VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Výběr zaměstnanců má u většiny pozic (úřednické pozice) ve veřejné správě svá specifika, která vyplývají ze závazných postupů, podléhající zvláštnímu právnímu předpisu (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků), a také vnitřním pravidlům Magistrátu města Hradec Králové, na jejichž základě jsou realizována i výběrová řízení na neúřednické pozice. 

  
Volné pracovní pozice v rámci magistrátu města

Energetický/á manažer/ka - odbor strategického plánování a projektového řízení
 
  

      

  
 
Praktické informace k přihlášce do výběrového řízení v rámci Magistrátu města Hradec Králové

(zejména ve vazbě na zákon č. 312/2002 Sb.)


1.   Co přihláška musí obsahovat?
 • Samotnou přihlášku k výběrovému řízení (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče).
 • Strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením).
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Motivační dopis, informujte nás o důvodech/motivech, které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se konkrétního výběrového řízení. Sdělte nám, proč se domníváte, že jste nejvhodnější uchazeč pro určitou pozici, jaké jsou Vaše profesní úspěchy a také proč chcete spojit Vaši kariéru s Magistrátem města Hradec Králové.
 • Náležitosti přihlášky u neúřednických pozic jsou obdobné jako u úřednických pozic, jedná se o požadavek zaměstnavatele.


2.    Doplňující informace k přihlášce
 • Hlásí-li se zájemce do více souběžně probíhajících výběrových řízení, postačí připojení výpisu z rejstříku trestů a úředně ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání pouze k jedné přihlášce a přihlášky k ostatním výběrovým řízením opatřit poznámkou, že tyto dokumenty jsou v listinné podobě doloženy u konkrétního výběrového řízení.
 • Uchazeč je povinen doložit všechny požadované dokumenty. V případě, že uchazeč nedoloží všechny požadované dokumenty, bude k jejich doložení vyzván. Jestliže ani ke stanovenému datu (na základě výzvy) nebude přihláška kompletní, nebude zařazena do výběrového řízení. Nejčastěji uchazeči opomenou doložit výpis z rejstříku trestů nebo úředně ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, často připojují prosté kopie, které nejsou pro potřeby výběrového řízení dostačující.
Je-li listina o nejvyšším dosaženém vzdělání opatřena plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka, pak její ověření provede pouze notář (§ 9 zákona č. 21/ 2006 Sb.).
 • V případě zaslání přihlášky na obsazení funkce vedoucího zaměstnance v úřednické pozici, musí uchazeč NAROZENÝ PŘED 1. prosincem 1971 přiložit rovněž úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů podle stejného zákona. V případě vedoucích zaměstnanců, kteří nezastávají úřednické pozice, se jedná o požadavek zaměstnavatele.


3.    Jak správně podat přihlášku?

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, možno dvěma způsoby.

 • Osobně na podatelnu, a to nejpozději v den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, provozní doba podatelny:

 Pondělí

  8:00 - 17:00

 Úterý

  8:00 - 15:00

 Středa

  8:00 - 17:00

 Čtvrtek

  8:00 - 15:00

 Pátek

  8:00 - 14:00

 • Zaslat poštou, v tomto případě je dnem přijetí den, kdy je přihláška doručena prostřednictvím pošty na podatelnu (zpravidla následující den po dni podání na poště), rozhodující je den podacího razítka z pošty (nejpozději den uvedený v oznámenÍ o vyhlášení výběrového řízení).
Příklad: Termín pro podání přihlášek je do 1. 7. 2013. Nejpozději je možné přihlášku podat (aby byla zařazena do výběrového řízení) dne 1. 7. 2013 osobně na podatelnu. Nebo 1. 7. 2013 podat přihlášku na poště (podací razítko z pošty bude ze dne 1. 7. 2013) i když přihlášku obdržíme z pošty až 2. 7. 2013, je rozhodující datum podání na poště.


Přihlášku nelze podávat v elektronické podobě (např.: elektronicky přes e-mail), jelikož součástí přihlášky musí být originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (případně uchazečem podepsané čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti) a úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, a to pouze v listinné podobě.


Při výběru uchazečů uplatňuje magistrát města nediskriminační přístupy, jsou dodržovány principy rovných příležitostí a zachovávány postupy rovného zacházení. Pro zjednodušení a přehlednost textu označují pojmy uchazeč, uchazeči, zaměstnanec, zaměstnanci muže i ženy.Dovolujeme si upozornit, že Magistrát města Hradec Králové nevede žádnou databázi uchazečů o zaměstnání, a to z důvodu dodržení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 

Informační povinnost pro uchazeče


 
V případě jakýchkoli informací ohledně výběrových řízení se můžete obrátit na zaměstnankyně personálního oddělení:  

Kristýnu Liškovou, tel.: 495 707 283, e-mail: kristyna.liskova@mmhk_cz

Jitku Kahánkovou, tel.: 495 707 281, e-mail: jitka.kahankova@mmhk_cz
  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty