Vlastnosti vybraných chemických látek

Seznam vybraných nebezpečných látek

Kemlerův kód

Kemlerův kód

Kemlerův kód

Kemlerův kód

Název nebezpečné látky

Chemický vzorec

UN kód

UN kód

UN kód

UN kód

239

223

 

Acetylén

C2H2

1001

3138

rozpuštěný

směs s propylénem a etylénem

 

268

80

68

268

Amoniak - čpavek

NH3

1005

2672

2073

3318

zkapalněný

vodný roztok 10-35 %

vodný roztok 35-50 %

vodný roztok nad 50 %

33

33

30

 

Benzín

1203

1863

1863

automobilní

letecký (bod vzplanutí <23oC

letecký (bod vzplanutí

23-61 oC

 

223

23

223

 

Ethylén

C2H4

1038

1962

3138

zkapalněný

stlačený

směs s acetylénem a propylénem

 

38

80

 

Formaldehyd

HCHO

1198

2209

roztok zápalný

roztok min. 25%

 

268

 

Fosgen

COCl2

1076

zkapalněný

 

268

266

 

Chlór

Cl2

1017

1017

zkapalněný

plynný

 

886

 

Chlorid fosforitý

PCl3

1809

kapalný

 

268

80

 

Chlorovodík

HCl

1050

1789

zkapalněný

vodní roztoky

 

663

663

663

663

Kyanovodík

HCN

1051

1614

1613

3294

stabilizovaný

stabilizovaný nasáklý v inertní hmotě

vodný roztok

max. 20%

alkoholický roztok max. 45 %

265

 

Oxid dusičitý

NO2

1067

zkapalněný

 

268

 

Oxid siřičitý

SO2

1079

zkapalněný

 

263

263

 

Oxid uhelnatý

CO

1016

2600

stlačený

vodní plyn (směs s vodíkem)

 

23

 

Propan - butan

C4H8 - C4H10

1965

zkapalněný

 

336

 

Sirouhlík

CS2

1131

kapalný

 

236

 

Sirovodík - sulfan

H2S

1053

zkapalněný

 

23

23

 

Zemní plyn

obsahuje hlavně metan CH4

1972

1971

zkapalněný

stlačený

 

Vlastnosti vybraných nebezpečných látek

Acetylén:

Bezbarvý plyn, čistý příjemně voní po éteru, technický produkt páchne po česneku, není jedovatý, je rozpustný ve vodě, je mimořádně hořlavý a snadno vznětlivý, je velmi reaktivní.

Příznaky: způsobuje nevolnost, bolest hlavy, zvracení, otupělost, bezvědomí, vysoké koncentrace působí narkoticky

První pomoc: uvolnit těsné části oděvu, při zástavě dechu umělé dýchání, přivolat lékaře, nenechat prochladnout, přeprava pouze vleže

Amoniak (čpavek):

Bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrého štiplavého zápachu, při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těžší vzduchu, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi, je  málo hořlavý, bouřlivě reaguje s kyselinami.

Příznaky: kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži, způsobuje křeče dýchání, které mohou vést až k udušení, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit okamžitou smrt, kapalný vyvolává silné omrzliny, které mají bílou barvu.

První pomoc: spočívá v přenesení postiženého na čerstvý vzduch, uložení do klidové polohy, v uvolnění těsných součástí oděvu, při zástavě dechu v okamžitém zavedení umělého dýchání pomocí přístroje; sejmout potřísněné součásti oděvu a postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, omrzlá místa na těle  netřít, zasažené oči důkladně promývat asi 10-15 minut, transportovat vleže ve stabilizované poloze, při první pomoci používat ochranné prostředky, postižený se nesmí nechat prochladnout.

Benzín:

Bezbarvá kapalina s typickým zápachem, obchodní formy bývají zbarvené, látka je běžně nereaktivní, páry tvoří  se vzduchem výbušné směsi, těžší vzduchu, s vodou se nemísí.

Příznaky: delší vdechování výparů vede k pocitu opilosti, bolest hlavy, stavu obluzení a ke zvracení, vysoké koncentrace k bezvědomí a zástavě dechu

První pomoc: oči vypláchnout, vyvést ze zamořeného prostředí, uložit do stabilizované polohy, uvolnit součásti oděvu, sejmout potřísněný oděv, postižená místa opláchnout, umělé dýchání,  k uklidnění opatrně aplikovat uklidňující látky.

Etylén:

Bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem, která se rychle odpařuje, tvorba chladných mlh, plyn je těžší vzduchu, se vzduchem tvoří výbušné směsi, plyn je málo rozpustný ve vodě

Příznaky: dráždí oči a dýchací cesty, plyn je málo jedovatý, má narkotický účinek, může působit ochrnutí dýchacích center, způsobuje omrzliny, ospalost, závratě, bezvědomí

První pomoc: přenést na čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, uvolnit oděv, sejmout potřísněný oděv, postižená místa opláchnout a dát sterilní obvaz, netřít omrzlá místa, zasažené oči vyplachovat asi 10 - 15 minut,  lékařské ošetření.

Formaldehyd:

Kapalina je silně hořlavá, plyn je hořlavý, jedovatý, bezbarvý, štiplavého zápachu, dobře se rozpouští ve vodě, se vzduchem vytváří výbušnou směs.

Příznaky: plyn silně dráždí oči a dýchací cesty, vodní roztok leptá oči a kůži, po požití těžké vnitřní poleptání, způsobuje silné slzení očí, podráždění sliznic.

První pomoc: při vstříknutí do očí okamžitě výplach, přenést na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, umělé dýchání,  sejmout potřísněný oděv, zasažená místa opláchnout,  vypláchnout žaludek vodou,  protišoková opatření.

Fosgen:

Kapalina, která přechází rychle do plynného stavu, tvorba studené mlhy, plyn těžší vzduchu, zapáchá po seně nebo tlejícím listí, tvoří jedovaté leptavé směsi, bouřlivě reaguje s vodou za vzniku chlorovodíku a oxidu uhličitého.

Příznaky: velmi toxický, leptá dýchací cesty a plíce, způsobuje poleptání  očí  a pokožky, pálení očí, sliznic nosu, hrtanu, kůže, kašel, dušnost - příznaky se mohou vyskytnout až za několik hodin.

První pomoc: zasažené oči okamžitě vypláchnout, vyvést ze zamořeného prostoru, sejmout potřísněný oděv, při první pomoci použít ochranný oděv a dýchací přístroj, klid na lůžku, omezení pohybu, přívod kyslíku, nepoužívat umělé dýchání z úst do úst, nutné okamžité lékařské ošetření.

Chlór:

Velmi jedovatý žlutozelený plyn, těžší vzduchu, ostrý zápach, žíravý, při styku s vlhkým vzduchem tvoří leptavé a studené mlhy, dobře reaguje s organickými látkami

Příznaky: pálení a bolestivost očí, sliznic a kůže, poleptání pokožky, tvorba puchýřů, dráždivý kašel až záchvaty dušení, při vyšší koncentraci i při krátkodobém účinku způsobuje smrt, kapalný způsobuje omrzliny.

První pomoc: přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložení do stabilizované polohy, uvolnění těsných součástí oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání pomocí přístroje, sejmout potřísněné součásti oděvu a postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, zasažené oči důkladně promývat asi 10-15 minut, transportovat vleže ve stabilizované poloze, při první pomoci používat ochranné prostředky.

Chlorid fosforitý:

Čirá dýmavá kapalina se štiplavým dráždivým zápachem po kyselině solné, dobře rozpustná ve vodě, odpařuje se při normálních teplotách za tvorby leptavých par, prudce reaguje s vodou, vzniká chlorovodík a kyselina solná (kyselina chlorovodíková). Páry silně dráždí oči a dýchací orgány, otok plic -  vždy provést lékařské vyšetření, s vodou.

Příznaky: způsobuje těžké poleptání, slzení, pálení, bolest očí, kašel, dušnost

První pomoc: zasažené oči vypláchnout, vyvést ze zamořeného prostoru, potřísněný oděv snímat rukavicemi, klid na lůžku, při požití vyvolat zvracení, při dýchacích potížích transport v polosedě, nutná okamžitá lékařská pomoc

Chlorovodík:

Při odpařování se tvoří studené mlhy, plyn je těžší vzduchu a tvoří ve vzduchu žíravé směsi, nehořlavý a bezbarvý plyn s dusivým zápachem, rozpustný ve vodě - vznik kyseliny chlorovodíkové, reakcí se zásadou vzniká teplo.

Příznaky: plyn dráždí silně oči a dýchací cesty, vyvolává poleptání sliznic v nose a hrtanu, křeč hrtanu a smrt, nižší koncentrace vyvolává pálení a bolest očí, sliznic nosu, hrtanu a kůže, kašel a záchvaty dušení, bezvědomí

První pomoc: oči okamžitě vyplachovat asi 10 - 15 minut, vyvést ze zamořeného prostoru, opláchnout zasažená místa a přikrýt sterilním obvazem, klid na lůžku, přívod kyslíku, lékařské ošetření.

Kyanovodík:

Bezbarvá kapalina s nízkým bodem varu (26oC), je velmi jedovatý, zapáchá po hořkých mandlích, je mimořádně hořlavý a vznětlivý.

Příznaky: velmi silný jed, který přerušuje přívod kyslíku a způsobuje smrt, příznaky škrábání v krku, dráždění sliznic, hrtanu a očí, bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, pocit strachu, bušení srdce, dušnost, slabost v končetinách, těžké otravy - bezvědomí, kóma, křeče, zástava dechu, zástava srdce

První pomoc: vynést postiženého, sejmout zasažený oděv,  uvolnit oděv,  při první pomoci  nasadit ochranné prostředky, inhalace amylnitridu, okamžitá dodávka kyslíku, okamžitá lékařská pomoc.

Oxid dusičitý:

Ve zkapalněném stavu červenohnědá kapalina, plyn je žlutočervený až červenohnědý, se štiplavým kyselým zápachem, ve vodě se rozkládá, vznik kyseliny, plyn je prudce jedovatý, při reakci s hořlavými látkami existuje nebezpečí vzplanutí, prudce reaguje s kapalnými hořlavinami.

Příznaky: působí velmi toxicky, vznik plicního otoku, kontakt s kapalinou způsobuje poleptání očí a kůže, pálení  očí, slzení, kašel, dušnost.

První pomoc: zasažené oči okamžitě vyplachovat asi 10 - 15 minut, přenést na čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, sejmout potřísněný oděv, postižená místa opláchnout,  klid na lůžku, umělé dýchání, přívod kyslíku,  přivolat lékařskou pomoc.

Oxid siřičitý:

Kapalný je nereaktivní, těžší vzduchu, při odpařování tvorba  mlhy, tvoří leptavé směsi, plyn je bezbarvý se štiplavým zápachem, rozpouští se ve vodě - tvorba kyseliny siřičité.

Příznaky: dráždí extrémně oči a dýchací cesty i plíce - tvorba otoku plic, možnost poškození hlasivek, vznik dráždivého kašle, dušnost, bezvědomí až smrt.

První pomoc: podrážděné oči okamžitě vyplachovat asi 10 - 15 minut, použít mokrý kapesník, mul, tampon, masku, vyvést ze zamořeného prostředí, sejmout zasažený oděv, zasažená místa opláchnout a přikrýt sterilním obvazem,  udržovat v klidu, případně zajistit přívod kyslíku, lékařská pomoc.

Oxid uhelnatý:

Hořlavý, jedovatý, bezbarvý plyn, je lehčí vzduchu, nepatrně rozpustný ve vodě, se vzduchem tvoří výbušné směsi, plyn hoří modrým plamenem.

Příznaky: způsobuje bolesti hlavy, závratě, ospalost, záchvaty dušení, při vyšších koncentracích je smrtelný, váže se na krevní barvivo a omezuje příjem kyslíku.

První pomoc: přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidové polohy, uvolnit oděv, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

Propan – butan:

Kapalný se rychle odpařuje, vzniká studená mlha a výbušné směsi; jako plyn je bezbarvý, se slabým zápachem, obchodní produkt obsahuje zapáchající příměsi, málo rozpustný ve vodě,  prudce reaguje s oxidačními činidly.

Příznaky: působí narkoticky, závratě, nevolnost, ospalost, svalovou ochablost, stavy podráždění, bezvědomí.

První pomoc: přenést na čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, uvolnit oděv, umělé dýchání, sejmout potřísněný oděv, postižená místa opláchnout, omrzlá místa netřít.

Sirouhlík:

Bezbarvá až nažloutlá kapalina ostrého zápachu, čistá látka je téměř bez zápachu, málo rozpustná ve vodě, snadno se odpařuje, páry jsou snadno zápalné a tvoří jedovaté a snadno výbušné směsi, jsou těžší vzduchu, změkčuje pryž a plasty, leptá kovy, hořením vznikají jedovaté plyny.

Příznaky: páry působí narkoticky a jsou jedovaté, poruchy centrálního nervového systému (např. vidění), leptá oči, delší působení leptá kůži, páry způsobují euforii, delirium, bezvědomí, křeče, obrnu dýchání.

První pomoc: vypláchnout oči, přenést na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit těsný oděv, sejmout potřísněný oděv, zasažená místa opláchnout,  opatrně podávat tišící léky, nutná okamžitá lékařská pomoc.

Sirovodík – sulfan:

Kapalná látka je nereaktivní, páry tvoří chladnou mlhu a jsou těžší vzduchu, plyn zapáchá po zkažených vejcích, je hořlavý a lehce vznětlivý, hořením vzniká oxid siřičitý.

Příznaky: velmi jedovatý plyn, způsobuje rychlé ochrnutí dechu a srdeční zástavu, nízké koncentrace způsobují   dráždění a zánět oči, dýchacích cest a plic, částečné ochrnutí centrálního nervového systému, slzení, pálení  a bolest očí, dráždění dýchacích cest, kašel, dušnost, silné nevolnosti, zvracení, průjem, křeče, bolest hlavy, malátnost, poruchy srdečního rytmu.

První pomoc: vypláchnout oči  a  oplach pokožky, přenést na čerstvý vzduch, sejmout potřísněný  oděv, umělé dýchání, dodávka kyslíku, transport při dušnosti v polosedě, nutná okamžitá lékařská pomoc.

Zemní plyn:

Bezbarvá kapalina, odpařením se tvoří chladné mlhy a výbušné směsi, které se rychle šíří, mlhy jsou těžší než vzduch, plyn je bezbarvý, hlavní podíl tvoří metan, který je lehčí vzduchu.

Příznaky: plyn působí slabě narkoticky, způsobuje bolesti hlavy, závrať, ospalost, bezvědomí.

První pomoc: přenést na čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, uvolnit oděv, umělé dýchání, omrzlá místa netřít, pokrýt sterilním obvazem.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty