Všeobecné informace

Tato stránka je pro začínající podnikatele, naleznete zde souhrn základních informací a podmínek pro ohlášení a provozování živnosti fyzickými osobami s trvalým pobytem na území ČR.

Živnostenské úřady v Hradci Králové:

 • Evidence a vydávání průkazů pro všechny druhy živností - Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, pracoviště Střelecká 824. Telefon: 495 707 111, fax: 495 707 127, epodatelna@mmhk_cz , úřední dny: Po, St 8-17 hod., Út, Čt 8-12 hod.
 • Odvolací orgán proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel 495 817 111, fax: 495 817 336,  http://www.kr-kralovehradecky.cz/ , posta@kr-kralovehradecky_cz , úřední dny: Po, St 8-17 hod., Út, Čt, Pá 8-14 hod.

Definice živnosti

 • Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon).

Všeobecné podmínky provozování živnosti:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • bezúhonnost.

Druhy živností:

 • ohlašovací řemeslné, uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti (např. vyučení v oboru nebo praxe),
 • ohlašovací vázané, uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 2 živn. zákona,
 • koncesované - uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné nebo jiné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 3 živn. zákona, doložení stanoviska orgánu státní správy podle druhu koncese.
 • ohlašovací volná, seznam oborů činností náležejících do živnosti volné je v příloze č. 4 živnostenského zákona, pro provozování je požadováno pouze splnění všeobecných podmínek.

Další informace:

 • Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení živnosti, u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
 • Podnikatel ohlašuje živnost u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR.
 • Živnostenský úřad přidělí podnikateli - fyzické osobě identifikační číslo, pokud již není přiděleno. Jednomu podnikateli lze přidělit jedno IČO pro všechny druhy podnikatelské činnosti! Právnická osoba, která má povinnost zápisu do obchodního rejstříku, získá IČO (pokud ji již dříve nebylo přiděleno) v obchodním rejstříku.
 • Podnikatel může provozovat více živností, musí však pro každou z nich získat živnostenské oprávnění.
 • Podnikatel se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Podnikatelé, kteří získali živnostenská oprávnění podle staré právní úpravy účinné před 1.7.2008, se mohou též prokazovat živnostenským listem, koncesní listinou, výpisem ze živnostenského rejstříku nebo osvědčením nahrazujícím živnostenský list.
 • Přerušení provozování živnosti je právem podnikatele, nikoli jeho povinností.  Provozování živnosti lze přerušit dnem doručení oznámení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, vždy však na dobu určitou, maximální délka přerušení není stanovena. V době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností, které jsou taxativně vyjmenovány (např. v době přerušení živnosti není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti).
 • Změny údajů stanovených pro ohlášení živnosti je nutné oznámit do 15-ti dnů od jejich vzniku. Živnostenskému úřadu se pouze neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem). Od 1.8.2010 tak není povinností oznamovat např. změnu příjmení nebo trvalého bydliště.
 • Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je nutné předem oznámit.

Základní správní poplatky:

 • Ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1000 Kč (variabilní symbol pro úhradu správního poplatku převodem z účtu nebo poštovní poukázkou je 34086208)
 • Další ohlášení živnosti, žádosti o koncesi (subjekt již podniká dle živnostenského zákona) - 500 Kč (variabilní symbol 34087208)
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese - 500 Kč (variabilní symbol 34088208)
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500 Kč (variabilní symbol 34088208)
 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - 100 Kč (variabilní symbol 34089208)
 • Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona na žádost - 20 Kč za každou i započatou stránku (variabilní symbol 23528208)

Správní poplatky lze zaplatit v hotovosti přímo v budově ve Střelecké, kde je zřízena pokladna  Živnostenského úřadu. Je zde též možnost uhradit poplatky prostřednictvím bankovních karet. V pokladně Živnostenského úřadu nelze uhradit platby, které se provádějí na zvláštní účty ( např. pokuty udělené ve správním řízení ). Poštovní poukázku k těmto platbám lze obdržet v přízemí budovy na oddělení kontroly.

Úhradu správního poplatku je možné provést také převodem z účtu, popř. poštovní poukázkou:

Adresa majitele účtu: Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Číslo účtu: 19-0000426511/0100
Konstantní symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou)
Variabilní symbol: pro bezproblémovou identifikaci úhrady je nutné vždy uvést! Variabilní symbol je různý pro jednotlivé správní úkony, vždy se jedná o 8-místné číslo (xxxxx208) - příslušný symbol naleznete výše v přehledu správních poplatků.

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k ohlášení živnosti (žádosti o koncesi, k oznámení změny).

Podrobnější informace o podnikání lze získat:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty