Vyhláška č. 1/1999 města Hradec Králové

o podmínkách provozování taxislužby na území města Hradec Králové

Rada města Hradec Králové podle § 45 , písm. l, zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 21, odst. 7) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů schválila svým usnesením ze dne 16.3.1999 tuto obecně závaznou vyhlášku.

I. Předmět úpravy

1. Vyhláškou se stanovuje, v zájmu zajištění kvality poskytované služby, jako podmínka k provozování taxislužby na území města Hradec Králové, prokázání znalostí z místopisu města Hradec Králové.

2. Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou řidiče taxislužby (dále jen zkouška), kterou provádí Úřad města Hradec Králové.

II. Termín zkoušky

1. Zkouška se provádí v průběhu měsíce února, května, srpna, listopadu u odboru dopravy a komunikací Úřadu města Hradec Králové (dále jen odbor DaK).V případě potřeby může Úřad města Hradec Králové stanovit navíc i mimořádný termín zkoušky.

2. Ke zkoušce je žadatel pozván písemně, nejpozději 7 dnů před jejím konáním s uvedením termínu a místa konání zkoušky.

III. Přihláška ke zkoušce

1. Přihláška se podává písemně na Úřad města Hradec Králové. V přihlášce žadatel uvede jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.

2. Přihlášku je nutno doručit na Úřad města Hradec Králové nejpozději do dvacátého dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém se provádí zkouška dle § 2 této vyhlášky.

IV. Podmínky provádění zkoušky

1. Zkouška se skládá v českém jazyku před zkušební komisí nejprve formou 60-ti minutového písemného testu o 30-ti otázkách se třemi možnostmi odpovědí a z ústní zkoušky o třech otázkách.

2. Zkoušku může vykonat osoba, která je k jejímu vykonání na základě přihlášky písemně pozvána a která prokázala svoji totožnost (dále jen uchazeč).

3. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí:

a/ z místopisu území města Hradec Králové
b/ z místopisu týkajícího se zvláštností místní úpravy silničního provozu.

4. Zkouška je neveřejná, u zkoušky mohou být přítomni pouze uchazeči a členové zkušební komise.

5. Zkušební otázky připravují a sestavují členové zkušební komise.

6. Ústní zkoušku může vykonat pouze ten uchazeč, který prospěl v písemném testu.

7. Zkoušku organizačně zajišťuje odbor DaK.

V. Zkušební komise

1. Osoby určené k vytvoření zkušební komise jmenuje Rada města Hradec Králové.

2. Zkušební komise pracuje nejméně v tříčlenném obsazení,a to vždy za účasti nejméně jednoho pracovníka odboru DaK.

3. Předsedu zkušební komise zastává vždy nejstarší osoba z přítomných členů zkušební komise.

4. Každý člen zkušební komise je vázán mlčenlivostí ve všech záležitostech týkajících se zkoušky a jejího hodnocení.

VI. Hodnocení zkoušky

1. Správná odpověď na každou otázku z písemného testu je hodnocena vždy jedním bodem.

2. Nesprávná odpověď na každou otázku z písemného testu je hodnocena vždy bez bodu.

3. Uchazeč v písemném testu prospěl, jestliže získal nejméně 25 bodů.

4. Uchazeč v ústní zkoušce prospěl, jestliže každá odpověď na otázku byla hodnocena jako správná většinou členů zkušební komise.

5. Uchazeč prokázal znalosti místopisu, jestliže prospěl zároveň v písemném testu a v ústní zkoušce.

VII. Doklady o zkoušce

1. O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol podepsaný všemi členy zkušební komise.

2. Protokol musí obsahovat datum a místo konání zkoušky, složení zkušební komise, seznam uchazečů, jimi odevzdané písemné testy včetně jejich bodového hodnocení, otázky položené při ústní zkoušce včetně jejich hodnocení.

3. Každému uchazeči, který prokázal znalosti místopisu dle § 6, odst. 5) této vyhlášky, vystaví Úřad města Hradec Králové osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby z místopisu města Hradec Králové (dále jen osvědčení).Platnost osvědčení se časově neomezuje. Za vydání osvědčení platí uchazeč dle platného předpisu 1) správní poplatek.

4. Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo,adresu trvalého bydliště, datum vykonání zkoušky a podpis předsedy zkušební komise.

VIII. Opravná zkouška

1. Opravná zkouška se provádí vždy v plném rozsahu řádné zkoušky dle § 4 této vyhlášky.

2. Uchazeč, který u zkoušky poprvé neuspěl, může vykonat opravnou zkoušku nejdříve za 3 měsíce po datu konání řádné zkoušky.

3. Uchazeč, který u zkoušky opakovaně neuspěl, může vykonat opravnou zkoušku nejdříve za 6 měsíců po datu konání předcházející neúspěšné opravné zkoušky.

4. Přihlášení k opravné zkoušce se řídí ustanovením § 3 této vyhlášky.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1999.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora města Hradec Králové


1) Zákon ČNR č.368/1992 Sb. - o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty