Vrácení řidičského průkazu

Vrácení řidičského průkazu upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Pro správnou orientaci při zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV), při dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče a pro následné postupy k řešení životních situací je třeba rozlišovat pojmy „řidičský průkaz“, „řidičské oprávnění“, „pozbytí řidičského oprávnění“ „odevzdání řidičského průkazu“, "vrácení řidičského oprávnění" a "vrácení řidičského průkazu".

 • Řidičský průkaz - je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
 • Řidičské oprávnění - opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro které mu bylo řidičského oprávnění uděleno.
 • A) Pozbytí řidičského oprávnění (zákaz činnosti a další situace) - držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo kterým bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel nebo kterým bylo rozhodnuto o podmíněném podání návrhu na potrestání nebo podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí.
 • B) Pozbytí řidičského oprávnění (při dosažení 12 bodů) - příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.
 • Odevzdání řidičského průkazu - pokud řidič pozbyde řidičské oprávnění podle bodu A) nebo B) je povinen podle § 113 zákona o silničním provozu odevzdat do 5 pracovních dnů řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa registrovaného trvalého pobytu žadatele.

Vrácení řidičského oprávnění a  řidičského průkazu:

Nejdříve žadatel žádá o vrácení řidičského oprávnění pro příslušné skupiny vozidel, následně pak, pokud splní níže uvedené podmínky a řidičské oprávnění mu bude vráceno, může požádat o vrácení řidičského průkazu.


Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení a dalších situacích uvedených v bodu A):

Po uplynutí doby trestu nebo sankce zákazu spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby podmínečného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, nebo po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení, rozhhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění. K rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa registrovaného trvalého pobytu osoby. Žadatel s trvalým pobytem v rámci obce s rozšířenou působností Hradec Králové předkládá žádost na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště: Gayerova kasárna, Kavalír B. 

Žádost o vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu - po zákazu činnosti /ZŘMV/

ZŘMV méně než 6 měsíců (bez ohledu na vydání upuštění) uložený správním orgánem:

K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu.
ZŘMV od 6 měsíců (ke dni podání žádosti doba, kdy řidič  pozbyl řidičské oprávnění, nesmí přesáhnout 12 měsíců) uložený správním orgánem, nebo ZŘMV uložený soudem do 12 měsíců:

K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • doklad o psychické způsobilosti.
ZŘMV delší než 1 rok uložený správním orgánem nebo soudem (ode dne právní moci rozsudku nebo  rozhodnutí o ZŘMV uplynul více než jeden rok):

K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 • doklad o psychické způsobilosti;
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 5, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů:

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění na základě dosažení celkového počtu 12 bodů, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Žadatel s trvalým pobytem v rámci obce s rozšířenou působností Hradec Králové předkládá žádost na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkaz - vybodovaný řidič 

K žádosti se přikládá:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • doklad prokazující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel;
 • doklad prokazující psychickou způsobilost;
 • doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Pokud se přezkoušením z odborné způsobilosti prokáže, že žadatel o vrácení řidičského oprávnění je pouze zčásti odborně způsobilý k řízení motorových vozidel, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrácené řidičské oprávnění omezí.

Před řešením všech životních situací je doporučována osobní konzultace s pracovníky registru řidičů/bodový systém. 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty