Volba prezidenta republiky v roce 2018

Termín volby prezidenta republiky byl předsedou senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018, případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018.

 
INFORMACE PRO VOLEBNÍ KOMISE
INFORMACE PRO DELEGUJÍCÍ DO OVK

 

II. KOLO VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY:

V I. kole volby nebyl zvolen prezident republiky, proto ve dnech 26. - 27. ledna 2018 proběhne II. kolo volby prezidenta. Volba proběhne ve stejných volebních místnostech jako při I. kole volby. Hlasovací lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.
Postupujícími kandidáty jsou:

č. 7 - Ing. Miloš ZEMAN

č. 9 - prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr. h. c.

   

TELEFONNÍ SEZNAM DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ V HRADCI KRÁLOVÉ:

Telefonní čísla do všech volebních místností v Hradci Králové naleznete zde Telefonní seznam do volebních místností 1 - 85. Všechna telefonní čísla budou funkční v pátek od 13:00 hodin.

   

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Československé armády 408/51) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 10 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, Hradec Králové.

   

Žádosti o přenosnou volebních schránku - tel. 495 707 443, 441.

   

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 28. 12. 2017. 

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 10. 1. 2018 do 16:00 hod. pro I. kolo volby, nebo do středy 24. 1. 2018 pro případné II. kolo volby.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 5. 1. 2018 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 19. 1. 2018 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů.

  

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou (tj. 8. ledna 2018 do 14.00 hod.) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt.

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

  

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

   

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Hradec Králové: 

Renáta Vaňková, kancelář č. 196, tel. 495 707 441.

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Ing. Jaroslava Fikrová, tel. 495 707 440.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty