Vrácení řidičského průkazu

Vrácení řidičského průkazu upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen o provozu) a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Pro správný postup při zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, dosažení 12 bodů bodového hodnocení a následném postupu po jejich skončení je třeba rozlišovat pojmy „řidičský průkaz“ , „řidičské oprávnění“, „pozbytí řidičského oprávnění“ a  „odevzdání řidičského průkazu“.

 • Řidičský průkaz - je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
 • Řidičské oprávnění - opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • a) Pozbytí řidičského oprávnění (zákaz činnosti) - držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí.
 • b) Pozbytí řidičského oprávnění (dosažení 12 bodů) - příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.
 • Odevzdání řidičského průkazu - pokud řidič pozbyde řidičské oprávnění podle bodu 1, nebo 2 je povinen podle § 113 zákona o provozu odevzdat do 5 pracovních dnů řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Z výše uvedeného je zjevné, že nejprve musí klient žádat o vrácení řidičského oprávnění a pokud bude splňovat níže uvedené podmínky a řidičské oprávnění mu bude vráceno, může žádat o vrácení řidičského průkazu.


Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení:

Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (dále jen ZŘMV) podle zvláštních právních předpisů rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění. Občan předkládá žádost na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B. 

  

Žádost o vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu

ZŘMV méně než 6 měsíců (bez ohledu na vydání upuštění) uložený správním orgánem:

K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu.
ZŘMV od 6 měsíců (ke dni podání žádosti doba, kdy řidič  pozbyl řidičské oprávnění nesmí přesáhnout 12 měsíců) uložený správním orgánem, nebo ZŘMV uložený soudem do 12 měsíců:

K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.
ZŘMV delší než 1 rok uložený správním orgánem nebo soudem (ode dne právní moci rozsudku nebo  rozhodnutí o ZŘMV uplynul více než jeden rok):

K žádosti musí být dále přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření;
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odstavce 5, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů:

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění na základě dosažení celkového počtu 12 bodů, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Občan předkládá žádost na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B.

 

Žádost o vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu

K žádosti musí být přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele;
 • zdravotní způsobilost;
 • dopravně psychologické vyšetření;
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Pokud se přezkoušením z odborné způsobilosti prokáže, že žadatel o vrácení řidičského oprávnění je pouze zčásti odborně způsobilý k řízení motorových vozidel, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrácené řidičské oprávnění omezí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty