Poskytnutí údajů z registru

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel

a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytování údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a

b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Právním zájmem je např. získání údajů o vozidle pro jednání s Českou kanceláří  pojistitelů (doložení doby, kdy bylo vozidlo dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel, doložení, zda žadatel byl či nebyl v uvedené době provozovatelem  vozidla), získání přehledu o vozidlech registrovaných na žadatele apod.

Příslušným pro výdej dat z registru vozidel je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Proces podání žádosti

Žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou "Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

K žádosti musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • v případě zmocnění k zastoupení - písemnou plnou moc, podepsanou úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele;
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území České republiky;
  • technický průkaz silničního motorového vozidla/přípojného vozidla (je-li k dispozici);
  • osvědčení o registraci vozidla, tzv. "malý" technický průkaz (je-li k dispozici).

Vyřízení úkonu výdeje dat z registru vozidel je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty