jarošova

Cena parkovací karty

Osoby trvale bydlící ve vymezené oblasti: 600,-Kč/vozidlo/rok,150,-Kč/vozidlo/čtvrtletí.

Osoby právnické a fyzické s oprávněním podnikat, úřady a instituce se sídlem ve vymezené oblasti: 1.200,-Kč/vozidlo/rok, 300,-Kč/vozidlo/čtvrtletí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty